Prínosy HR v období recesie

Uprostred mája sa pod Tatrami opäť stretli personálni manažéri, tento rok na svojom 9. stretnutí. Už pri príchode bolo zjavné, že„ niečo je iné ako zvyčajne“. V predvečer konania bolo zaparkovaných pred kongresovým centrom Academia v Starej Lesnej zopár áut, ktoré nenasvedčovali konaniu významného stretnutia. Ráno bola situácia na parkovisku a najmä v priestoroch prezentácie účastníkov už iná. Pribudlo áut, prišli noví i staronoví účastníci podobných stretnutí.
 
A tak sa 14. mája 2009 po privítaní výkonnej riaditeľky ZRRĽZ PhDr. Jitky Žatkuliakovej začalo v poradí už 9. stretnutie personálnych manažérov. Odlišné od tých ostatných bolo nielen menším počtom účastníkov, ale aj tým, že sa ho zúčastnili aj „vzdelávači“, ktorí mávali v predchádzajúcich rokoch svoje vlastné júnové stretnutia.
Atmosféra však bola rovnaká ako vždy – plná nabudenej energie z očakávania noviniek, tichej radosti zo stretnutia s kolegami, ktorých sme možno rok nevideli a tiež plná zvedavosti: „Koho nového spoznám?“, „Čo nové sa dozviem?“, „Môžem to použiť po návrate aj u nás“? Minimálne také boli moje pocity v to slnečné ráno. A potom sa to už naplno začalo.
 
Prvou bola prezentácia Ing. Juraja Ivasuka z Elektrovod Holdingu, a.s. Bratislava pod názvom Ako riešiť dopady hospodárskej krízy vo firme. Oboznámil nás s príčinami vzniku všadeprítomnej hospodárskej krízy všeobecne, i s konkrétnymi dopadmi na podnikanie na Slovensku. Okrem hrozieb pre ľudský kapitál nás upozornil aj na príležitosti a výzvy, ktoré vznikajú v oblasti HR. A najmä nám umožnil nazrieť do opatrení, ktoré realizovali v podniku – optimalizácia organizačnej štruktúry, zavedenie systému odmeňovania podľa výkonu, posilnenie úlohy HR ako partnera biznisu, zvýšené zabezpečenie otvorenej komunikácie. Ako vzdelávača ma najviac povzbudila v rámci kontinuity HR procesov najmä informácia o nekrátení nákladov na vzdelávanie – čo je jedna z oblastí prípravy na budúcnosť. Pozitívny odkaz bol zhrnutý do záverečného citátu Winstona Churchilla: „Pesimista vidí hrozbu v každej príležitosti. Optimista vidí príležitosť v každej hrozbe.“
 
JUDr. Dagmar Zukalová a Mgr. Radoslava Hoglová z Advokátskej kancelárie Zukalová v prezentácii Právne možnosti ako zvládnuť krízu zhodnotili dopady krízy na pracovnoprávne vzťahy. Poskytli nám sedem „zlatých pravidiel“ na prežitie krízy, ktoré sa zhodli s odporúčaniami Juraja Ivasuka - komunikujme, udržme si kľúčových zamestnancov, rozvíjajme vzťahy so zamestnancami, ozdravujme HR systémy, zbytočne nemíňajme, ale ani nešetrime na nesprávnych miestach, konajme za každých okolností v súlade zo zákonom a najmä – myslime na budúcnosť. Preventívne, krátkodobé a dlhodobé opatrenia boli prezentované v súvislosti právnymi možnosťami znižovania nákladov. Pozitívne i negatívne príklady opatrení zo zahraničia i zo Slovenska poukázali na rôzne možnosti preklenutia krízy.
V druhej časti tejto prezentácie sme mali možnosť preveriť si vlastné znalosti aplikácie Zákonníka práce na prípadových štúdiách, ktoré sme riešili v troch skupinách. Prínosom bola možnosť vydiskutovania si nejasností, s ktorými sa stretávame alebo môžeme stretnúť v praxi, overenie si správnosti vlastných postupov i získanie know-how z iných spoločností, ktoré už museli prejsť procesom opatrení v čase krízy.
 
Popoludní sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jeden z workshopov viedla Mgr. Katarína Rothová zo spoločnosti QUANTICON. Keďže som sa ho nezúčastnila, môžem len skonštatovať, že účastníci sa témou Ako efektívne pristupovať k zvládaniu zmien nezaoberali len teoreticky, ale aj praktickými zážitkami na čerstvom vzduchu.
 
Druhý workshop prebiehal pod majstrovskou taktovkou PhDr. Františka Hroníka z agentúry Motiv P. Témou boli Zručnosti potrebné pre zvládanie krízy. Okrem identifikácie efektívnych a neefektívnych spôsobov zvládania krízy sme prediskutovali 4V – základné atribúty zmeny: vedomie naliehavosti zmeny, vízia, vodcovstvo, krátkodobé víťazstvá. A opäť zaznel leit motív z predchádzajúcich prezentácií – orientácia na budúcnosť, komunikácia a pribudol nový tón – empowerment. Pán Hroník vo svojej prezentácii použil podobenstvá a citáty, z ktorých si dovoľujem uviesť Antoine de Saint-Exupéryho: „Chceš-li postavit loď, nedělej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali dříví a rozdělíš jim práci. Místo toho je nauč společně toužit po širém a nekonečném moři.“ A tu vidím našu úlohu: svojich kolegov zapáliť pre víziu a spoločne k nej smerovať a napĺňať ju – aj cez empowerment. Vek povinnosti sa skončil – avšak ešte nenastal vek zodpovednosti. Ak má firma obstáť, potrebuje zodpovedných ľudí, ktorí zdieľajú spoločnú víziu. K takémuto rozpohybovaniu firmy nám napomôže aj vzdelávanie - s jasne definovanými požiadavkami, ktoré povedú k zmene chodu organizácie, k zmene procesov. Podoba vzdelávania sa mení z učenia do zásoby na učenie just-in-time.
V skupinovej diskusii sme si načrtli scenáre HR, ak sa kríza prehlbuje a jej koniec je v nedohľadne, inovácie HR – z úlohy partnera do úlohy integrátora a spôsoby komunikácie, ktoré ľudí nevystrašia, ale získajú ich pre výraznejšie zapojenie.
Opakovanou komunikáciou spoločnej vízie a postupným vťahovaním ľudí k spolurozhodovaniu docielime spoluzodpovednosť, ktorá následne povedie k dlhodobej výkonnosti. Pretože už nebudeme svoje zodpovednosti len plniť, ale postupne ich začneme na seba preberať. Podnik sa stane viac „našou záležitosťou“.
 
Na záver prvého dňa bola určená prezentácia PhDr. Jany Kupkovičovej z PDI Slovensko Potreba formovania firemnej kultúry orientovanej na výkon – výsledky HR prieskumu “Krízový manažment“. A znova zazneli slová - optimalizácia ľudských zdrojov, kontinuita HR procesov, motivácia a výkonnosť zamestnancov, HR ako partner pre biznis, komunikácia a príprava na budúcnosť. Po krátkom súhrne informácií o samotnom prieskume pani Kupkovičová podnietila diskusiu o našich spôsoboch formovania firemnej kultúry. Hovorili sme o vlastných skúsenostiach s efektivitou systémov hodnotenia a ich napojenia na výkon, o motivácii pri súčasnom šetrení nákladov, o prenášaní zodpovednosti za motiváciu a riadenie výkonu na nižšie úrovne riadenia.
 
Po rušnom dni plnom nových podnetov i potvrdení správnosti našich vlastných postupov na večer pripravila spoločnasť QUANTICON „Tančiareň“. Pripomenuli nám hudbu od tridsiatych rokov až po súčasnosť. Spočiatku sa nám nie celkom úspešne darilo napĺňať význam slova „tančiareň“ vlastným pohybom, predsa len, hudba bola málo zažitá a spočiatku sme uprednostnili debatné krúžky. Postupne sa nám však začali melódie zdať známejšími a tak došlo aj na tanec za výraznej podpory a povzbudzovania kolegov Kataríny Rothovej. Príjemný večer uplynul v spojení hudby, tanca a najmä rozprávania sa s kolegami.
 
Ráno naše myšlienkové pochody energicky rozbehol Ing. Pavol Buhla z ELCOMu Prešov. Poukázal na Dôležitosť ľudských zdrojov v čase recesie. Pre niektorých vysvetlil, pre iných zopakoval ekonomické ukazovatele a pojmy. Prehľadne vysvetlil rozbor produktivity práce a  spôsoby merania na celopodnikovej úrovni. Rečou čísel a výpočtov nám vysvetlil a ukázal, ako môžeme reštrukturalizovať ľudský kapitál, stanoviť skutočné potreby zamestnancov v podniku.
 
Petr Šrámek z LMC Praha uviedol množstvo praktických skúseností z rôznych podnikov v prezentácii s provokatívnym názvom Kríza – zlaté časy pre riadenie ľudských zdrojov. Podpora 120% výkonnosti, hľadanie interných zdrojov na rozpočty, budovanie internej značky zamestnávateľa, rozvoj a budovanie kariéry – namiesto neuváženého obmedzovania nákladov investície do budúcnosti – v duchu citátu Anatola Francea „Starosti sú najlepšou zábavou“.
 
Ako vzdelávača ma najviac lákala téma Ing. Zuzany Križanovej z TRW Steering System Slovakia Ako vzdelávať aj v období recesie. Všetci to poznáme – pri škrtaní rozpočtov prichádza k redukcii investícií do vzdelávania medzi prvými. Pri stanovení priorít (a tu sa opäť dostávame už k spomínaným víziám) sa dá vzdelávať aj bez finančných prostriedkov. O tom, že to ide, nás pani Križanová presvedčila vysvetlením ich vlastného spôsobu – „poďme sa venovať tomu, za čo sme cielene minuli peniaze v minulom roku“. Dôležité je zostaviť dobrý tréningový plán (reálne potreby, ktoré sú momentálne skutočne potrebné). Pri určovaní priorít sa v TRW zamerali na školenia s najvyššou pridanou hodnotou. Aj pri vzdelávaní je dôležitá komunikácia – čo sa deje?, kto to robí?, ak zvládnem výzvu, dokázal som niečo viac. Vytvorme si tím vlastných interných lektorov. Pani Križanová nás upozornila, že „v takomto čase ľudia potrebujú výzvy viac ako inokedy – tak im ich dajme“.
 
Záverečná prezentácia patrila Ing. Jánovi Podstrelencovi z Knauf Insulation v Novej Bani. Témou boli Postoje HR manažéra pri efektívnom riadení procesov. Úlohou lídra je určiť „tam je cieľ“, úlohou manažéra je ukázať „takto sa k nemu dostaneme“. V dobrých časoch musí firma myslieť na budúcnosť. Pán Podstrelenec nám porozprával skúsenosti z praktickej realizácie definovania vízie, misie, kľúčových hodnôt spoločnosti. Potrebujeme ľudí flexibilných, mobilných, zodpovedných, ochotných riskovať. A príkladom majú byť naše vlastné postoje.
 
Obidvoma dňami nás sprevádzala moderátorka PaedDr. Drahomíra Szabová z PENAM Slovakia. Tradičnou súčasťou podujatia bola predajná výstava manažérskej literatúry spoločnosti Motiv Press s.r.o, ktorej som ako zvyčajne neodolala (tentoraz v počte 4 kusy).
 
Na záver chcem vyjadriť poďakovanie ZRRĽZ realizáciu stretnutia aj v týchto časoch. Organizácia bola bezchybná, za čo patrí vďaka Jitke Žatkuliakovej, Andrejke Gondovej a ich kolegyniam – brigádničkám Zuzke a Katke. Poďakovanie patrí tiež všetkým spoločnostiam, ktoré nám umožnili zúčastniť sa.
 
Pre mňa osobne to bolo najinšpiratívnejšie stretnutie – doteraz som sa dvakrát zúčastnila „vzdelávačov“. Možno to bolo tým, že sme si navzájom potvrdili, že aj v súčasných sťažených podmienkach vieme ísť dopredu, naďalej hľadáme, ako ísť ďalej a lepšie, že sa kríza stala pre nás výzvou   ...
 


Mgr. Michaela Kocmanová, 
HR, Power-One, s.r.o., Dubnica nad Váhom