fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Chopok Nr. 1: Why mental health awareness is important for leadership?

Konferencia Chopok Nr. 1 bola presunutá na termín 25. - 26. november 2020

 

 

Why mental health awareness is important for leadership?

 

Zdravie a duševná pohoda zamestnancov sú v súčasnosti prioritou mnohých zamestnávateľov. Maximálna pozornosť firiem zameraná na otázky fyzickej, psychickej, sociálnej či finančnej pohody zamestnancov už nie je žiadnym prekvapením. Mnohí zamestnávatelia sa snažia implementovať a rozvíjať stratégiu zdravého fungovania aj v tomto neustále sa meniacom prostredí plnom stimulov a výziev. Nielen ekonomické výzvy sú každodennou samozrejmosťou, ale už sú to aj meniace sa potreby a požiadavky viacgeneračnej pracovnej sily a snaha o zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. To všetko ide ruka v ruke s rastúcim uvedomovaním si firiem, že hrajú dôležitú úlohu pri edukovaní a naprávaní často nie najzdravších návykov a životného štýlu svojich zamestnancov.

 

Stratégia zdravého životného štýlu sa stáva nevyhnutnou súčasťou celkovej firemnej stratégie. Na základe overenej štúdie (Mental Health Foundation UK) je zrejmé, že kritická väčšina zamestnancov, ktorí sa na pracovisku cítia byť pod stresom a preťažení, nie sú schopní sa s tým vysporiadať.

 

Usilujme sa o rýchlosť, zisk a produktivitu, ale zároveň sa snažme byť citliví k signálom indikujúcim, čo by sme mohli získať od zamestnancov, keby dostali väčšiu podporu v kritických životných situáciách, alebo keby mali záruku podpory zo strany svojho nadriadeného.

 

Pripojte sa k nám a staňte sa súčasťou tejto komplexnej diskusie na konferencii Chopok Nr. 1.

 


 

Health and wellbeing is high on the agenda for many employers right now.

The increased focus on issues such as physical, psychological, social and financial wellbeing is not surprising when many employers are trying to build and develop a health strategy in an increasingly challenging environment. Ongoing economic challenges are a given; other factors include the changing needs and requirements of a multi-generational workforce and the desire to improve employee engagement. This is all in tandem with employers increasingly recognising their role to educate and improve individuals’ often poor lifestyle behaviours.

 

Wellbeing strategy is an essential part of business strategy. Based on proven business study (Mental Health Foundation UK) is clear that critical majority of workforce have felt stressed and overwhelmed in the workplace that they are unable to cope.

 

We strive for speed, profit and productivity, but we do not want to loose signal of what we can gain from employees if they would be more supported in critical life situations or are having guarantee that leader will support them.

 

Join us in comprehensive discussion on Chopok Nr.1.