HRcomm Hot News
Daňový bonus a prídavok na dieťa od 1.7.2022
 
Zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa prináša aj novelu zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023, a tiež novelu zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa. 
 
1. PRÍDAVOK NA DIEŤA OD 1.7.2022 
Od 1.7.2022 je výška prídavku na dieťa je 30€ mesačne. Rovnako ako doteraz sa suma zvýši o 100€ za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy. 
Od 1.7.2022 je príplatok k prídavku na dieťa je 30€ mesačne
Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku sa vyplácajú mesačne pozadu. 
Novelou sa zrušila automatická valorizácia každoročne k 1. januáru podľa zvýšenia životného minima. 
Od 1.1.2023 má byť suma prídavku na dieťa 40€ mesačne. 
Od 1.1.2023 sa ruší zvýšenie o 100€ pri prvom nástupe dieťaťa do školy. 
 
2. VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU PRIZNANÁ ZAMESTNÁVATEĽOM MESAČNE OD 1.7.2022 
Od 1.7.2022 je výška daňového bonusu
 • 40€ mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku,
 • 70€ mesačne do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. To neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu. Ide o dotáciu na stravovanie pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. 
 
Od 1.7.2022 sa pritom neposudzuje podmienka výšky zdaniteľného príjmu (aspoň 323€), zároveň ale výška daňového bonusu nesmie prekročiť sumu určenú ako stanovené percento čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti.
Percento v závislosti od počtu vyživovaných detí je nasledovne stanovené: 
 • 1 dieťa: 20%,
 • 2 deti: 27%,
 • 3 deti: 34%, 
 • 4 deti: 41%,
 • 5 detí: 48%,
 • 6 a viac detí: 55%.
Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem znížený o povinné poistné a príspevky (sociálne a zdravotné poistenie, ďalej SP a ZP). 
 
Zároveň, podľa prechodných ustanovení, ak by vyšiel vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona platného do 30.6.2022, zamestnávateľ zamestnancovi prizná daňový bonus podľa predpisov platných do 30.6.2022, a to v prípade, že zdaniteľný príjem zamestnanca je aspoň 323€, výška daňového bonusu na dieťa je: 
 • 23,57€ pre deti nad 15 rokov,
 • 43,60€ pre deti nad 6 rokov do 15 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 15 rokov,
 • 47,14€ pre deti do 6 rokov, vrátane mesiaca, kedy dieťa dovŕšilo 6 rokov. 
 
Pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo základnú školu - nárok na daňový bonus je iba v prípade, že sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.