Výpoveď a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce

Výpoveď a súvisiace ustanovenia Zákonníka práce boli témou workshopu  HR manažérov a personalistov, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. mája 2012 v Bratislave, v priestoroch spoločnosti Noerr, odborného garanta a hostiteľa podujatia. Organizátorom podujatia bol Bratislavský regionálny klub (BRK) ZRRĽZ.

 

Po krátkom predstavení spoločnosti Noerr JUDr. Pavol Rak, PhD., advokát a vedúci bratislavskej pobočky a zároveň lektor podujatia, predstavil program a upriamil pozornosť účastníkov na ustanovenia Zákonníka práce, ktoré priamo či nepriamo súvisia s výpoveďami. Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že výpovediam venovať 4 a pol hodiny je zbytočne veľa, nakoniec, vďaka lektorovi a bohatej diskusii spojenej s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, vymedzený čas takmer nestačil. Na čo všetko treba pamätať pred uzavretím pracovnej zmluvy? Diskutovalo sa o predzmluvných vzťahoch – rokovaní o uzavretí pracovnej zmluvy, režime Zákonníka práce, komplexe informačných povinností pre zamestnávateľa i pre uchádzača o zamestnanie. Nezabudlo sa ani na inzeráty a ponuky práce, či možnosti odstúpenia od pracovnej zmluvy.

 

Pracovná zmluva – pojem, formy a jej podstatné náležitosti, tie boli predmetom bohatej diskusie. Pozornosť pútala aj možnosť dohody o peňažnej náhrade pri nezotrvaní počas výpovednej doby a možnosti riešenia v praxi. Rovnako aj konkurenčná doložka dojednaná v pracovnej zmluve pred a po 1.9.2011. Ako je to s úpravou inej zárobkovej činnosti zamestnanca nielen počas trvania pracovného pomeru, ale aj po jeho skončení? Zaujímavé boli aj príspevky účastníkov workshopu, ako sa s novým ustanovením ZP (§83a), ochrana zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru, vysporadúvajú v praxi. S ktorými kľúčovými zamestnancami sa „oplatí“ dohodnúť a či to naozaj zamestnávateľovi stojí za to, keď sa dá ten zakrútený paragraf obísť aj iným spôsobom.

 

Nemenej zaujímavé bola diskusia súvisiaca s ustanoveniami ZP, ktoré sa týkajú spôsobov ukončenia pracovného pomeru tak zo strany zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Na čo si dať pozor, čoho sa vyvarovať? Akým spôsobom je možné ukončiť PP v skúšobnej dobe? Písomná forma je nevyhnutná? Aj keď nie je, pre zamestnávateľa je určite odporúčaná.

 

Pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa výpoveďou sa pán Rak zameral na formálne náležitosti, ktoré musia byť splnené. Pozornosť venoval zákonným dôvodom, ponukovej povinnosti, zákazu výpovede, ochrannej dobe. Upozornil, že novelou ZP účinnou od 1.9.2011 sa zmenila dĺžka výpovednej doby a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov ako aj od dôvodu skončenia pracovného pomeru. Výpovedné doby sú nemenné a nemôžu byť upravené ani v kolektívnej zmluve. Diskutovanou pri výpovediach bola otázka skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Kto je vlastne oprávnený vydať lekársky posudok a aké náležitosti by mal spĺňať, nakoľko ZP formálne ani obsahovo tieto náležitosti neupravuje. Tu aj účastníci poukázali na pár kontroverzných príkladov.

 

V časti venovanej okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa p. Rak upozornil na zákonné dôvody na okamžité skončenie ako aj na náležitosti, ktoré musia byť splnené. Okrem paragrafov zo Zákonníka práce hostiteľ spomenul aj zopár podnetných konkrétnych prípadov z vlastnej advokátskej praxe. Jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru boli dokumentované prípadovými štúdiami, judikátmi i kurióznymi prípadmi z praxe samotných účastníkov.

 

Záver workshopu bol venovaný hromadnému prepúšťaniu (informačným povinnostiam, lehotám, ako postupovať) a neplatnému skončeniu pracovného pomeru (dôvodom, nárokom, procesnému postupu).

 

Celé podujatie prebiehalo v tvorivej a pohodovej atmosfére spoločnosti Noerr, za čo patrí poďakovanie JUDr. Pavlovi Rakovi, PhD. ako aj úžasným účastníkom, ochotným zdieľať svoje znalosti a skúsenosti z firemnej praxe.

 

 

Jitka Žatuliaková
výkonná riaditeľka 
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov