AKO ĎALEJ V HR

Prvou akciou Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRĽZ) v roku 2010 bolo klubové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. januára 2010 a prvýkrát sa ho mohli zúčastniť aj nečlenovia, ktorí využili možnosť diskutovať o aktuálnych témach týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov.

 

Klubové stretnutie zorganizovalo ZRRĽZ v spolupráci so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., ktorá bola zároveň sponzorom akcie. Odborným garantom bol Ing. Juraj Ivasuk, HR manažér spoločnosti, ktorý je zároveň vedúci Bratislavského regionálneho klubu ZRRĽZ.

 

Stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Elektrovod Holding, a. s., Ing. Alexander Kšiňan, ktorý prítomných privítal na pôde spoločnosti v krátkosti oboznámil s históriou a poslaním spoločnosti. Vo svojom vstupe uviedol, že Elektrovod úspešne pôsobí už 60 rokov na energetických trhoch Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Na Slovensku a v Čechách je lídrom v oblasti výstavby vedení vn a vvn a vo výstavbe vonkajších a vnútorných rozvodní a transformovní prenosovej a distribučnej elektrizačnej sústavy. Zdôraznil, že v súvislosti s očakávanou integráciou spoločnosti Elektrovod Holding, a. s. do podnikateľskej skupiny SAG Gruppe bude v roku 2010 potrebná realizácia mnohých zmien, ktoré bude možné zvládnuť len v úzkej spolupráci s útvarom ľudských zdrojov.

 

Aké sú východiská v Elektrovode pre rok 2010 a čo plánujú zrealizovať v oblasti riadenia ľudských zdrojov, o tom už bola prezentácia p. Ivasuka. Nosnými tézami v prezentácii však boli očakávania v oblasti HR v roku 2010, ako „dobre“ predpovedať vývoj v roku 2010 a ako sa na tento vývoj pripraviť. Úvahy sa neobišli bez analýzy politických a legislatívnych vplyvov a tiež analýzy ekonomických vplyvov, z ktorých najviac diskutovaný bol vplyv hospodárskej krízy a jej pokračovanie v roku 2010. Napriek tomu, že pribúdajú signály o stabilizácii finančných trhov, v reálnej ekonomike je ešte veľa neistoty a rizík. Podľa p. Ivasuka nádej na optimizmus dávajú aj výsledky prieskumov viacerých personálnych agentúr.

 

V súvislosti s ekonomickými vplyvmi bol diskutovaný aj vplyv konkurencie v jednotlivých odvetviach a problémy súvisiace s globalizáciou, kde, ako uviedol p. Ivasuk, je potrebné myslieť globálne, ale konať lokálne. To je veľakrát veľmi náročné a vyžaduje si okrem dobrej komunikácie aj vedomosti z interkulturálneho manažmentu. Stret kultúr bude stále väčší z dôvodu, že zamestnancami firiem sa v čoraz väčšej miere stávajú pracovníci z rôznych krajín a vlastníkmi firiem sú v mnohých prípadoch zahraniční majitelia. Ďalším závažným ekonomickým vplyvom je výrazný nárast zložitosti práce a popri raste deficitu štátneho rozpočtu a rastúcich deficitoch vo firmách aj nárast deficitu dôvery a miera neistoty, čo vplýva na celkovú atmosféru v nielen podnikateľskom prostredí ale vo firmách samotných. Preto je úlohou HR manažérov zabezpečiť efektívnu komunikáciu so všetkými úrovňami riadenia, ale najmä s líniovými manažérmi. Pretože práve línioví manažéri sú primárne zodpovední za personálnu prácu vo firme a ich participácia na budovaní lojality a dôvery zamestnancov je nezastupiteľná. V nadväznosti na tieto témy zazneli v diskusii mnohé odporúčania a názory na to, ako si v čase krízy udržať kmeňových zamestnancov, ako ich odmeňovať, motivovať a dosiahnuť ich lojalitu v období nových, meniacich sa podmienok. Meniace sa podmienky vo firmách znamenajú aj nové nároky na prácu HR manažérov a špecialistov a na ich schopnosť, reagovať na meniacu sa situáciu. Takisto analýza sociokultúrnych a demografických vplyvov očakávaných v roku 2010 v jednotlivých odvetviach vyvolala diskusiu s mnohými podnetnými návrhmi súvisiacimi so súčasnými trendami. Jedná sa o trendy v súvislosti so zmenami trhov práce, meniacimi sa preferenciami zamestnancov,  ich novou hodnotovou orientáciou s dôrazom na worklife balance a pod. Všetky tieto vplyvy majú a budú mať priamy dopad na oblasť HR a na to, ako sa vyrovnáme s požiadavkou udržať tých najlepších a najvýkonnejších.

 

Pri prezentácii východísk a zámerov Elektrovodu v oblasti HR v roku 2010, v nadväznosti na opatrenia realizované v roku 2009, akoby účastníci stretnutia „stratili dych“ a so zaujatím a bez slova počúvali sugestívny, dynamický a fundovaný prejav p. Ivasuka. Nakoniec sa však vďaka jeho podnetnej prezentácii a predloženým výsledkom z rôznych slovenských, ale i celosvetových analýz rozvinula diskusia, v ktorej odznelo viacero osvedčených metód, ako riadiť jednotlivé HR oblasti od stabilizácie zamestnancov, foriem odmeňovania, vzdelávania a motivácie po spôsoby hľadania rezerv v nákladoch, realizáciu zmien a návrhov ako sa čo najlepšie pripraviť.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že aj keď má každá firma svoje špecifiká a čo je dobré v jednej firme, nemusí byť dobré pre inú firmu, stále platí, že základné HR procesy sú v každej firme podobné.

 

Ak by som mala zhrnúť  prezentáciu p. Ivasuka, jej posolstvo vnímam v troch rovinách.

  • Jediné, čo je isté, je zmena a každý ju vnímame inak. O svoje miesto na trhu musíme tvrdo bojovať.
  • HR manažéri majú v procese stanovovania a realizácie strategických cieľov a úloh spoločnosti a formovaní firemnej kultúry kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu a musia pohotovo reagovať na prebiehajúce zmeny. Rýchla reakcia znamená strategickú výhodu. „Taktizovanie bez stratégie je posledným výkrikom pred porážkou“ (Sun Tzu).
  • Ak chce byť HR manažér úspešný, nestačí len vysoká miera odbornosti, ale aj poznanie všetkých procesov v spoločnosti a tiež pozitívne charakterové vlastnosti a osobnostné predpoklady, pretože akceptáciu si HR manažér, či už zo strany vlastníkov alebo zamestnancov, musí „zaslúžiť“.

 

Nuž, a mne na záver nedá nepovedať, že som rada, že sme členom ZRRĽZ a môžeme sa zúčastňovať akcií poriadaných Združením a tak za minimálne náklady získať maximum aktuálnych informácií o najnovších trendoch a očakávaniach v oblasti HR procesov.

 

Tiež sa chcem poďakovať členom predstavenstva Združenia a jeho výkonnej riaditeľke, vrátane vedúcich regionálnych klubov Združenia, že v čase komercionalizácie takmer každej oblasti hospodárskeho a spoločenského života si Združenie zachovalo nekomerčný štýl práce a v rámci SR je jedinou organizáciou, ktorá nie jednorázovo, ale dlhodobo a systematicky zameriava svoju činnosť na rozvoj HR procesov v rámci SR a ako člen EAPM a WFMA nás oboznamuje s najnovšími svetovými trendmi v oblasti HR manažmentu a možnosťami aplikácie najnovších európskych a svetových poznatkov a skúseností v podmienkach SR. Preto akciám poriadaných Zdužením nikdy nechýba profesionalita a odbornosť a nechýba tiež - ako uviedla aj Jitka Žatkuliaková, výkonná riaditeľka ZRRĽZ - možnosť zdieľania skúseností, ktorá je jedným z najlepších zdrojov získavania „rýchlych“ informácií. Myslím, že aj vďaka tomu môžeme svoju prácu vykonávať efektívnejšie a lepšie. Najväčšou hodnotou firiem sú naši zamestnanci, preto je na HR manažmente, aby sme s nimi pracovali ako s aktívami firmy, aby sme ich správne motivovali a vzdelávali, čím si zabezpečíme nielen súčasné bezproblémové fungovanie ale aj budúcnosť našich firiem. Tak si túto zodpovednú manažérsku rolu „zaslúžme“ aj v roku 2010.

 

 

Gabriela Šipošová, špecialista ĽZ
Recyklačný fond, Bratislava
člen ZRRĽZ