Skutočný vplyv talentov

Bratislava 20. jún 2012 -  Osem z desiatich vysoko výkonných spoločností tvrdí, že vynikajú aj v riadení talentov, a rovnaký podiel slabších spoločností tvrdí, že zaostáva v riadení talentov. Hoci sú menšie spoločnosti šikovnejšie v riadení ľudských zdrojov, než si väčšina ľudí myslí, stále majú čo zlepšovať v manažmente talentov. Takmer štyri pätiny menších podnikov neplánuje prácu s talentami v strategickom ponímaní. Len približne 10 percent spoločností získava to, čo by skutočne chceli získať zo svojich projektov v oblasti talent manažmentu. Toto sú kľúčové zistenia novej štúdie „Ako európske menšie podniky riadia budúci úspech“. Táto štúdia je výsledkom spolupráce Európskej asociácie personálneho manažmentu (EAPM) a spoločnosti CAPITALENT, Štúdia vychádza z prieskumu  názorov 1174 HR manažérov a líniových manažérov z viac ako 30 krajín. Z výsledkov štúdie vyplýva, že silnejšie spoločnosti bez ohľadu na oblasť podnikania nevidia talent len ako  elitné 3 percentá, ktoré reprezentujú potenciálnych nástupcov na vrcholové manažérske pozície. Viac ako polovica z vysoko výkonných spoločností (57 percent) považovala aspoň 10 percent svojich zamestnancov za talenty.
 
„Štúdiu považujem za jedinečnú a prínosnú, venuje sa jednej z najdôležitejších úloh HR - talentom budúcnosti. Som rada, že na nej participovali aj naši členovia ...“ hovorí Anna Hudáková, prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.
 
Spoločná štúdia EAPM a CAPITALENT systematicky skúmala súčasné uvažovanie, praktiky a priority, pričom identifikovala viac ako 140 praktík v oblasti talent manažmentu. Je jasné, že existuje veľké množstvo príležitostí. Napríklad len jedna zo štyroch menších spoločností môže potvrdiť používanie formálnych postupov v riadení talentov. Jedna z piatich spoločností nemá vo svojom rozpočte položku určenú na talent manažment. Ak sa talentovaní zamestnanci rozhodnú opustiť spoločnosť, iba jedna tretina spoločností systematicky používa výstupné interview. Najbežnejším javom zisteným v štúdii je fakt, že spoločnosti zlyhávajú pri práci s angažovanosťou  líniových manažérov. „Menšie podniky musia aktívnejšie využívať svoje prirodzené silné stránky na to, aby formovali a vychovali angažovaných lídrov a aby vytvárali skutočnú kultúru talentu,“ zdôrazňuje Pieter Haen, bývalý prezident EAPM.
 
Štúdia potvrdila, že spoločnosti, ktoré majú lepšiu výkonnosť, venujú väčšiu pozornosť práci s talentami. „Úspešné spoločnosti  zavádzajú pragmatické a jasne komunikované postupy a metódy,“ vysvetľuje Dr. Philipp Zimmermann, partner spoločnosti CAPITALENT. „Na tvorbu takýchto postupov a metód je potrebný strategický prístup, ktorý  vychádza z potrieb podnikania, je v súlade s Vašou kultúrou a berie do úvahy názory jednotlivých zamestnancov.“
 
Spomínaná štúdia identifikuje päť budúcich top priorít pre talent manažment a prináša 20 najlepších skúseností z firemnej praxe: angažovanie lídrov k riadeniu talentov; strategické plánovanie talentov; konať správne; rozvíjať správanie smerom k zvyšovaniu výkonnosti a efektívny rozvoj.
 
Pre viac informácií môžete kontaktovať autorov:
Pieter Haen, EAPM, +31343578140, eapm@duurstedegroep.com   
Dr. Philipp Zimmermann, CAPITALENT, +4969150495550, talentsurvey@capitalent.de
 
Tlačová správa SJ (*.pdf)
Tlačová správa AJ (*.pdf)
Záverečná správa (AJ)
Záverečná správa  - pre členov ZRRĽZ