ZRRĽZ a EAPM

Od prijatia Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRĽZ) za riadneho člena Európskej asociácie personálneho manažmentu (EAPM) ubehlo 9 rokov.

 
EAPM vznikla v roku 1962 ako zastrešujúci orgán profesionálov a národných asociácií  pôsobiacich v oblasti personálneho manažmen-tu. Zakladajúcim členmi boli asociácie z Francúzska, Nemecka, Švédska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Je registrovaná vo Švajčiarsku ako mimovládna organizácia. a v súčasnosti má 27 členov.


Cieľom je propagovať a rozvíjať poznatky o riadení a rozvoji ľudí nielen v priemysle a obchode, ale aj vo verejnom sektore a neziskových organizáciách. Poslaním je vytvárať podmienky a prostredie pre výmenu poznatkov a skúseností, ako aj umožňovať ich zdieľanie medzi jednotlivými európskymi krajinami. Európska asociácia organizuje konferencie a publikuje informácie o všetkých cieľoch, ktoré súvisia s jej úlohami. Buduje a udržiava kontakty s členskými asociáciami a podporuje vznik asociácií v ďalších európskych štátoch, najmä v Strednej a Východnej Európe. V roku 1976 vznikla Svetová federácia asociácií personálneho manažmentu na základe iniciatívy EAPM, ASPA (Americká spoločnosť personálneho manažmentu) a FIDAP (Federácia personálneho manažmentu krajín Latinskej Ameriky). V roku 1980 sa pripojila aj APFHRM (Ázijsko-pacifická federácia personálneho manažmentu).
Na čele EAPM je výkonný výbor, ktorý je zložený z prezidenta, viceprezidenta, predchádzajúceho prezidenta, generálneho sekretára a siedmich zástupcov, ktorí sú rozdelení v zónach a rotujú v dvojročných intervaloch. ZRRĽZ je členom výkonného výboru od júna 2007 do júna 2009. Stretnutia výkonného výboru sa konajú spravidla dvakrát za rok a Združenie zastupuje viceprezident pre zahraničné aktivity.


Snáď je dobré si pripomenúť posledné termíny a miesta konania európskych kongresov. V roku 2003 sa konal v Ríme, v roku 2005 v Dubline a minulý rok vo Viedni. Miestom usporiadania ďalšieho kongresu v roku 2009 bude Haag v Holandsku.


Doposiaľ posledný svetový kongres sa konal v roku 2006 v Singapure. Tento rok sa svetový kongres uskutoční v apríli 2008 v Londýne.
Z ďalších zaujímavých a inšpiratívnych zahraničných akcií chcem spomenúť stretnutie zamerané na výmenu skúseností (Experience Exchange Meeting). Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou sa striedavo koná v Nemecku a Maďarsku. V roku 2007 sa uskutočnil už 23. ročník v maďarskom mestečku Hévíz. V súčasnej dobe diskutujeme spolu s pánom Rudolfom Thurnerom, súčasným prezidentom EAPM, možnosť participácie Slovenska na tradičnom stretnutí manažérov a riaditeľov ľudských zdrojov z Talianska, Slovinska a Rakúska. Na poslednom stretnutí v septembri 2007 v Terste padol návrh na rozšírenie zástupcov krajín o Maďarsko, Slovenskú republiku, Chorvátsko a Srbsko. Zhodli sme sa na tom, že to je ďalšia príležitosť pre výmenu poznatkov a zdieľanie skúseností všetkých zúčastnených.


Na záver chcem uviesť, že podmienky a predpoklady na medzinárodnú spoluprácu sú pripravené na slušnej úrovni. Je na nás, ako využijeme konkrétne príležitosti na vzdelávanie sa, výmenu informácií, spoluprácu na medzinárodných projektoch a zdieľanie skúseností.

 

Mgr. Igor Dokupil
Viceprezident pre zahraničné aktivity ZRRĽZ
e-mail: igor.dokupil@ppcinsulator.com