Univerzity sa pripravujú na nové štandardy Národnej akreditačnej agentúry.

 

Aktuálne štandardy kvality obsahu aj procesov vzdelávania na univerzite v súčasnosti musia zodpovedať kvalite prestížnych univerzít v medzinárodnom priestore. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomickej univerzity v Bratislave plánuje prispôsobovať svoje študijné programy štandardom akreditačných agentúr, a zároveň formovať profil absolventa v súlade s potrebami hospodárskej praxe. Má preto záujem o spoluprácu s komunitou HR lídrov na Slovensku pri koncepcií predmetov, ktoré budú obsahom curricula budúcich absolventov. V súčasnosti plánuje zaradiť do študijných programov nasledovné témy: personálny manažment, podniková kultúra, riadenie výkonu a odmeňovanie, pracovné prostredie a organizácia práce, rozvoj zamestnancov a manažment kariéry, personálny controlling. V týchto témach bude možné vypísať aj záverečné práce na inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Touto cestou pozývame HR lídrov na Slovensku do diskusie o obsahu predmetov, tém záverečných prác a študijných plánov. 

V prípade vášho záujmu o zapojenie sa, kontaktujte kanceláriu HRcomm hrcomm@hrcomm.sk