"Veľká" novela Zákonníka práce (aktualizované 2.8.11)

MPSVR SR predložilo (8.3.11) na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. septembra 2011 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1.1.2012.

 

 

29. apríl 2011: vládny návrh zákona odoslaný na rokovanie NR SR 
18. máj 2011: vládny návrh v prvom čítaní na 18. schôdzi NR SR, 27. bod programu - parlamentná tlač. 340
Prešiel do druhého čítania vo výboroch - do 27. júna. Definitívna podoba by mala byť schválená na 19. schôdzi s plánovaným začiatkom 28. júna. 
Dňa 8. júla 2011 začala v NR SR rozprava k navrhovanej novele. 
13. júl 2011: zákon schválený NR SR a postupuje do redakcie
27. júl 2011: zákon podpísaný prezidentom
2. august 2011: zákon publikovaný v Zbierke zákonov, čiastka 82 - Zákon č. 257/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
ZRRĽZ organizuje v septembri dva odborné semináre k Zákonníku práce v Bratislave a Košicich.  Prvý 7.9. v Bratislave bude venovaný výkladu s dôrazom na zmeny a  praktické príklady s JUDr. Zlaticou Balážovou, ktorá pôsobí na MPSVR SR. Druhý 20.9. v Košiciach bude s JUDr. Zukalovou, Zukalová - Advokátska kancelária, s.r.o. a budú sa riešiť prípadové štúdie ► Zákonník práce 2011 v praxi zamestnávateľa.