Systém odbornej praxe = kandidáti na mieru (SOP-ka)

 

 

 

Čo potrebujú firmy od vysokoškolákov?

Dobrá pripravenosť vysokoškolákov pre prax je stále viac víziou ako skutočnosťou. Odkaz firiem je pomerne jasný – pripravte sa na reálny firemný život, k čomu potrebujete najmä tieto kompetencie:

 • Špecializácia v odbore – dobre sa orientovať v tom, kde sa daný odbor nachádza,
 • Schopnosť pracovať v tíme – súbor mäkkých zručností alebo aspoň dobre rozvinutá silná stránka osobnosti,
 • Flexibilita – dokázať pružne reagovať na zmeny, mať kritické myslenie alebo byť kreatívny,
 • Digitálna gramotnosť – zručnosti v informačných systémoch a logickom myslení.

Problém firiem je v tom, že ak aj univerzity poskytujú kvalitnú špecializáciu v odbore, študent nevenuje dostatok pozornosti počas štúdia rozvoju ostatných troch kompetencií. A tak pri pohovoroch ako aj počas onboardingu dochádza často k rozčarovaniam kandidáta o tom, ako reálna prax vyzerá a čo všetko je nevyhnutné na kvalitné zvládnutie vybranej profesie.

Tento problém má korene v tom, že študenti počas štúdia nemajú možnosť zapojiť sa formou kvalitnej a cielenej odbornej  praxe do reálneho života firmy a jej problémov resp. procesov.

 

Ako sú pre prax pripravené univerzity?

Univerzity chcú čo najlepšie pripraviť študentov pre život, no väčšina študijných programov je koncipovaná ako štúdium z vedeckého prístupu. Takže ťažisko vysokoškolského vzdelávania je na poskytnutí hĺbkových (vertikálnych) vedomostí v danom odbore, ale príprava na konkrétnu profesiu nie je definovaná ako vzdelávací cieľ. Preto sa v mnohých osnovách študijných programov nenachádza prierez požadovaných kompetencií, teda okrem hlavnej odbornosti chýba priestor na rozvoj schopnosti absolventov pracovať v tíme, byť flexibilný či disponovať primeranou digitálnou gramotnosťou.

Univerzity akoby sa bránili prevziať na seba zodpovednosť za „prípravu na profesiu“, udržiavajú si čisto „odborno-vedecké zameranie“ štúdia. Napríklad v osnovách študijných programov lekárskych fakúlt sa nenachádza nič z „manažmentu lekárskych služieb“, a s riešeniami pre „reálny manažment“ nepríde do kontaktu žiaden študent nielen technických, ale ani manažérskych programov, lebo štúdium sa sústreďuje len na teóriu a poučky.

Podobne v osnovách obchodno-marketingových študijných programov chýba položka „sales“, teda absolvent takéhoto odboru počas štúdium nepríde do reálneho kontaktu s klientom. Praktikum pre komunikáciu „s klientom“ napokon chýba takmer v každom študijnom programe na ktorejkoľvek slovenskej fakulte, hoci v súčasnosti je len veľmi ťažké si predstaviť, že niektorý výkon profesie nesúvisí s „prácou pre klienta“, veď aj prezentácia pred šéfom alebo kolegami je „práca s klientom“.

Aj tento problém má korene v tom, že študenti počas štúdia nemajú možnosť zapojiť sa formou kvalitnej a cielenej odbornej  praxe do reálneho života firmy a jej problémov resp. procesov.

 

SOP-ka – prekonanie bariér

Aby sme prekonali spoločný problém firiem a univerzít zavádzame už niekoľko sezón nový Systém Odbornej Praxe (SOP-ka), pomocou ktorého dokážu obidve strany vyriešiť pretrvávajúci nedostatok s pripravenosťou absolventov pre prax.

Systém odbornej praxe= kandidáti na mieru (SOP-ka) spočíva na špecifických formátoch, kde sa môžu študenti zúčastniť na reálnych procesoch, úlohách alebo riešení problémov z praxe:

 • Project Lab - najlepšie sa osvedčil tento formát, ktorý implementujeme priamo do prostredia fakulty ako miesto, kde sa stretávajú problémy z praxe, študentské tímy, ktoré ich riešia, mentori z praxe alebo fakulty, ktorí tieto tímu usmerňujú, vedú a vyhodnocujú.
 • Job Lab - nový formát, priestor mimo fakulty aj mimo firmy, kde zmiešané tímy študentov aj ľudí z praxe pôsobia v rôznych časových intervaloch vo vybranom odvetví a s podporou mentorov realizujú rôzne odborné aj rutinné aktivity, pričom si môžu vyskúšať viaceré profesie alebo zamerania.
 • Action Lab - spôsob, ako môžu firmy otestovať svojich budúcich spolupracovníkov tým, že im poskytnú rôzne úlohy a zadania, na ktorých študenti pracujú vlastnými prostriedkami, možnosťami a postupmi, čím preukazujú samostatnosť, kreatívnosť, sebadisciplínu aj kooperatívnosť.
 • Challenge - nasadenie študentských tímov väčšinou v skrátenom období, o to však v intenzívnom výkone - spôsob ako môžu študenti preukázať svoje schopnosti aplikovať nadobudnuté poznatky v simuláciách relatívne rovnocenné bežnému pracovnému prostrediu

Tieto formáty vyžadujú určitú prípravu a sú vo väčšine prípadov pomerne jednoducho aplikovateľné. Pre firmy aj fakulty sme pripravili spoločný postup, pomocou ktorého je možné dosiahnuť to, čo je v odbornej praxi najväčšou výzvou - aby každý študent absolvoval prax v rovnocennom formáte a teda aj so spravodlivým prídelom kreditov po skončení praxe.

 

Ako sa môžu zapojiť firmy a čo získajú?

Firmy sa do SOP-ka zapoja cez členstvo v ABC- Academic Business Centrum, ktoré združuje firmy a fakulty na realizáciu jednotlivých formátov odbornej praxe a koordinuje kľúčové aktivity. Väčšina aktivít prebieha v štandardizovanom procese, takže zo strany firmy potom postačí:

 • Navrhnúť svojich zástupcov (expertov) ako supervisorov pre jednotlivé formáty,
 • Navrhnúť témy na zadania projektov a úloh z vlastného prostredia,
 • Definovať počet a charakteristiku potenciálnych miest, ktoré chce obsadiť v nastávajúcom období,

 

Firmy zapojení sa do SOP-ka získajú:

 • Možnosť vplývať na zacvičenie študentov podľa potrieb firmy,
 • Možnosť navštevovať podľa potreby realizované aktivity v dohodnutých formátoch SOP-ka,
 • Možnosť overiť si rôzne zručnosti a schopnosti študentov ešte pred nástupom do firmy,,
 • Možnosť vybrať si vhodných študentov na svoje pracovné pozície,
 • Možnosť znížiť náklady na hiring aj onboarding.

 

Ako sa môžu zapojiť fakulty a čo získajú?

Fakulty sa do SOP-ka zapoja cez členstvo v ABC- Academic Business Centrum, ktoré združuje firmy a fakulty na realizáciu jednotlivých formátov odbornej praxe a koordinuje kľúčové aktivity. Väčšina aktivít prebieha v štandardizovanom procese, takže zo strany fakulty postačí:

 • Poveriť vybraných pedagógov na rolu supervisora SOP-ka a podporiť ich účasť na školení supervisorov a operátorov online platformy a tréningového trenažéra mäkkých zručností,
 • Vytvoriť priestor na promo aktivity na fakulte a jej online platformách (FB, IG, LiN, web) o realizácii SOP-ka,

 

Fakulty môžu potom čerpať z benefitov pri realizácii SOP-ka – zvýšenie kvality odbornej praxe, podpora kooperácie s praxou, získavanie námetov na záverečné práce aj aplikovaný výskum, podpora rozvoja pedagógov, získanie mimorozpočtových zdrojov pre fakultu.

 

Doteraz realizované aktivity SOP-ka

Project Lab

Fakulta

Obdobie

Partner z praxe

Retail Academy

OF EUBA

od 2016

Lidl Slovensko

Bankademy

NHF EUBA

od 2016

Tatra banka

Digital Club

FHI EUBA, FMFI UK

od 2017

Unicorn, Whitestein

Foodie Club

OF EUBA

od 2017

Nestlé Slovakia

Developer Project Lab

FA STU, FF UKF Nitra

od 2019

YIT Slovakia

Logistic Project Lab

FPM EUBA

od 2019

DB Schenker

Start Up Project Lab

Univerzity SR

od 2019

Slovak Business Agency

Innovation Lab

Univerzity SR

od 2018

IT firmy SR

Health Project Lab

SZU BA

2018

Dôvera ZP

Online Marketing Lab

FMK UCM Trnava

od 2019

Online agentúry SR

 

Ako sa stať členom ABC?

ABC je záujmovým združením právnických osôb – podniky, fakulty, neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na organizovaní SOP-ka pre študentov vysokých škôl.

Môžete si vybrať z viacerých foriem členstva, v každej forme sa predpokladá realizácia SOP-ka na kľúč aspoň pre študentov fakulty 1 celého ročníka/semester s kompletným servisom:

 • Semestrálne – využitie aktivít pre odbornú prax v jednom semestri (zimnom alebo letnom),
 • Jednoročné – aktivity pre odbornú prax môžete využiť počas celého roka,
 • Časovo neohraničené – aktivity pre odbornú prax môžete využiť pravidelne alebo striedavo v každom semestri s rôznymi doplňujúcimi benefitmi.

Členom ABC sa môže stať každá firma alebo fakulta (prípadne aj celá univerzita), stačí nás kontaktovať emailom na academy@talentway.net alebo na tel: +421 940 644 852, kde vás budeme informovať o podmienkach a priebehu členstva.