Vyhlásenie víťazov štúdie Best Employers

Najlepší zamestnávatelia sa líšia od ostatných v prístupe k zamestnancom, tvrdí štúdia Best Employers spoločnosti Aon Hewitt.

 

Bratislava, 20. novembra 2014 – Jubilejný 10. ročník štúdie Best Employers Slovensko, organizovaný spoločnosťou Aon (divízia Aon Hewitt), pozná svojich víťazov. Zo 43 zaregistrovaných firiem z rôznych odvetví sa v kategórii Malé a stredné spoločnosti na 1. mieste umiestnila spoločnosť Hilti. Medzi veľkými spoločnosťami zvíťazila O2 Slovakia. O umiestnení oboch spoločností na vrchole rebríčka rozhodla nadštandardne vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov.

 

Hlavným kritériom tejto štúdie, z ktorej sa na základe celosvetovej metodiky zostavuje rebríček najlepších zamestnávateľov, je hodnotenie spoločnosti vlastnými zamestnancami. Štúdia ukazuje, že motivovaný zamestnanec o svojej firme pozitívne hovorí, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti, dobrou povesťou ako zamestnávateľa a aktívne pracujú na udržaní svojich výsledkov. Všetky tieto požiadavky musia byť u výherných spoločností dodržané.

 

Podmienky pre vyhlásenie medzi najlepšími zamestnávateľmi v roku 2014 splnili v kategórii Malé a stredné spoločnosti 3 firmy z celkových 25 prihlásených v tejto kategórii, a len 1 firma z kategórie Veľké spoločnosti z celkových 18 firiem prihlásených v tejto kategórii.

 

Kto teda patrí tento rok medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska? V kategórii Malé a stredné spoločnosti (do 250 zamestnancov) sa umiestnili:

         
1.    Hilti Slovakia / Produkty pre stavebný priemysel
2.    Roche Slovensko / Farmaceutický priemysel
3.    Imperial Tobacco Slovakia / Tabakový priemysel

 

V kategórii Veľké spoločnosti najlepších zamestnávateľov tento rok reprezentuje:

     
1.    O2 Slovakia / Telekomunikácie


Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka štúdie Best Employers na Slovensku sme udelili ďalšie 2 tituly. Prvým je „Najčastejšie oceňovaná spoločnosť“ za obdobie 10 rokov. Tento titul získali hneď 2 spoločnosti (obe získali ocenenie už päťkrát), a to Allianz – Slovenská poisťovňa a Microsoft Slovakia.

     
1.    Allianz - Slovenská poisťovňa / Finančné služby
2.    Microsoft Slovakia / IT

 

Druhým jubilejným titulom je „Spoločnosť s najvyššou dosiahnutou motivovanosťou“ za posledných 10 rokov. Toto ocenenie získala spoločnosť Hilti Slovakia.

     
1.    Hilti Slovakia / Produkty pre stavebný priemysel


Zvyšuje sa rozdiel v miere motivovanosti medzi priemernou a najlepšou spoločnosťou 

 

Ivana Vandlíčková, projektová manažérka štúdie Best Employers, Aon Hewitt, hovorí: „V priemere je v najlepších spoločnostiach 85 % ich zamestnancov motivovaných. Priemer Slovenska činí 53 %. Za obdobie existencie štúdie Best Employers na Slovensku je to najvyššie dosiahnutá miera motivovanosti u tých najlepších, teda za posledných 10 rokov. Vidíme, že rozdiel v motivovanosti medzi najlepšími a priemernými firmami sa neustále zväčšuje. Výrazný rozdiel medzi Best Employers a ostatnými vidíme v celkovom odmeňovaní, informovanosti, schopnosti prilákať a udržať tých najlepších a v rozvoji kariéry.“

V oblasti odmeňovania sme zaznamenali, že u tých najlepších zamestnávateľov má až 76 % zamestnancov pocit, že ich mzda zodpovedá ich prínosu (oproti 30 % u ostatných). Best Employers dokážu svojich zamestnancov oceniť aj nefinančne - 80 % zamestnancov tých najlepších tvrdí, že uznanie je primerané vs 40 % u ostatných. 
Najlepší zamestnávatelia vedia svojich zamestnancov lepšie informovať a zároveň 84 % ich zamestnancov tvrdí, že v prípade zmien v spoločnosti, sú tieto zmeny dobre riadené, v ostatných spoločnostiach to je 43 %. Tým najlepším sa darí pristupovať k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má (74 % u Best Employers vs 32 % u ostatných zamestnávateľov). Toto je jeden z kľúčových faktorov, ktorý vysvetľuje, prečo tí najlepší majú vysoko motivovaných zamestnancov. Tento faktor (pocit, že som tým najcennejším pre firmu) má dlhodobo najvýznamnejší pozitívny vplyv na motivovanosť zamestnancov. 

 

Miera motivovanosti na Slovensku mierne klesá a s ňou klesá aj priemerná spokojnosť 

Vo väčšine meraných oblastí vidíme pokles v spokojnosti zamestnancov. Najväčšie poklesy sme zaznamenali v tom, že je menej zamestnancov, ktorí tvrdia, že ich zákazníci sú spokojní s ich výrobkami a službami. Je menej zamestnancov, ktorí hovoria, že ich spoločnosť má dobrú povesť. Zamestnanci pociťujú, že majú menej príležitostí pre rozvoj ich kariéry a tiež menej príležitostí ku vzdelávaniu. Poslednou ale nemenej dôležitou oblasťou je oblasť procesov a zdrojov. Zavedené procesy zamestnancom stále menej pomáhajú k tomu, aby boli efektívni (prácu im neuľahčujú, ale skôr naopak).

 

Prečo sa snažiť o vybudovanie kultúry s vysokou motivovanosťou?

Dva ukazovatele, ktoré tiež ovplyvňujú výkonnosť firmy, sú absencia zamestnancov a počet žiadostí, ktoré firma obdrží, keď vytvorí nové pracovné miesto. Priemerný počet dní absencie u Best Employers je 8 dní na 1 chorého zamestnanca, u ostatných spoločností je to až 13,7 dňa. Najlepší zamestnávatelia majú taktiež viac žiadostí o zamestnanie (59 vs 26 žiadostí na nové pracovné miesto), sú atraktívnejší pre uchádzačov, čo robí firmu konkurencieschopnou a do budúcna lepšie udržateľnou.
Hlavným dôvodom, prečo sa snažiť vybudovať spoločnosť s vysokým podielom motivovaných zamestnancov, sú dlhodobo lepšie obchodné výsledky. Konkrétne ide o celkovú návratnosť na akcionára. Spoločnosti, ktoré dosahujú vysokú motivovanosť, teda nad 67 %, majú o 50 % vyššiu návratnosť na akcionára oproti priemeru. 

 

Metodológia štúdie Best Employers:


Účasť v štúdii je dobrovoľná. Spoločnosti sa môžu prihlásiť cez oficiálnu stránku štúdie www.BestEmployersSlovakia.com. Pre stanovenie rebríčka najlepších zamestnávateľov využíva spoločnosť Aon (divízia Aon Hewitt) tri druhy nástrojov:
•    Prieskum motivovanosti zamestnancov medzi zamestnancami a strednými manažérmi zúčastnených spoločností;
•    Dotazník pre vedenie spoločnosti - zhromažďuje názory najvyššieho vedenia firmy; 
•    Audit personálnych politík - dotazník, ktorý skúma personálne praktiky a politiky v spoločnosti.


Kľúčovým pojmom pre stanovenie poradia spoločností v rebríčku je tzv. motivovanosť zamestnancov. Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý charakterizujú nasledujúce tri modely správania:
•    Zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi (Say);
•    Zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti (Stay);
•    Zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a prejavujú nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy (Strive). 

 

Aon Hewitt


Divízia Aon Hewitt je jednou z troch divízii spoločnosti Aon. Aon Hewitt patrí medzi najväčšie medzinárodné poradenské a outsourcingové spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov na svete. Zamestnáva viac ako 29 000 zamestnancov v 90-tich krajinách, ktorí pomáhajú spoločnostiam získavať konkurenčnú výhodu pomocou vytvárania motivovanej a efektívnej pracovnej sily.


Aon Hewitt už viac ako 70 rokov vyniká netradičnými riešeniami, službami a produktmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré klientom pomáhajú dosahovať merateľné úspechy a jasný náskok pred konkurenciou. 


V Českej a Slovenskej republike poskytuje poradenské služby v oblastiach zvyšovania motivovanosti a spokojnosti zamestnancov, budovania vyrovnanej firemnej kultúry, riadenia odmeňovania zamestnancov, zvyšovania hodnoty značky zamestnávateľa. Aon Hewitt je autorom metodológie štúdie Best Employers. 


Ďalšie informácie o spoločnosti Aon Hewitt môžete nájsť na internetovej stránke www.aonhewitt.com