Konferencia Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov

Keď sa povie odmeňovanie, väčšina z nás si spomenie na peniaze...

 

Motivačných teórií je veľa, no prax si vyžaduje výsledky. Ktorá funguje najlepšie? Existuje univerzálny návod, ako dokonale motivovať zamestnancov? Prečo jedna stratégia niekde funguje a v inej firme je to len výstrel do prázdna? Aj s týmito očakávaniami prichádzali účastníci na tradičnú konferenciu združenia personalistov HRcomm „PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV“, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24. apríla 2015 v Demänovskej doline, atraktívnych priestoroch Wellness hotela Chopok. 

 

Tohtoročná téma konferencie sa venovala odmeňovaniu. Účastníci dostali rôznorodé informácie, tipy a rady súvisiace s touto témou. O svoje praktické skúsenosti sa podelilo 17 TOP manažérov a HR profesionálov. Tvorivú atmosféru a mnoho otázok priniesla panelová diskusia na tému: „Vedenie vs. HR“.  

 

Konferenciu otvoril Branislav VARGIC, prezident HRcomm a riaditeľ odboru ĽZ v Tatra banke a Pavel UHRINČAŤ, člen predstavenstva HRcomm a riaditeľ spoločnosti HRman. 

 

V prvej prezentácii konferencie Pavel UHRINČAŤ otvoril tému odmeňovania rozsiahlou prezentáciou, ktorej súčasťou bol aj prehľad motivačných teórií. V závale toľkých informácií si človek veľmi rýchlo uvedomí, že neexistuje univerzálne riešenie na dokonalú motiváciu zamestnancov, tímu, či celej firmy. Je dôležité mať prehľad o možnostiach motivácie, odmeňovaní a aplikovať vybrané systémy podľa individuálnych potrieb firmy.  

 

Dina GUBRICOVÁ zo spoločnosti Reydel Automotive Slovakia sa podelila o zmenu odmeňovacieho systému, ktorú realizovali v ich spoločnosti. Zmena ich systému bola potrebná  z jednoduchého dôvodu: „Odmeňovací systém prestal plniť motivačnú funkciu, nepodporoval napredovanie spoločnosti a prideľovanie odmien sa zmenilo na administratívnu činnosť.“. Ich nový systém odmeňovania zainteresoval do procesu ľudí. Jednotlivé úseky dostali možnosť stanoviť si tímové ciele, plnením ktorých môžu maximálne prispieť vo svojom profesionálnom odvetví k zlepšeniu operatívnych výsledkov spoločnosti. Tímové „rolovanie“ cieľov z hora dole zabezpečuje vyššiu angažovanosť a väčšie sa stotožnenie s konkrétnymi firemnými cieľmi. HR manažérka zdôraznila dôležitosť neustálej komunikácie výsledkov, čo sa prejavilo aj na zvýšenej angažovanosti zamestnancov. 

 

Silvia TRUCHANOVÁ sa podelila o príbeh zmeny systému riadenia výkonnosti, ktorý sa odohral v spoločnosti Západoslovenská energetika.  
Prečo bol potrebný nový systém? Starý systém prestal byť motivujúci a variabilná zložka mzdy sa stala akoby „garantovanou“ súčasťou mzdy. Manažéri pracovali s variabilnou zložkou len formálne a do procesu hodnotenia nevťahovali ľudí. Cieľom nového systému bolo zjednodušenie a diferenciácia systému odmeňovania. „Najskôr hodnoťme ľudí, až potom počítajme odmeny.“. Dôležitým faktorom úspechu zmeny odmeňovacieho systému bolo vtiahnutie manažérov do procesu jeho tvorby. Po vytvorení systému sa najskôr realizoval pilot na menšej vzorke.  Nový systém definoval hodnoty, ktoré by mal reprezentovať každý zamestnanec v každodennej praxi a na ich základe je následne aj hodnotený. Dôležitú úlohu zohráva aj kariérny dialóg – hodnotiaci pohovor medzi manažérom a zamestnancom, ktorého výstupom je aj prehľad pre zamestnanca. Práve hodnotnými hodnotiacimi pohovormi firma podporuje rozvoj a rast svojich ľudí. 

Nový systém odmeňovania bol podporený implementáciou Online aplikácie na riadenie odmeňovania. Aplikácia je umiestnená na intranete, je prepojená na HR modul SAPu a je prístupná pre manažérov a všetkých zamestnancov. Ako povedala p. Truchanová: „Čaro úspechu zavedenia zmeny v riadení výkonnosti tkvie v správnej a dostatočnej komunikácii a edukácii, pretože ide o zmenu kultúry, nie iba metodiky či IT nástroja.“.

 

Peter LIESKOVSKÝ zo spoločnosti Inside HCS zaujal na úvod myšlienkou: „Pokiaľ je vo firme kvalita a spokojnosť, peniaze prídu...“. Aj to je jeden z dôvodov prečo je dobré sa venovať odmeňovaniu. 
Podľa p. Lieskovského, cestou ako sa stať efektívnejším, prínosnejším a akceptovanejším HR oddelením vo firme, Vám pomôže zodpovedanie si zásadnej otázky pre HR: „Ktoré výsledky sú pre firmu kľúčové a ako môžeme zabezpečiť a pomôcť, aby tieto výsledky boli dosiahnuté?“. „Hovorí sa, že kultúra zje stratégiu na raňajky.“. Podporuje kultúra firmy „performance management“? Podporuje „performance management“ kultúru firmy?  

 

 

Radovan OCSOVAY a Jaroslav DUSPIVA zo spoločnosti Access Assessment vniesli do problematiky odmeňovania a hodnotenia výkonu prvok osobnosti a sebakontroly. Na princípe „marshmallow testu“ ukázali dopad schopnosti odložiť uspokojenie na výkon. Kľúčové pre výkon sú vôľové vlastnosti (cieľavedomosť, ambicióznosť, vytrvalosť) a sociálne predpoklady (vplyv, presvedčivosť, sebadôvera). Pomenovali vzťah medzi IQ a pracovným výkonom. Ak vieme koho máme v tíme, vieme si stoj tím lepšie riadiť a rozvíjať. Na základe ich prezentácie viac než 76% spoločností vo svete (v EÚ napr. 81% Nórsko, 63% Nemecko) dnes využíva online psychodiagnostiku, ako bežný nástroj pre výber zamestnancov. 

 

V panelovej diskusii na tému, ktorá by sa dala výstižne pomenovať ako „Vedenie vs. HR“ sa o svoje pohľady na efektívnu spoluprácu s HR vyjadrili 4 riaditelia: Jana BOGYOVÁ - Plant Manager, Reydel Automotive Slovakia, Daniela PETRÍKOVÁ - Plant Manager, Lear Corporation Seating Slovakia, Marek ŠTRPKA - Generálny riaditeľ, Stredoslovenská energetika - DistribúciaPeter LIESKOVSKÝ - CEO, Inside HCS.

 

V popoludňajších 3 workshopoch mali účastníci možnosť nielen dozvedieť sa nové inšpirácie, ale najmä sa aktívne zapojiť do riešenia jednotlivých prípadových štúdií. Veľkým prínosom jednotlivých workshopov boli otvorené diskusie a aktívne zdieľanie skúseností a názorov. Zaujímavé diskusie pokračovali aj vo večernej  časti konferencie. 

 

Na workshope „Sebaodmeňovanie“ v zamestnaní“ sa Dagmar ZUKALOVÁ zo spoločnosti Zukalová – Advokátska kancelária, venovala problematike „obohacovania“ sa na pracovisku. Na prípadovej štúdii si účastníci osvojili, ako môžu postupovať v podobných prípadoch. Pomenovali kľúčové kroky pri riešení týchto citlivých prípadov. 
 
Odmeňovanie pre vyšší výkon alebo Keď je potrebné zlepšiť procesy odmeňovania a riadenia výkonnosti...“ je názov workshopu, ktorý viedol Peter LACKÓ, PricewaterhouseCoopers Slovensko. Prostredníctvom prípadovej štúdie mali účastníci možnosť definovať konkrétne zmeny v súčasnom systéme odmeňovania a riadenia výkonnosti jednej spoločnosti tak, aby došlo k zlepšeniu výsledkov. Na workshope sa pracovalo sa v skupinách. Návrhov a odporúčaní na zlepšenie fungovania firmy bolo nekonečné množstvo. Bolo veľmi zaujímavé zdieľanie pohľadov a skúseností manažérov pôsobiacich v rozličných odvetviach.

 

Na ďalšom workshope Vladimír HOMOĽA zo spoločnosti Kariérový koučing priblížil účastníkom, ako sa dajú použiť Myšlienkové mapy v projektoch. Zaujímavé boli typy, ako môžem myšlienkové mapy  robiť efektívnejšie a vizuálnejšie tak, aby ešte viac uľahčili prácu a zvýšili efektivitu výkonu zamestnancov. 
    
Bonusom pre tých, ktorí ešte nemali dosť, bol workshop „Zdravá firma – alternatívny pohľad na firmu ako jeden systém“, ktorý viedli Helena BALLOVÁ a Mingquan SHI z firmy Dr.Firma. Definovali sa základné predpoklady úspechu pre firmu a na praktickej ukážke si účastníci mali možnosť vyskúšať konkrétne pocity spojené s vybranými aspektmi úspešnej firmy.

 

Napriek bohatému večernému programu sa druhý deň začalo v plnom prúde. 

 

Nora ČECHMÁNKOVÁ, Ján BEŤKO z Union zdravotnej poisťovne zdôraznili vplyv zdravia na výkon zamestnancov. V ich prezentácií: „Ako benefity môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov“ sa venovali aj dôležitosti aktívneho prístupu k nášmu zdraviu. Väčšina z nás síce vie, že prevencia je oveľa efektívnejšia ako následné riešenie zdravotných problémov, ale ...  

 

Ivana KEYZLAROVÁ z Mondi SCP inšpirovala účastníkov konferencie príbehom projektu STRÁŽNY ANJEL. Projekt spája bezpečnosť zamestnancov a pomoc zamestnancom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. Za každý dobrý skutok, ktorý sa realizuje vo firme, sa zbierajú financie, ktoré Nadácia Mondi SCP mesačne prerozdeľuje vybraným žiadateľom o pomoc. Každý dobrý skutok je prezentovaný aj fotkou. Motivačnou myšlienkou projektu sa stalo heslo: „Čím viac dobrých skutkov a fotiek podáme, tým viac šťastia rozdáme.“.

 

Pohľad pracovno-organizačného psychológa na tému: „Keď je stresu príliš...“ nám priblížila Eva KLIMOVÁ zo spoločnosti HEURECA HRC
Keď sa pozrieme na inzerciu o voľných pracovných miestach, požiadavky na uchádzačov majú väčšinou niečo spoločné – schopnosť zvládať stres.  
Z posledných celoeurópskych prieskumov verejnej mienky realizovaného Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU – OSHA vyplynulo, že:
•    25 % zamestnancov v Európe tvrdí, že zažívajú stres súvisiaci s prácou takmer po celý pracovný čas alebo jeho veľkú časť,
•    51 % zamestnancov sa domnieva, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný,
•    4 z 10 zamestnancov si myslia, že problém stresu sa v ich organizácii nerieši správne,
•    je zodpovedný za 50 až 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní, 
•    hospodárske náklady týkajúce sa pracovného stresu a jeho riešenia v krajinách EÚ sú vyčíslované v miliardách EUR,
•    počet ľudí, ktorí trpia pracovným stresom má rastúcu tendenciu.

Veľmi inšpirujúca myšlienka: „Čo všetko robíme pre to, aby sme zachovali funkčnosť a čo najlepší stav nášho auta?“.

 

Petr ŠAMALÍK z LG Electronics CZ, sa podelil o svoje skúsenosti s prácou s inými kultúrami a ich dopad na výkon. Ako vplývajú názory a spôsob života na pracovnú atmosféru a firemnú kultúru. Správne pochopenie iných pohľadov na pracovné nastavenie má zásadný vplyv na efektivitu a výkon zamestnancov. Nečakajme, že ľudia to pochopia sami. Rola HR je v tomto procese edukácie kľúčová.  

 

Ivan Baranec zo spoločnosti Dr.Max CZ sa podelil o praktické skúsenosti, ako zaviesť vo firme kompetenčný model a podporiť výkon firmy. Skutočný záujem a zaangažovanosť TOP a stredného manažmentu na projekte sa ukázala ako kľúčová. Ďalším faktorom úspechu bolo dôsledné komunikovanie jasných a jednoduchých krokov pre zamestnancov.  Pre jednoduchosť a jednoznačnosť komunikácie použili „Plánovací kalendár“, ktorý atraktívnou formou popisuje kompetenčný model. Každá kompetencia je nielen popísaná, ale aj ilustrovaná známym českým ilustrátorom tak, aby sa celá téma ešte viac priblížila zamestnancom. 


Na záver konferencie sa  účastníci potešili tombole, v ktorej boli atraktívne ceny. Záverečný potlesk potešil nielen organizátorov, prezentujúcich, ale aj účastníkov.  

 

Každý si z konferencie odnesie len toľko, koľko chce. Niekto dobrý wellness, niekto nové kontakty, niekto cenné informácie, či inšpiráciu ako robiť / nerobiť veci v  praxi. 

Čo ste si odniesli Vy?

 

Peter Minárik
Executive Partner, COMM-PASS