Bilancovanie v Združení

Koniec novembra je pre Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ďalej Združenie, ZRRĽZ) tradične obdobím bilancovania i príprav zámerov a hlavných cieľov na ďalšie obdobie. 
Dňa 25. novembra 2011 sa v Bratislave zišli zástupcovia členských spoločností ZRRĽZ na svojom, v poradí už 17. riadnom Valnom zhromaždení (ďalej VZ). Miestom konania boli moderné školiace priestory členskej spoločnosti Die Berater Slovensko, s.r.o. 
Po skončení VZ sa konala bonusová akcia - HR Fórum členov s JUDr. Dagmar Zukalovou, tentoraz na tému Flexibilné formy úpravy pracovného času.
 
AKÝ BOL ROK 2011 PRE ZDRUŽENIE? 
Ambíciou bolo poskytovanie takých služieb a aktivít, ktoré zvýšia povedomie o Združení v podnikateľskom prostredí i odbornej verejnosti a podporia rozšírenie a obohatenie členskej základne. Samozrejme nešlo len o aktivity, ktorých organizátorom a odborným garantom bolo ZRRĽZ, ale aj o tie v spolupráci, ktoré boli významným benefitom pre členov i samotné Združenie. Ako bolo konštatované aj v diskusii na VZ, rok 2011 patrí k tým najúspešnejším, čo sa týka vyprofilovania Združenia, členstva, zdieľania skúseností a poskytovania informácií. Združenie sa vyprofilovalo ako profesný partner, ktorý je braný ako záruka kvality a vyjadrenia odborného názoru personalistov pri rokovaniach v RÚZ, AZZZ či MPSVR SR.


Členská základňa sa v roku 2011 opäť rozrástla. Po výraznom poklese členov v roku 2009 a stagnácii v roku 2010, vzrástol počet riadnych členov v roku 2011 zo 108 na 123. Novými členmi sa stali výrobné firmy, banky, spoločnosti poskytujúce služby a vzdelávanie. Z pohľadu členstva to bol určite plodný rok.
Združenie čoraz viac napĺňa myšlienku vzájomnosti členov - pomôžme a poraďme si navzájom. O tom vedia povedať svoje hlavne tí „starší“ HRisti, ktorí pôsobia v Združení dlhšie a vedia si vyskladať balíček výhod členstva podľa svojich potrieb. Rovnako o tom svedčí aj otvorené zdieľanie skúseností a informácií na podujatiach ZRRĽZ, najmä na regionálnych stretnutiach. A to, že to ide, potvrdzuje aj tohtoročná činnosť Západoslovenského regionálneho klubu (ZsRK). Tak ako to povedala jeho vedúca Zuzana Boorová na prvom zo stretnutí ZsRK: „A nezabudnime, že náš klub ako aj celé naše Združenie bude iba také kvalitné, akí kvalitní budeme my – jeho členovia“.  Možno to znie trochu elitársky, ale nie je to tak. Združenie je otvorené pre každého, kto má záujem a chuť podieľať sa na plnení jeho misie – prispievať k celkovému zvyšovaniu kvality personálneho manažmentu na Slovensku. 
A ako Združenie vidia noví členovia? Na otázku "Čo pre vás znamená členstvo v ZRRĽZ?", pán Kališ zo spoločností EMKAconsult s.r.o., najnovší člen v roku 2011, odpovedal
"Možno by sa dala zhrnúť do jednej vety: „Je to príležitosť byť ´in´ - mať prst na „pulze doby“ a to pre obe strany“."
 
AKÝ BUDE ROK 2012 V ZDRUŽENÍ?
Bude vychádzať zo základného poslania, cieľov a aktivít Združenia deklarovaných v Stanovách. Naviaže na to úspešné a overené z predchádzajúceho roku, spestrí ponuku a “priblíži“ svoju činnosť členom – viac odborných podujatí v regiónoch, klubových stretnutí a seminárov. 
A v novembri 2012 bude Združenie opäť bilancovať, zamýšľať sa nad ďalším smerovaním, ale aj voliť nové, alebo staronové (?) predstavenstvo a revíznu komisiu na ďalšie 3-ročné obdobie.
 


Jitka Žatkuliaková
výkonná riaditeľka ZRRĽZ