HRcomm Hot News

ZMENY V STRAVNOM A V SUME ZÁKLADNEJ NÁHRADY PRI POUŽÍVANÍ SÚKROMNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

 

Od 1. 5. 2022 dochádza k zmene sadzieb stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a základnej náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Uvedená zmena má vplyv aj na úpravu hodnoty stravy, finančného príspevku a stravného lístka poskytovaných na stravovanie zamestnancov. Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách sa aktuálne nemenia.

 

V závislosti od dĺžky pracovnej cesty sa zamestnancovi poskytuje stravné:

 

Dĺžka pracovnej cesty

(časové pásmo)

Výška stravného

od 1.5.2022

Výška stravného

doteraz

5 – 12 hod.

6,00 €

5,10 €

12 – 18 hod.

9,00 €

7,60 €

nad 18 hod.

13,70 €

11,60 €

 

♦ Pozor:  Pri pracovnej ceste kratšej ako 4 hodiny nárok na stravné nevzniká.

 

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov:

Od súm stravného pri tuzemských pracovných cestách sa odvíja aj minimálny a maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie. Zamestnancom tak môžete od 1. mája prispieť:

 

 

Minimálna výška

príspevku

Maximálna výška

príspevku

od 1.5. 2022

2,48 €

3,30 €

doteraz

2,11 €

2,81 €

 
♦ Pozor: Výška príspevkov je od 1. 1. 2022 rovnaká pre všetky formy stravovania - závodné stravovanie, finančný príspevok aj stravný lístok. Z týchto príspevkov neodvádzate dane a odvody. Zamestnancovi môžete poskytnúť aj vyšší príspevok bez povinnosti odvádzania daní a odvodov, a to zo zdrojov Sociálneho fondu. Viac o zdaňovaní príspevku nájdete v metodickom pokyne
 

Suma stravného lístka / gastrolístka:

V nadväznosti na zmeny v sume stravného sa mení aj minimálna hodnota stravného lístka poskytovaného zamestnancom: 

 

 

Minimálna výška stravného lístka

od 1.5. 2022

4,50 €

doteraz

3,83 €

 
♦ Pozor: Pripomíname, že rovnako ako v prípade finančného príspevku sa aj stravné lístky poskytujú zamestnancom vopred.
 

Základná sadzba náhrady za 1 km pri pracovných cestách:

Ak zamestnanec použije pri pracovnej ceste vlastné vozidlo, od 1. mája 2022 mu musíte poskytovať aj vyššiu náhrady za 1 km:

 

 

Jednostopové vozidlá a trojkolky

Osobné cestné motorové vozidlá

od 1.5. 2022

0,059 €

0,213 €

doteraz

0,053 €

0,193 €

 
♦ Pozor: Pri použití súkromného vozidla na pracovnú cestu patria zamestnancovi aj ďalšie náhrady, ako napr. spotrebovaná PHM, prípadne cestné poplatky.
 
Výdavky na stravovanie podnikateľov a SZČO:
Od 1. januára 2022 už podnikatelia a SZČO nemusia preukazovať náklady na stravovanie dokladom (napr. faktúrou za nákup). Od 1. mája 2022 si je možné v nákladoch uznať paušálnu sadzbu a to najviac 3,30 eur na každý odpracovaný deň.
 
Bližšie informácie: