Najúspešnejšie Projekty v oblasti riadenia ľudských zdrojov za rok 2014

Dňa 24. septembra zasadala odborná porota ceny HR Gold, aby ocenila najúspešnejšie Projekty v oblasti riadenia ľudských zdrojov za rok 2014 a Osobnosť personálneho manažmentu za rok 2014.

 

Porotu tvorili víťazi predchádzajúceho ročníka v kategórii Osobnosť roka a Projekt roka, ako aj zakladatelia súťaže ceny HR Gold: 

  • predseda odbornej poroty - Branislav VARGIC, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky, a.s. a prezident HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
  • členovia odbornej poroty:

-    Jana PALENČÁROVÁ, personálna manažérka Československej obchodnej banky, a.s.,
-    Jaroslav ŠUTAJ-EŠTOK zo spoločnosti BSH Drives and Pumps, s.r.o.,
-    Andrej WINTER zo spoločnosti Challengest, s.r.o. - víťazi kategórie personálnych projektov;
- Tatiana ORGLEROVÁ, personálna riaditeľka pre východnú Európu, Knauf Insulation, s.r.o. a členka predstavenstva HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov,

 

 

Prinášame Vám predstavenie víťazných projektov slovami ich autorov:

 

Janka STECKEROVÁ a kolektív zo spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov projektu: „NÁKAZLIVÁ ĽUDSKOSŤ alebo ako sa dá meniť firemná kultúra“ 

 

„Počas prieskumu angažovanosti v roku 2011 sme v Slovenskej sporiteľni zaznamenali nepriaznivé čísla. Podnietili nás k novým iniciatívam na celobankovej úrovni. Tie mali zamestnancov zaktivizovať k väčšej iniciatíve a zaangažovanosti. Našimi novými aktivitami sme chceli: 

  • zvýšiť zapojenie našich zamestnancov do rôznych iniciatív,
  • posilniť ich identifikáciu s firmou,
  • podporiť ich lojalitu,
  • vzťah zamestnanec – zamestnávateľ pozdvihnúť na inú úroveň,
  • vytvoriť podmienky pre dobrovoľníctvo a iniciatívu nad rámec pracovných úloh a pracovného času,
  • odovzdať im správu, že oni sú tí, ktorí môžu zmeniť pracovnú atmosféru v banke na lepšiu, príjemnejšiu,
  • všetky tieto iniciatívy postaviť prirodzenej ľudskosti.

 

Rozbehli sme niekoľko aktivít a iniciatív, ktorými banka začala žiť. Komunikáciu so zamestnancami sme vymenili na adresnejšiu a neformálnejšiu. 

V opakovanom prieskume v roku 2013 sa čísla pozitívne posunuli najviac zo všetkých zúčastnených sesterských bánk a to o 9%. Zároveň sa Slovenská sporiteľňa zlepšila vo všetkých meraných oblastiach prieskumu. Podarilo sa nám zamestnancov zaangažovať a vzbudiť v nich aktívny záujem o dianie v banke. Ľudskosť sa stala nákazlivou.“

 


Dana MIŇOVÁ a kolektív zo spoločnosti Svet Zdravia, a.s.
Názov projektu: „Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: Riadenie výkonnosti“ 

 

„Projekt spoločnosti Svet zdravia, a. s. s názvom „Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: riadenie výkonnosti“ predstavuje komplexný pohľad na  postupy, procesy v sieti 12 nemocníc v oblasti personálneho manažmentu.
Vedenie spoločnosti v  spolupráci  s manažmentmi našich nemocníc si stanovilo cestu, ako budeme postupovať pri zvyšovaní kvality ľudských zdrojov. Naším hlavným cieľom je zmena firemnej kultúry, ktorú chceme dosiahnuť zmenou postojov a prístupov zamestnancov pomocou nástrojov personálneho manažmentu, ako je komunikácia, partnerstvo, otvorenosť, transparentnosť a systematickosť, motivácia, rozvoj. Umožňujú nám to nové formy riadenia, ktoré sme začali v našom holdingu uplatňovať počnúc letom 2013. Vo Svete zdravia sme presvedčení, že práca v zdravotníctve je o ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi. Náš projekt prezentuje množinu viacerých projektov, počnúc konceptom jednotného odmeňovania, zavádzania KPI ako prvkov riadenia výkonnosti, zavádzanie lean organizačnej štruktúry pri implementácii prvkov manažmentu zmien, prípadne krízového manažmentu. V oblasti vzdelávania predstavujeme prvý ucelený koncept tzv. non medical vzdelávania s akcentom na manažérske zručnosti, komunikáciu s pacientom, vedenie tímov lekárov a sestier a pod. Predstavujeme taktiež prvky s cieľom návratu rodinnej atmosféry do našich nemocníc. Projektom Pekná nemocnica prezentujeme veľké hnutie našich zamestnancov, agentov zmien, ktorí boli ochotní a napísali nám svoje podnety, ako by mala nemocnica, v ktorej pracujú, vyzerať krajšie, lepšie. Náš projekt predstavuje súhrn aktivít a podoby, s akou sa uchádzame o dôveru našich ľudí.“

 

 

Stanislava VALIENTOVÁ PSOTOVÁ a kolektív zo spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o.
Názov projektu: „Student Summer Internship - Letná študentská stáž“

 

„Viacročné skúsenosti pri opakovanej realizácii Internshipu (technicky zameranej stáže pre študentov technických vysokých škôl) nám umožnili implementovať inovatívne riešenia, zdokonaliť proces a obohatiť program, tak aby sme dosiahli maximálne uspokojenie oboch zúčastnených strán. V poslednom ročníku sme sa rozhodli zainvolvovať technicky orientovaných študentov do sociálneho projektu zameraného na pomoc handicapovaným deťom.

Študenti sa venovali vývoju a tvorbe komunikačných zariadení pre handicapované deti – knižky a úprave hračkárskych autíčok pre ich použitie. Tri zo šiestich vyrobených knižiek sa odovzdali konkrétnym deťom, ktorým boli ušité na mieru, 3 zvyšné využívajú detskí Bobath terapeuti v podporných skupinách. Premena hračkárskych autíčok si vyžadovala využitie technickej predstavivosti a zručnosti študentov a reálne prerobené modely boli odovzdané pri záverečnej prezentácii malým užívateľom. Veľmi pozitívna spätná väzba od detí a ich rodičov bola veľkým zadosťučinením pre všetkých zúčastnených - študentov aj zamestnancov našej spoločnosti, ktorí sa počas celej stáže študentom venovali a zároveň pomohla prehĺbiť emocionálne prepojenie zamestnancov na spoločnosť.“