Praktické skúsenosti v riadení ĽZ

Výborné prednášky, uvoľnená atmosféra, skvelá organizácia, okrúhle výročie a výnimočný zážitok!!! To sú synonymá 10. celoslovenského stretnutia (nielen) personálnych manažérov, ktoré sa už tradične uskutočnilo v dňoch 22. a 23. 4. 2010 v Starej Lesnej, v priestoroch hotela Forton.
 
Nie je náhoda, že sa toto stretnutie nesie v duchu zdieľania praktických skúseností v riadení ľudských zdrojov. Vystúpenia prednášajúcich a následné diskusie s účastníkmi boli naplnené otvorenými otázkami a odpoveďami na rôzne oblasti motivácie a odmeňovania zamestnancov.
 
V priebehu dvoch dní sa so svojimi praktickými skúsenosťami z riadenia ľudských zdrojov podelili siedmi skúsení manažéri ľudských zdrojov, no zároveň sa mohli účastníci priamo zúčastniť na dvoch pracovných workshopoch. Ale nebuďme nepraktickí a pozrime sa na príspevky prakticky... J
 
Aby sa téma motivácie a odmeňovania rozvinula v celej šírke, naštartovali celé stretnutie svojimi skúsenosťami a informáciami z porovnávania trhu konzultanti zo spoločnosti Hay Group Zoja Holá, Reward Information Service Manager a Štefan Norulák, Consultant. Vo svojom príspevku informovali o rozdieloch na trhu odmeňovania nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Globálny prieskum, ktorý podnikli sa dotkol 236 spoločností, 29 krajín na 5 kontinentoch, pričom sa zaoberal 4 dominantnými témami „zmena, náklady, výkonnosť, riziko“.  Z prieskumu jasne vyplynulo, že firmy žiadajú od HR directorov a HR oddelení maximálnu podporu výkonnosti, ale s minimálnym zvyšovaním nákladov. Dochádza k „súboju“ medzi zvyšovaním výkonnosti a nákladmi s tým spojenými  a medzi nutnou zmenou a rizikom, ktoré prináša. Zaujímavou časťou prieskumu bolo definovanie 8 bodov efektívneho systému odmeňovania: Kultúra orientovaná na výkonnosť, Celková odmena, Riadenie celkových nákladov, Flexibilita, Hodnotenie rizík, Globálne verzus lokálne, Návratnosť investícii do odmeňovania a Inovácie, ktoré definovali priamo HR directori oslovení v prieskume. Meniace sa úlohy HR („Robiť viac za menej, Viac komunikovať odmeňovacie programy, Koučovať líniových manažérov“) a priority v HR kompetenciách („Kompetenčné myslenie, Presviedčanie a ovplyvňovanie, Riadenie zmien, Počúvanie a chápanie“) rezonovali ako témy v druhej časti príspevku.
 
Veľmi praktickým bolo vystúpenie Radoslavy Hoglovej zo spoločnosti Zukalová -  Advokátska kancelária, s.r.o. , ktorá sa nielen zaoberala právnym minimom HR manažéra a právnymi nástrojmi personálnych manažérov, ale svoje vystúpenie podporila praktickými prípadovými štúdiami  na výber vhodného opatrenia, význam právnej formulácie textov a aplikačné problémy pri uplatňovaní ustanovení Zákonníka práce. V praktickej časti vystúpenia sa účastníci seminára sa rozdelili do 8 skupín, kde každá mala jednu prípadovú úlohu na riešenie. Následne boli výsledky diskusií v skupinách prezentované pred všetkými s komentárom p. Hoglovej o správnosti riešenia. 
 
Pracovná časť prvého dňa bola zakončená zaujímavými workshopmi na tému Ako naučiť riadiacich pracovníkov využívať individuálne motivátory zamestnancov na dosahovanie vysokej výkonnosti (p. Ivan Burger zo spoločnosti ibis partner, Slovakia, s.r.o.) a Hodnotiaci a motivačný pohovor (p. Pavel Uhrinčať, HRman, s.r.o.). Prvý workshop sa zameral na spôsoby, ako naučiť líniových manažérov rozpoznávať individuálne motivátory zamestnancov, pričom hlavným nástrojom, ktorý nám má pomôcť je typológia DISC. Workshop bol opäť veľmi prakticky zameraný a stretol sa s výborným prijatím.
Nemenej zaujímavým bol aj druhý workshop, ktorého cieľom bolo názorne zmapovať priebeh a rôzne formy hodnotiaceho rozhovoru. V rámci workshopu si mohli HR manažéri vyskúšať moderné spôsoby vedenia hodnotiacich rozhovorov. Podobne sa aj tento workshop stretol s pozitívnym ohlasom.
 
Silnou stránkou stretnutí (nielen) personálnych manažérov organizovaných ZRRLZ je aj ich neformálnosť a priateľskosť. Potvrdilo sa to aj na tomto 10. stretnutí, kde sa po 1. dni prezentácii začala príjemná a uvoľnená zábava. Konečne si mohli HR manažéri oddýchnuť, a to nielen pri nezáväzných rozhovoroch :)
 
Druhý deň priniesol opäť inšpiratívne a prakticky orientované prezentácie. Ako prvý v poradí prezentoval svoj názor na tému Fluktuácia verzus motivácia Juraj Ivasuk, manažér ĽZ spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. Tí, čo poznajú p. Ivasuka sú už zvyknutí na veľmi otvorenú a v dobrom slova zmysle „plamennú“ diskusiu. P. Ivasuk nesklamal ani teraz. Jeho prezentácia sa dotkla skutočne problematických bodov fluktuácie a motivácie zamestnancov a publikom bolo vtiahnuté do uvažovaní o reálnych a každodenných príčinách fluktuácie a možnostiach motivácie zamestnancov.
 
Po tomto príspevku sa so svojimi skúsenosťami podelila s účastníkmi Mária Rusková, manažérka výberov, rozvoja a vzdelávania v Poštovej banke, a.s. V téme Motivácia kľúčových zamestnancov sa venovala „problémom“ pri definovaní kto je a kto nie je pre firmu kľúčový, akým prekážkam sa treba vyhnúť a či teda existuje univerzálna definícia kľúčovosti zamestnanca. Nevyhla sa ani motivácii kľúčových zamestnancov, pričom sa zamerala na nefinančné faktory motivácie. Jej vystúpenie sa stretlo s veľkým záujmom, prejaveným otázkami v diskusii, čo bolo dôkazom, že táto téma zaujíma mnohé firmy a v budúcnosti ju budú dané spoločnosti určite riešiť.
 
„Proti prúdu?“, tak tento zaujímavý názov patril téme odmeňovania založenom na „trochu inom spôsobe“ odmeňovania v TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o., prezentovanej HR manažérkou spoločnosti Zuzanou Križanovou. Prístup k odmeňovaniu je v TRW považovaný za systém založený na dôvere a väčšej zodpovednosti zamestnancov. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sa o niečo podobné predsa usiluje väčšina spoločností. Avšak Zuzana Križanová dokázala prezentovať ucelený a reálne existujúci nástroj odmeňovania, čím ani ona nevybočila z „hesla seminára“ – „Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov......“ O tom, že nástroj skutočne zaujal prítomných svedčila aj otvorená diskusia, v rámci ktorej sa HR manažéri nevyhli ani otázkam dôvery pri nastavovaní KPIs.
 
Spokojnosť zamestnancov ako nástroj motivácie a zároveň prieskum spokojnosti zamestnancov boli ústrednými témami predposledného príspevku, s ktorým sa podelili Markéta Hritz, vedúca úseku ľudské zdroje a Veronika Bačíková, špecialista pre personálny marketing zo spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Mnohé spoločnosti sa snažia vykonávať prieskumy spokojnosti svojich zamestnancov, ale už len menšia časť z nich aj s prieskumami „niečo robí“ – vychádza z nich pri riešení otvorených otázok a vníma ich ako nástroj na skutočné zvýšenie spokojnosti a motivovanosti. Kolegyne z Vychodoslovenskej energetiky nám dokázali, že sa dá zlepšovať nielen miera návratnosti odpovedí respondentov, ale aj samotná motivácia zamestnancov – čo je jedným z hlavných cieľov „HR  práce“. Praktické ukážky a príklady len potvrdili kvalitne nastavený proces prieskumu spokojnosti v tejto spoločnosti.
 
Síce posledné v poradí, ale určite nie významom obsahu odznelo vystúpenie Zuzany Boorovej, HR manažérky zo spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. na tému Zlepšuj, Inovuj, Tvor A inkasuj.  Cieľom príspevku bolo prezentovať existujúci nástroj „ZITA“ na zvyšovanie motivácie zamestnancov, ktorý je založený na myšlienke zlepšovania podmienok práce. Tento prepracovaný nástroj už má svoju históriu, a preto bolo zaujímavé, že sa s nami Zuzana Boorová podelila nielen s pozitívami nástroja, ale aj úskaliami jeho implementácie. Hodnota vystúpenia spočívala opäť v praktickom zacielení podaných informácii a reálnom zhodnotení prínosu prezentovaného nástroja ZITA.
 
Asi najpoužívanejšími slovíčkami tohto resume sú „praktický, reálny, prínos...“ – nie je to náhoda. 10. celoslovenské stretnutie personálnych manažérov bolo skutočne stretnutím s praktickým dosahom, z ktorého si určite každý účastník odniesol množstvo informácii, ako zvyšovať motiváciu (nielen) odmeňovaním.
 
Už teraz sa teším na ďalší 11. ročník stretnutia a srdečne pozývam všetkých, ktorých aj toto resume motivovalo k zdieľaniu skúseností a snahe naučiť sa niečo nové. K tomu vám želám veľa síl a energie.
 


Mária Rusková,
manažérka výberov, rozvoja a vzdelávania
Poštová banka, a.s.