Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

 

Pozývame Vás na podujatie, ktoré organizuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) spolu so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania.

 

Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. O tom, aké sú potreby praxe, akých absolventov vysoké školy pripravujú a ako sa dá zmysluplne prax prepájať s vysokoškolským vzdelávaním, budú diskutovať účastníci panelovej diskusie, ktorí sa týmto otázkam venujú či už z pohľadu praxe, alebo na vysokých školách.

 

Na okrúhlom stole sa zúčastnia:

  • Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, spol. s r.o.,
  • Lukáš Bakoš, výkonný riaditeľ Maxman Consultants, s. r. o., vysokoškolský učiteľ na FSEV UK,
  • Peter Filo, projektový manažér Talentway.net, s.r.o., bývalý prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • Michaela Odehnalová, manažérka kariérového poradenstva v Kariérnom centre Masarykovej univerzity v Brne,
  • Tatiana Orglerová, prezidentka HRcomm, HR Director Central and Eastern Europe & Middle East, Knauf Insulation, s.r.o.

 

Program:

1. Ako vyzerajú absolventi vysokých škôl a čo im z pohľadu zamestnávateľov chýba – úvodný vstup Ivany Molnárovej (na základe rozsiahlych dát firmy Profesia, ktoré budú po prvýkrát verejne prezentované)

2. Ako prebieha spolupráca zamestnávateľov a vysokých škôl pri príprave a implementácii študijných programov – úvodný vstup Lukáša Bakoša Petra Filu

3. Ako môžu pomôcť kariérne centrá a s akými prekážkami sa potýkajú – úvodný vstup Michaely Odehnalovej

4. Ako môžu vysoké školy pripravovať absolventov nielen pre dnešný trh práce, ale najmä pripraviť dlhodobo zamestnateľných ľudí – diskusia všetkých panelistov

 

Registrácia: https://forms.office.com/r/RJusXgfB3L (do 28. 4. 2021, 17:00 hod.)

Dátum konania: 30. 4. 2021 (13:00 - 15:30 hod.)

Čas konania: 13:00 – 15:30 hod.