Pripravovaná novela Zákonníka práce
Bolo začaté predbežného pripomienkové konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorý mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
Finálne znenie návrhu zákona bude predložené v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré prebehne v najbližších týždňoch. 
 
Hlavným dôvodom je transpozícia dvoch smerníc EÚ: 
  • smernice EP a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
  • smernice EP a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.
 
Najdôležitejšie navrhované zmeny: 
 
  • zavedenie otcovskej dovolenky (transformácia § 166 ods. 1 ZP) – v rozsahu najviac troch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa hradeného zo systému sociálneho zabezpečenia (materské),
  • spresňuje sa právo pozostalých po zamestnancovi na odstupné a odchodné,
  • spresňuje sa okruh informácií, ktoré má zamestnanec dostať v súvislosti s požiadavkou transparentnosti a predvídateľnosti jeho práce,
  • ustanovuje sa povinnosť zamestnávateľa písomne reflektovať na žiadosť zamestnanca o prechode z doby určitej na neurčitú, resp. z kratšieho pracovného čas na prácu na plný úväzok. 
  • spresňuje sa definícia celodenného ošetrovania člena rodiny, 
  • ustanovuje sa povinnosť zamestnávateľa vyhovieť tehotnej žene a rodičovi do 15 rokov veku dieťaťa v žiadosti o flexibilnejšiu formu práce, ak to jeho prevádzkové dôvody umožňujú, 
  • spresňuje sa definícia rozvrhnutia pracovného času a jeho oznámenia zamestnancovi a náležitosti pracovnej zmluvy.