Kto sú najlepší zamestnávatelia Slovenska 2012?

BRATISLAVA – Dňa 11. septembra boli vyhlásení najlepší zamestnávatelia podľa hodnotenia zamestnancov - výsledky 8. ročníka štúdie Best Employers Slovensko. Táto štúdia je každoročne organizovaná v celosvetovom rozsahu spoločnosťou Aon Hewitt, najväčšou poradenskou a outsourcingovou firmou v oblasti riadenia ľudských zdrojov

 

Do štúdie sa zaregistrovalo 42 spoločností z rôznych odvetví od finančných služieb cez informačné technológie, FMCG, veľkoobchod a maloobchod, farmáciu až po výrobné spoločnosti. Z pohľadu veľkosti firmy podľa počtu zamestnancov sú účastníci takmer rovnomerne rozdelení a až 48 % z prihlásených firiem tvoria veľké spoločnosti (nad 250 zamestnancov).

 

Hlavným kritériom, ktoré rozhoduje o umiestnení spoločnosti v rebríčku, je motivovanosť zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme. Motivovaný zamestnanec pozitívne o firme hovorí, spája svoju budúcnosť s firmou a vynakladá extra úsilie, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Víťazné spoločnosti musia mať zároveň dôveryhodné vedenie, kultúru vysokej výkonnosti, dobrú povesť zamestnávateľa a musia aktívne pracovať na udržaní svojich výsledkov aj v budúcnosti.

 

Prvé miesto získala spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. Elitnú päťku najlepších zamestnávateľov Slovenska 2012 uvádzame v nasledujúcom rebríčku:

 

  Spoločnosť    Odvetvie
1.   Philip Morris Slovakia, s.r.o.       Tabakový priemysel
2. Roche Slovensko, s.r.o. Farmaceutický priemysel
3. Microsoft Slovakia s.r.o. Informačné technológie
4. Telefónica Slovakia, s.r.o. Telekomunikácie
5. Novartis Slovakia s.r.o. Farmaceutický priemysel

 

Za posledné tri roky motivovanosť zamestnancov na Slovensku klesala a až tento rok sme zaznamenali nárast. „Keď sa pozrieme na vývoj motivovanosti zamestnancov z globálneho pohľadu, tak sme v roku 2011 zaznamenali pozitívny vývoj (oproti roku 2010). Motivovanosť rástla nielen globálne ale aj na území Európy. Tento vývoj sa v tomto roku potvrdil aj na Slovensku a výsledky štúdie ukazujú, že motivovanosť rastie.“, komentuje výsledky Ivana Vandlíčková.

 

Rastie nielen motivovanosť, ale aj celková spokojnosť zamestnancov. Pozitívne posuny sme zaznamenali v tom, že sa zlepšil prístup k zamestnancom zo strany spoločnosti (firmy sú férovejšie, viac plnia sľuby, ktoré dávajú ľudom, zamestnanci dostávajú viac nefinančného uznania). Lepší prístup k zamestnancom sme zaznamenali aj zo strany samotného vrcholového vedenia (otvorenejšie a úprimnejšie komunikujú, cenia si ľudí, ako to najdôležitejšie vo firme).

 

Najväčšie nárasty vidíme vo vnímaní benefitov a ich prepojeniu so samotnými potrebami zamestnancov a tiež zlepšenie súladu medzi tým, ako firma vystupuje navonok a aké skúsenosti majú zamestnanci zvnútra firmy.

 

Spokojnosť ale nerastie so všetkým. Zamestnanci sú menej spokojní s pracovnými procesmi a so zdrojmi a tiež majú pocit, že dostávajú menej informácii o obchodných cieľoch firmy.

 

ČÍM SA NAJVIAC LÍŠIA NAJLEPŠÍ ZAMESTNÁVATELIA OD OSTATNÝCH SPOLOČNOSTÍ?

Najlepším zamestnávateľom sa darí motivovať svojich zamestnancov lepšie ako ostatným spoločnostiam. Best Employers majú o 27 percentných bodov viac motivovaných zamestnancov ako ostatné spoločnosti na trhu. Zaujímavé tiež je, že zamestnanci pracujúci u najlepších zamestnávateľov sú dokonca motivovanejší ako manažéri iných spoločností, a to o 9 percentných bodov. Vidíme tiež rozdiel v motivovanosti medzi strednými manažérmi a zamestnancami. Best Employers dokážu motivovanosť týchto dvoch skupín udržať veľmi blízko pri sebe. Ostatné firmy vedia svojich stredných manažérov tiež dobre motivovať, ale motivovanosť zamestnancov je už oveľa nižšia.

 

Vyššia motivovanosť úzko súvisí s väčšou spokojnosťou. Zamestnanci najlepších zamestnávateľov sú v porovnaní s ostatnými spokojnejší so všetkými oblasťami pracovného života.

Medzi hlavné oblasti, ktoré odlišujú najlepších zamestnávateľov od ostatných spoločností, patrí cenenie si ľudí a nefinančné uznanie. Tí najlepší vedia zamestnancom preukázať, že sú pre firmu tým najdôležitejším, že nie sú len „číslom“. Zamestnanci najlepších zamestnávateľov tiež oceňujú nefinančné uznanie (napr. pochvalu za odvedenú prácu). Víťazné spoločnosti vedia plniť sľuby, ktoré dávajú svojim ľuďom a správajú sa k nim férovo.

 

Zamestnanci tých najlepších majú pocit, že spoločnosť, v ktorej pracujú, je pre nich jedným z najlepších miest pre prácu. Svojim známym hovoria o firme len tie najlepšie veci a odporučili by ju známym, ktorí by hľadali prácu. Zároveň tvrdia, že povesť ich spoločnosti ako zamestnávateľa je na trhu dobrá.

 

V neposlednej rade vidíme veľké rozdiely medzi najlepšími a ostatnými spoločnosťami v tom, ako vnímajú prácu nadriadených samotní zamestnanci. U tých najlepších je zo strany nadriadených vidieť väčšia motivácia a podpora podriadených, ocenenie snahy a výsledkov, poskytovanie spätnej väzby a väčšia snaha o zlepšovanie výkonnosti tímu. 

 

Zaujímavé je, že najlepší zamestnávatelia sú lepšie ohodnotení nielen z pohľadu zamestnancov, ale aj z pohľadu samotného vrcholového vedenia. Z výsledkov porovnania odpovedí členov vrcholového vedenia vychádza, že tí, ktorí pracujú u tých najlepších, svojich ľudí viac informujú a  adekvátne odmeňujú prínos a výnimočný výkon zamestnancov. Sú presvedčení o tom, že ich zamestnanci sú hrdí na to, že u nich pracujú. Vrcholové vedenie tých najlepších je zároveň viac viditeľné a prístupné svojim zamestnancom, otvorenejšie a úprimnejšie komunikuje a viac si cení ľudí, ako to najdôležitejšie, čo firma má.  

 

ČO MÁ NAJVÄČŠÍ VPLYV NA MOTIVOVANOSŤ ZAMESTNANCOV NA SLOVENSKU?

V rámci Slovenska sme identifikovali faktory, ktoré majú najväčší pozitívny dopad na motivovanosť zamestnancov (pozn.: táto analýza je pre každú spoločnosť špecifická, faktory sa môžu v jednotlivých firmách diametrálne odlišovať). Zamestnávatelia tak môžu zlepšovať úroveň špecifických faktorov motivovanosti a tým zvýšiť celkovú motivovanosť svojich zamestnancov.

Kľúčovými faktormi na prvých troch miestach sú: Pocit zamestnancov, že sú pre firmu tým najdôležitejším; Efektívne pracovné procesy a Spravodlivá odmena za prínos.

 

Na vrchole rebríčka sa už štvrtý rok drží dôležitosť ľudí – to, či zamestnanci majú pocit, že sú pre firmu tým najdôležitejším (jedná sa o faktor, ktorý má najväčší pozitívny vplyv na motivovanosť zamestnancov). K nemu sa pridávajú pracovné procesy, ktoré sa medzi faktormi dôležitými pre zamestnancov objavili prvýkrát a rastie vplyv toho, nakoľko si zamestnanci myslia, že sú platení za to, čo firme prinášajú.

 

Úplné znenie tlačovej správy spoločnosti Aon Hewitt zo dňa 11.09.2012 (*.pdf)