Rozvoj ĽZ a vzdelávanie zamestnancov 2010

Mesiac jún nás tohto roku nepríjemne prekvapil mohutnými zrážkami a následnými rozsiahlymi povodňami, ktoré neočakávane zasiahli veľkú časť územia Slovenska. Sledujúc zúfalé spravodajstvá o ničivej sile povodní som zapochybovala nad reálnosťou tohtoročného stretnutia manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov. Navzdory všetkým nepriaznivým finančným, krízovým či povodňovým okolnostiam sa po ročnej odmlke konalo v dňoch 10. a 11. júna 2010 v Starej Lesnej už 13. fórum manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov a bolo prínosom. Lákalo dobre zostaveným programom a zaujímavými prezentáciami.

 

Tohtoročnou ústrednou témou „všehochuti“ pre firemných „vzdelávačov“ nás viedol Konfucius: „Učte sa, akoby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dobehnúť a akoby to bol niekto, koho nechcete stratiť“. Fórum bolo jedinečné aj tým, že Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je od 1.1.2010 otvorené aj pre konzultačné a vzdelávacie inštitúcie.

 

O to, aby sme sa nestratili v programe, či obsahu, sa nonšalantne postaral moderátor podujatia Patrik Pauko, konzultant a lektor People Elements, spol. s r.o. Stretnutie už tradične otvorila výkonná riaditeľka ZRRĽZ, Jitka Žatkuliaková.
 
Prvá časť stretnutia bola orientovaná na výmenu praktických skúseností z rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania zamestnancov. Úvodné vystúpenie patrilo Ladislavovi Chudému, riaditeľovi HR v T- Systems Slovakia s.r.o. Košice, ktorý nám predstavil systematický štruktúrovaný rozvojový a vzdelávací systém v ich spoločnosti ako strategický nástroj trvalého rozvoja dynamicky sa rozvíjajúcej firmy (od vzniku firmy v r. 2007 je súčasný stav zamestnancov 1750). Systém je zaujímavý dobrovoľným aktívnym prístupom k svojmu osobnému rozvoju zo strany samotných zamestnancov na základe osobného ohodnotenia a rozvojových potrieb. Ku tomu nepochybne napomáha veková štruktúra spoločnosti - vekový priemer 28 rokov a taktiež interne vyvinutá aplikácia na organizáciu a koordináciu vzdelávania. Nevyhnutnou podporou pre zlepšovanie rozvoja je meranie dosiahnutých výsledkov prostredníctvom KPI.
 
Peter Štefánik, vedúci odboru Personálneho marketingu a rozvoja z Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov sa vo svojom príspevku „Rozvoj ľudských zdrojov na báze ročného cyklu“ zameral na 3 kľúčové procesy v rozvoji ľudských zdrojov, ako sú realizované v ich spoločnosti, a to: riadenie výkonnosti, riadenie ľudského kapitálu a riadenie spätnej väzby. Riadenie výkonnosti je postavené na kompetenčných modeloch,  hodnotení zamestnanca a stanovení a realizácii jeho rozvojových potrieb. Zaujímavosťou procesu riadenia ľudského kapitálu sú tzv. „HRD konferencie“ od lokálnych stretnutí až po úroveň stretnutia predstavenstva spoločnosti so zameraním na výber, hodnotenie a rozvoj talentov s výraznou dôslednou zaangažovanosťou manažérov na všetkých úrovniach riadenia na lokálnej i medzinárodnej úrovni na rozvoji ľudských zdrojov vo firme. Uvedené procesy sú podporené procesom 360° spätnej väzby.
 
Pán Juraj Ivasuk, manažér ĽZ Elektrovodu Holding, a.s. nás oboznámil s prístupom ku vzdelávaniu zamestnancov v „sezónnej“ firme, ako efektívne rozvíjajú ľudský kapitál v homogénnych skupinách v závislosti od sezónnych prác, v opakujúcich sa cykloch, v čase nedostatočného vyťaženia zamestnancov plnením kontraktov, s využitím nielen externých, ale predovšetkým interných trénerov. Ponímajú vzdelávanie zamestnancov ako benefit, orientujú ho nielen na vedomostný profil zamestnanca, ale i na budovanie hodnotového systému spoločnosti a výrazne prispieva k budovaniu firemnej kultúry a skvalitneniu komunikácie vo firme. Takto realizované vzdelávanie prispelo ku poklesu fluktuácie zamestnancov na 2%.
 
Je interné vzdelávanie a rozvoj návodom na riešenie finančnej krízy? Touto témou sa zaoberali Monika T. Löfflerová, vedúca odboru Operatívny personálny manažment a  Jaroslava Egedová, špecialista - rozvoj z Východoslovenskej energetiky a.s. Košice. Prezentovali internú akadémiu VSE Košice, so zameraním na networking interných školiteľov a jeho nielen ekonomický prínos pre rozvoj zamestnancov. Nakoľko sa s touto problematikou potýkame dennodenne vo viacerých spoločnostiach, rozvinula sa zaujímavá diskusia.
 
Pán Valér Dunda, konzultant IBM Slovensko, spol. s r.o., po príjemne strávenom obede fóru predstavil základné princípy e-learningovej technológie a možnosť využitia služieb elektronického vzdelávania na nadnárodnej i lokálnej úrovni.
 
Odpoludnie patrilo programu podľa výberu: hravému workshopu „Nové spôsoby analýzy rozvojových potrieb“ (Patrik Pauko, People Elements, spol. s. r.o.), podnetnej diskusii na aktuálnu tému „Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zamestnávateľov patriacich pod príslušné kódy SK NACE“. Čerešničkou na torte bol rozvojový tréning prostredníctvom angličtiny „Key to communication“ (Kevin Batchelor a Eva Paršová, Harmony – Európska škola jazykov, s.r.o.). Každý mal možnosť vybrať si z tejto ponuky 2 témy podľa svojho gusta a dobrovoľne sa rozvíjať podľa svojich vnútorných potrieb.
 
Náročný prvý deň stretnutia sme zavŕšili spoločnou večerou v prírode a využili sme večerný program na neformálnu výmenu skúseností, nadviazanie nových priateľstiev, či príjemné diskusie s viac či menej známymi kolegami pôsobiacimi v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Príjemná atmosféra sprevádzala nielen odbornú časť dňa, ale i neformálnu, ktorá pokračovala pri príjemnom a chutnom pohostení do neskorých večerných hodín.
 
Druhý pracovný deň začínal skoro, už o 8-hodine ráno náročnou, no o to zaujímavejšou témou „Vzdelávanie zamestnancov z pohľadu Zákonníka práce“, s Radoslavou Hoglovou, advokátkou z advokátskej kancelárie Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o. Prínosom v uvedenej téme bola nielen prezentácia vybraných ustanovení Zákonníka práce vymedzujúca  oblasť vzdelávania zamestnancov, ale predovšetkým skupinová aplikácia vybraných ustanovení Zákonníka práce na riešenie prípadových štúdií, konkrétnych prípadov z praxe, prezentácia tohto riešenia pred zúčastnenými a živá diskusia o uvedenom.
 
S výsledkami a zaujímavými zisteniami z prieskumu o Talent manažmente nás oboznámila Henrieta Kopolovcová, konzultantka spoločnosti People Elements. Výsledky prieskumu ukázali, že spoločnosti pracujú s Talent manažmentom a prevažne ho vnímajú ako rozvojový nástroj. V záveroch tiež odznelo, že budúcnosť Talent manažmentu sa bude odvíjať od strategických cieľov spoločnosti, čo sa odrazí v potrebe zefektívniť procesy a nástroje, vrátane foriem vzdelávania a rozvoja.
 
Zaujímavosťou druhého pracovného dňa sa bezpochyby stal príspevok charizmatického Kevina Batchelora, lektora a konzultanta Harmony - Európskej školy jazykov, s.r.o. Trnava o netradičnom „Meraní efektívnosti vzdelávacích procesov“ na základe jeho osobných skúseností a inovatívnych prístupov ku vzdelávaniu a koučovaniu.
 
Záverečná prezentácia patrila Jane Chynoradskej, riaditeľke a lektorke Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o., Trnava, v ktorej sa zamerala na „Zmeny a inovácie vo vzdelávaní pre 21. storočie“, a mali by vychádzať z vnútorného presvedčenia a potreby zmeny v mojom vlastnom živote, kde „kľúčovým hráčom som ja sám/sama“, moja vnútorná voľba rozvoja a vedie k učiacej sa a vyučovacej spoločnosti pre 21. storočie.
 
Zlatým klincom programu bola tombola so zaujímavými cenami, ktoré venovali sponzori a partneri podujatia, spoločnosti HOUR, spol. s r.o., Harmony - tvoja cesta poznania a vydavateľstvo Eastonebooks. Víťazi sa tešia z hodnotných cien a ostatní sa nevedia dočkať ďalšieho ročníka stretnutia „vzdelávačov“.
 
Tohtoročné stretnutie manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov sa odohrávalo v komornej atmosfére, hodnotné prezentácie a živé diskusie nám priniesli množstvo podnetov z praxe a inšpirovali nás k ďalším inovatívnym riešeniam.
 
Dovidenia o rok, priatelia.
 


Marta Priadková
manažér vzdelávania
Sociálna poisťovňa