Agentúrne zamestnávanie: 5x a dosť

Dňa 11. apríla 2013 podpísal prezident zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Novela, označovaná aj ako „veľká“, priniesla do vzťahov pri poskytovaní služieb zamestnanosti veľké množstvo legislatívnych zmien. Podstatnou zmenou prešiel aj § 29 týkajúci sa agentúry dočasného zamestnávania. Pre zamestnávateľov má dôležitý význam hlavne jeho nový odsek 2, ktorý definuje, kedy nemôžeme hovoriť o dočasnom pridelení. O dočasné pridelenie tak podľa novelou doplneného odseku 2 paragrafu 29 nepôjde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodne s agentúrou dočasného zamestnávania dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát, s výnimkou dôvodov uvedených v osobitnom predpise. Tu zákonodarca odkazuje na Zákonník práce a v ňom upravené dôvody ďalšieho predĺženia alebo opätovného dohodnutia pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch alebo nad dva roky. Následne ešte nový odsek § 29 vysvetľuje pojem opätovné dočasné pridelenie ako pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. V prípade podľa prvej vety, a teda ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodne s agentúrou dočasného zamestnávania dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát, pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania zanikne a medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom vznikne pracovný pomer na neurčitý čas.

 

V tomto smere preto odporúčame zamestnávateľom, aby nový odsek paragrafu 29 nezabúdali zapracovať do zmlúv, ktoré majú uzatvorené s agentúrami dočasného zamestnávania.

 

JUDr. Dagmar Zukalová
Zukalová – Advokátska kancelária s.r.o.
členka predstavenstva ZRRĽZ