Novela Zákonníka práce - Domácka práca a telepráca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. marec (štvrtok) | 14:00 do 15:30 hod. | zoom

 

Prinášame Vám sériu dvoch webinárov ku novele Zákonníka práce účinného od 1. marca 2021. 

 

Viete ...

... čo sa pre Vás zmení od 1. marca 2021 v súvislosti s pripravovanou novelou Zákonníka práce? 

... aké zmeny prinesie novela v oblasti domáckej práce a telepráce

... aké možnsoti prinesie novela ZP pre Vašich zamestnancov a ako bude nastavený výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

... aké povinnosti prinesie novela pri preukazovaní reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov vo firmách

 

Odborný garant:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ - Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

Zuzana BOOROVÁ - vedúca HRcomm klub ZÁPAD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT

 

Obsah:

Zmeny vo výkonu práce z domácnosti – domácka práca a telepráca
 • Modernizácia ustanovenia o domáckej práci a telepráci – dôvod: predpoklad nárastu tohto druhu práce kvôli meniacim sa potrebám a prehodnocovaniu trvalej prítomnosti zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa.

 

 • Právo zamestnanca „odpojiť sa“. 

 

 • Naďalej sa bude vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, v ktorej sa bude dať dohodnúť aj:
  • rozsah tohto druhu práce alebo
  • minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa (ak sa takáto práca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca – napr. zamestnanec bude dva dni v týždni pracovať na pracovisku a zvyšné dni z domácnosti).  
  • domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí (ak to povaha práce umožňuje).
 
 • Naďalej tiež bude platiť, že ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný pomer sa bude spravovať Zákonníkom práce okrem niektorých  odchýlok, ako napríklad, že:
  • sa nebudú uplatňovať ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni, 
  • zamestnancovi nebude patriť náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy pri úmrtí rodinného príslušníka,
  • zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, sobotu, nedeľu, za nočnú prácu atď  
  • to znamená, že aj po 1.3.2021 nebude mať zamestnanec pri domáckej práci alebo telepráci, ak si sám rozvrhuje pracovný čas, nárok na príplatky za nadčasy, za sviatky, a pod. Má však možnosť sa so zamestnávateľom dohodnúť aj inak.
 
 • Čo sa týka  prijatia vhodných opatrení zo strany zamestnávateľa pri domáckej práci a telepráci, tak novela ich preberá zo súčasného znenia zákona a zároveň ich dopĺňa o nové opatrenia, napríklad, že:  
  • zamestnávateľ bude musieť uhrádzať zvýšené náklady zamestnanca spojené s výkonom domáckej práce alebo telepráce, ak zamestnanec používa vlastné vybavenie,
  • zamestnávateľ má umožniť zamestnancovi prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku. 
  • novinkou od marca 2021 bude aj  zavedenie povinnosti zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu a teleprácu bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.
 
 • V platnosti sa navrhuje ponechať aj zásadu zákazu znevýhodnenia, resp. zákazu zvýhodnenia.  

 

Rozsah: 1,5 hod. (prosíme o prihlásenie sa 15 min. pred začiatkom)

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám príde potvrdenie registrácie a deň pred konaním webinára Vám zašleme link na pripojenie sa. <<

 

Uzávierka prihlášok:

24. marec 2021 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

 • Členská organizácia HRcomm 15 Eur / 1 účastník (Zoznam členov HRcomm TU)
 • Cena pre nečlena HRcomm 30 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
 • Študenti a pedagógovia VŠ - vstup bezplatný

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.