Nariadenie vlády k rozsahu zrážok zo mzdy
Informujeme vás o začatí medzirezortného pripomienkového konania k zmene a k doplneniu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. 
 
Návrh nariadenia predkladá Ministerstvo spravodlivosti SR na základe Programového vyhlásenia vlády SR 2021 – 2024. 
 
Legislatívny materiál navrhuje: 
- zmenu výšky „nepostihnuteľnej“ sumy na povinného, 
- zmenu výšky „nepostihnuteľnej“ sumy na vyživovanú osobu, 
- zmenu výšky „nepostihnuteľnej“ sumy na poberateľa dôchodku, 
- zmenu výšky sumy, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia.
 
Predpokladaná účinnosť nariadenia je od 1. septembra 2021. 
 
Viac o legislatívnom procese nájdete na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/363