Pomôžte skvalitniť prípravu študentov VŠ

Od roku 2019 začala na Slovensku pôsobiť nová Akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Do akreditácie vysokých škôl prináša dôraz na kvalitné vzdelávanie študentov a zabezpečenie ich zamestnateľnosti v budúcnosti. Akreditačné štandardy, ktoré pripravila, vyžadujú od vysokých škôl, aby intenzívnejšie komunikovali so zamestnávateľmi, identifikovali ich potreby pri jednotlivých študijných programoch ako pri ich návrhu, schvaľovaní, tak aj pri ich pravidelnom vyhodnocovaní.

Zároveň je potrebné, aby boli zástupcovia zamestnávateľov zapojení aj do posudzovania vysokých škôl agentúrou. Toto je možné tým, že sa experti z radov zamestnávateľov sa prihlásia do zoznamu posudzovateľov, z ktorého sa vyberajú experti pre konania na jednotlivých VŠ. Do zoznamu posudzovateľov je možné prihlásiť sa prostredníctvom výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Keďže v najbližších týždňoch sa začnú prvé posudzovania študijných programov, tak je kľúčové, aby sa zástupcovia praxe do zoznamu začali prihlasovať čo najskôr. Veríme, že viacerí z vás a vašich kolegov túto možnosť na spoluprácu využijú.