MPSVR SR zverejnilo návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 7 ods. 9 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zverejnilo návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS): KZVS na roky 2010 - 2011 uzatvorenej medzi OZ KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu SR na zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 24, 28 a 29 a návrh na rozšírenie záväznosti KZVS na roky 2010 - 2011 uzatvorenej medzi OZ KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR na zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 26 a 27.

 

MPSVR SR môže všeobecne záväzným právnym predpisom rozšíriť záväznosť predmetných KZVS po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenie návrhu na rozšírenie ich záväznosti a po prerokovaní námietok v trojstrannej poradnej komisii.

 

Zamestnávateľ v odvetví, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť KZVS, môže v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu uplatniť v písomnej forme námietky na MPSVR SR.

 

Pokiaľ neviete, či sa rozšírenie vzťahuje aj na Vašu organizáciu (24, 26, 27, 28, 29) odporúčame zistiť na štatistickom registri organizácií.

 

Nakoľko ide o horúcu tému, ktorá sa týka viacerých firiem, ktorých zástupcovia sa zúčastnia júnovej konferencie v Starej Lesnej, obohatili sme program o tému rozširovania záväznosti KZVS aj na zamestnávateľov patriacich pod príslušné kódy odvetví SK NACE. Diskusia prebehne dňa 10.6. od 14:45 do 16:15. 
 

Informačné zdroje:


Odporúčame pozrieť