fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
HRQ SK s. r. o.

HRQ group je skupina zastrešujúca spoločnosti venujúce sa personálno-konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov. Cieľom skupiny je prichádzať s komplexnými riešeniami zvyšujúce konkurencieschopnosť našich klientov s prihliadaním na potreby zamestnancov.

Na trhu pôsobíme od roku 2011.  V súčasnosti máme 6 pobočiek v 3 krajinách Slovensko, Česko a Poľsko. Sme členmi Asociácie priemyselných zväzov a ISA.

Komplexnosť služieb skupiny HRQ je zabezpečená cez 4 divízie:

Temporary -  odbremeňuje našich klientov o starostlivosť o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Hlavným cieľom dočasného pridelenia zamestnancov je vytvorenie partnerstva s odborníkom v oblasti zamestnávania v súlade s legislatívou daného štátu, optimalizáciu priamych a nepriamych nákladov, ktoré klientovi vznikajú pri starostlivosti o zamestnancov.

Recruitment - výber a vyhľadanie zamestnancov základným produktom slúžiacim na vyhľadávanie vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií „white-collar“, od administratívnych miest cez pozície špecialistov až po nižší, stredný management a top management.

Exchange - reflektuje na potreby našich klientov pri hľadaní zdrojov vysokokvalifikovaných špecialistov v oblasti ICT ako aj veľkého počtu kandidátov na rôzne pozície v oblasti výroby na Slovensku. Divízia ma vytvorené partnerské kontakty v rámci non-EU krajín (Ukrajina, Vietnam, India a i.) a zabezpečuje služby v oblasti sprostredkovania zamestnancov priamo do stavu klienta.

Services - zabezpečuje pre klientov vysokošpecializované činnosti v personálnych a mzdových otázkach a poskytuje činnosť externej mzdovej účtovnej kancelárie. V rámci samostatných činností vykonávame personálne audity vnútorného prostredia klienta, nastavenie vnútorných procesov, návrhy optimalizácie mzdových nákladov, revízie pracovno-právnych dokumentov klienta, vypracovanie interných smerníc a riešenie komplexných otázok klienta v PaM oblasti.

 

Kontaktná osoba:

Michaela SOJÁKOVÁ 

General Director SK&CZ&PL

 

Michaela Sojáková, generálna riaditeľka HRQ group SK&CZ&PL - od roku 1999 pôsobí na pozíciách v oblasti HR: od generalistu, vedúceho personálneho oddelenia, HR manažéra so zastrešením personálneho oddelenia vrátane zaškolovacieho procesu zamestnancov, mzdového oddelenia, HR business partnera vspoločnosti predovšetkým v oblasti priemyslu a automotive, ako aj teraz generálneho riaditeľa spoločnosti zabezpečujúcej komplexne služby v oblasti HR.

 

Kontakt: michaela.sojakova@hrqgroup.com

 

 

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

Vzájomné zdieľanie informácii v oblasti praktickej personalistiky a miezd – bežná prax. Účasť členov i nečlenov na meetingoch HRcomm s prednáškami – napr. zástupcov inštitúcií MPSVaR, MZVaEZ, MV, MH, MF ako  Úradov práce, Inšpektorátov práce, daňových poradcov a kontrolórov. Neformálne stretnutia členov – networking. Získanie nových kontaktov

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?

Odborné prednášky, články, viesť otvorené diskusie so zamestnávateľmi, prezentovať  najnvovšie legislatívne zmeny

 

S akými témami sa chcete s nami podeliť?

Podeliť sa o reálne skúsenosti v komplexnom HR – zdieľanie informácií s prostredia SR a zahraničia (tretích krajín)