Vzdelávanie ako budúcnosť firiem

V súčasnom neustále sa meniacom prostredí – biznis prostredí, kde významnú úlohu zohráva „vedomostná spoločnosť“, má nezastupiteľné miesto vzdelávanie ako nekončiaci sa proces, ktorého cieľom je utváranie, pretváranie osobnosti, všestrannej humanizácie človeka a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností. Ako rozvíjať zamestnancov za účelom zvýšenia ziskovosti, konkurencieschopnej spoločnosti, čo môžeme získať  a čo nám môže priniesť firemné vzdelávanie, prečo by sme mali zaujať pozitívny postoj k vzdelávaniu zamestnancov a o výmene skúseností z praxe firemných vzdelávačov a poskytovateľov externého vzdelávania s množstvom inšpirácií pre ďalší rozvoj spoločnosti sme sa dozvedeli na 15. ročníku fóra manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov v Starej Lesnej: „Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov 2012“, organizovanom Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

 

Keďže dôležitou súčasťou každej jednej úspešnej spoločnosti, ktorá sa chce presadiť v trhovom  (biznis) prostredí, je mať vedomosť, vedieť predvídať smer vývoja svojej oblasti podnikania a cielene na to pripravovať svojich zamestnancov prostredníctvom rozvoja a vzdelávania, stretnutie bolo venované nasledovným témam:

 

KOMPETENČNÝ MODEL – SILNÝ NÁSTROJ V RUKÁCH VZDELÁVAČA A ZDROJ MOTIVÁCIE ZAMESTNANCOV

K uvedenej téme sa s nami podelil o skúsenosti Andrej Köböl, Head of HR, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď. So zavádzaním a využívaním kompetenčného modelu tak na národnej, ako i medzinárodnej úrovni sa zaoberal otázkou, aký je potenciál a význam kompetenčného modelu vo firme a aké by malo byť jeho postavenie v rámci iných personálnych činností. Zároveň uviedol možnosti, ako sa vyhnúť tomu, aby kompetenčný model zovšednel, stal sa rutinou, formalitou a prečo kompetenčné modely v niektorých firmách nefungujú. Taktiež na praktických príkladoch predstavil, ako vytvoriť z kompetenčného modelu firmy hlavný zdroj rozvoja, konkurenčnej výhody a zvyšovania výkonnosti a s akými úskaliami sa pri zavádzaní a používaní kompetenčného modelu stretávali, rovnako krokmi, ktorými je možné spomínané úskalia prekonať.

 

GE – FILOZOFIA ROZVOJA LÍDROV

Eva Chudá, Human Resources Leader, GE Energy Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, vo svojom príspevku nám v krátkosti predstavila spoločnosť a jej vývoj, následne predstavila dôvody, prečo kladie GE taký dôraz na rozvoj svojich lídrov, ktorý je súčasťou firemnej kultúry a je budúcnosťou spoločnosti, na základe akých interných procesov vedia rozvoj lídrov riadiť, aké sú očakávania od lídrov a z čoho pozostáva ich rozvoj a ako pomáhajú novým lídrom efektívne sa asimilovať so svojím tímom.

 

MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE ALEBO SME JEDEN TÍM

Prínosom systému manažérskeho vzdelávania v prostredí výrobného závodu sa Mária Hrachová, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava, zaoberala prezentáciou 10-ročnej histórie manažérskeho vzdelávania, ktorého výsledkom je ZF GOLD ako jeden z nástrojov na podporu manažérskeho správania vedúcich zamestnancov, predstavením ZF na Slovensku a ich potenciálom z pohľadu prepojenia a harmonizácie HR procesov v rámci piatich výrobných závodov. V neposlednom rade sa v príspevku zaoberala i identifikáciou best practices, toho, čo im pri ZF Golde zafungovalo. Na druhej strane v prezentácii hovorí o problémoch, s ktorými treba v porovnateľnom pracovnom prostredí a pri podobnom projekte počítať.

 

„FIT FOR SALES“ HR PRI BUDOVANÍ AKTÍVNEHO A KONKURENCIESCHOPNÉHO PREDAJNÉHO A OBSLUŽNÉHO KANÁLA

Príspevok venovali Monika Löfflerová, vedúca odboru Personálny rozvoj, a Martina Rusinková, špecialistka – rozvoj, odbor Personálny rozvoj, Východoslovenská energetika a.s., Košice, základným informáciám o spoločnosti a dôvodom tvorby rozvojového programu, otázkam a následným modulom riešenia: ako vytvoriť efektívny a cielený rozvojový program pre vybranú skupinku zamestnancov, ako správne nastaviť obsah programu pre dosiahnutie cieľa, ako podporiť uplatnenie získaných vedomostí z tréningov v praxi a Lessons Learned – čo sa im osvedčilo a čo by s odstupom času urobili inak.

 

SKRYTÁ NEGRAMOTNOSŤ A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV VO FIREMNOM VZDELÁVANÍ

Iný pohľad na vzdelávanie nám ponúkol vo svojej prezentácii Ondrej Eršek, riaditeľ, O rodine, n.o., Stupava, ktorého účelom bolo ukázať účastníkom konferencie skutočnosť, že výsledkom vzdelávania by nemali byť len nahromadené informácie, ale reálna schopnosť ľudí ich použiť, vedúca k ich efektivite v tom, čo robia a umožniť im uspieť v práci a v živote. Zdôraznil, že vzdelávanie vo firme by mala byť odmena, t. j. pomoc produktívnym, nie zachraňovanie neproduktívnych. Čo vlastne znamená niekoho vzdelávať, prečo často neexistuje priama úmera medzi vzdelávaním pracovníkov a s tým súvisiacimi nákladmi a medzi zvyšovaním ich produktivity a efektivity, o bariérach v štúdiu a ktorá z nich nám najviac bráni sa vzdelávať a prečo ľudia nie sú schopní nadobudnuté znalosti následne používať, to boli nosné témy prezentácie.

 

VZDELÁVANIE Z POHĽADU ZÁKONNÍKA PRÁCE

Začiatok druhého dňa konferencie odštartoval Pavol Rak, Managing Partner, Noerr, s.r.o., Bratislava, ktorý predstavil zákonom stanovené „limity – obmedzenia“ a samozrejme možnosti využívania s prepojením na prax – právnu judikatúru. Z výňatku Zákonníka práce sme sa venovali predzmluvným vzťahom, náboru zamestnancov, starostlivosti o vzdelávanie, zaškoľovaniu a zaúčaniu, prehlbovaniu a zvyšovaniu kvalifikácie, rekvalifikácii a skončeniu pracovného pomeru.

 

REFLEXIA NA FIREMNÉ VZDELÁVANIE

O prínose, efektivite, vývoji a dosahoch na kvalitu manažérskeho vzdelávania, ako vnímajú firemné vzdelávanie v rozvoji firmy manažéri, prečo sú obchodnícke kurzy úspešnejšie ako manažérske vzdelávanie a čo od vzdelávania požaduje budúci vývoj v podnikaní a zmeny v myslení predstavil vo svojom hodinovom vstupe Mojmír Kališ, konateľ a poradca, EMKAconstult, s.r.o., Bratislava.

 

AKO ODMERAŤ A PREDAŤ VÝSLEDKY VZDELÁVANIA?

Patrik Pauko, konateľ a lektor, People Elements, spol. s r.o., Bratislava, vo svojom veľmi podnetnom vstupe priblížil možnosti, ako najviac vyťažiť, získať pridanú hodnotu pre spoločnosť aj uchádzačov zo vzdelávania, a tak urobiť vzdelávanie prínosné. Rozoberal otázky, ktoré si kladú manažéri vo vzťahu k vzdelávaniu, aké kritériá vo vzdelávaní meriame a môžeme merať, známe a neznáme nástroje hodnotenia vzdelávania, Kilpatrikov model hodnotenia vzdelávania v prostredí slovenských firiem a ako predať zmysel a výsledky vzdelávania manažérom.

 

NEMAJÚ MANAŽÉRI SKUTOČNE ČAS ALEBO IM CHÝBA LEN MOTIVÁCIA?

Tejto podnetnej téme sa venovala charizmatická a pozitívne naladená Jana Olexová, riaditeľka divízie vzdelávania, Timan, s.r.o., Bratislava, ktorá svojou energickosťou a prístupom k vzdelávaniu vzbudila záujem dozvedieť sa viac o jej príspevku. Po odprezentovaní spoločnosti a trendov vo vzdelávaní nám ponúkla veľmi výstižný citát od J. W. Goethe: „Cieľom je vzbudiť dôveru, záujem – Ak prvý gombík na kabáte zapnete zle, nepodarí sa vám zapnúť dobre kabát“ a následne nám predostrela praktický pohľad manažérov na vzdelávanie, z čoho najčastejšie pramení ich nezáujem o vzdelávanie zamestnancov, o poskytovaní poradenstva medzi HR a manažérmi, ako predať dôležitosť rozvoja manažérom so zachovaním a definovaním  hraníc zodpovednosti HR a manažérov v oblasti vzdelávania a prečo je dôležité ich neprekročiť. V praktickej časti príspevku sme získali návody na zlepšenie vzájomnej komunikácie s manažérmi tak, aby sme prelomili ich nezáujem a získali ich partnerstvo a aktívnu účasť na rozvoji svojich zamestnancov.

 

Pozitívnym faktom stále zostáva, že množstvo spoločností vzdelávacie aktivity pre svojich zamestnancov zabezpečuje, a tak sa otvára možnosť vzájomne si informácie odovzdávať a prinášať nové trendy, skúsenosti. Verím, že v budúcom roku sa vidíme zasa v júni 2013 na 16. ročníku vzdelávačov.

 

 

Miroslava Hubocká
manažér pre personalistiku a ĽZ
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

 

Informácia pre účastníkov podujatia: 
Sľúbený INŠPIRÁTOR 2012  - Vaše i naše nápady a zopár spomienok na 15. ročník vzdelávačov