Udržanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19
 

Národný inšpektorát práce vydal pokyn k zabezpečeniu odbornej a zdravotnej spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19:

 

  • Odborné školenia: aktualizačné odborné prípravy, opakované školenia - lehoty opakovaných školení a aktualizačných odborných príprav neplynú od času mimoriadneho stavu od 12.03.2020.
  • Periodické školenia BOZP a OPP: (napr. opakované oboznamovanie BOZP podľa § 7 Zákona č. 124/2006 Z. z. - lehoty periodických školení BOZP a PO neplynú od 12.03.2020 okrem prípadov kedy je objektívne možné splniť túto povinnosť napr. formou e-learningu.
  • periodické lekárske prehliadky: lehoty periodických lekárskych prehliadok neplynú od času mimoriadneho stavu od 12.03.2020
  • Vstupné školenia, základné odborné školenia, lekárske prehliadky - sa naďalej vyžadujú v zmysle legislatívy

 

Zdroj: https://www.ip.gov.sk/oboznamovanie-zamestnancov-udrzanie-odbornej-zdravotnej-sposobilosti-fyzickych-osob-v-case-vyskytu-ochorenia-covid-19/

 

 

 

Opatrenie MDV SR dňom 17.03.2020:

 

  • Z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých vládou SR sa na podmienkou platnosti lekárskych preventívnych prehliadok osôb vykonávajúcich činnosti na dráhe alebo dopravy na dráhe v zmysle § 12 písm. b) a c) vyhlášky MDP a T SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov neprihliada a platnosť lekárskych preventívnych prehliadok sa bez potreby vykonania opakovanej periodickej lekárskej prehliadky sa predlžuje do odvolania.
  • Z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých vládou SR sa na podmienku platnosti odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich činnosti na dráhe v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov neprihliada a platnosť odborných spôsobilostí bez potreby vykonania opakovaného periodického preskúšania sa predlžuje do odvolania.
  • Z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých vládou SR sa na podmienku platnosti spočívajúcu v periodickom preskúšaní zo spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich činnosti na dráhe alebo dopravy na dráhe neprihliada a platnosť spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez potreby vykonania opakovaného periodického preskúšania sa predlžuje do odvolania.