Východoslovenský regionálny klub - Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

3. marec 2015, Košice  (Východoslovenská energetika,  Mlynská 31, Košice)
podujatie Východoslovenského regionálneho klubu
odborný seminár


Registrácia účastníkov:  09.45 - 10.00
Odborný program:         10:00 - 12:30 

 

Odborný garant: Ing. Vladimír Tonka, generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska a člen Porady generálnych sekretárov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 

Seminár bude zameraný na:

1.    Východiská problematiky (zákon, nariadenie EU parlamentu, vyhláška ŠU SR)
2.    V čom je rozdiel medzi predchádzajúcou právnou úpravou a terajšou?
3.    Ako je vnímaná aktuálna právna úprava zamestnávateľmi?
4.    Zloženie poradnej komisie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
5.    „Váhy“ hlasov v poradnej komisii.
6.    Sporné momenty v novele zákona. 
7.    Aký je v súčasnosti stav pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a aké sú možnosti ich rozširovania?
8.    Prehľad aktuálne účinných KZVS podľa odvetví.
9.    Prehľad aktuálne účinných KZVS podľa doby trvania ich účinnosti (od "najkratšej" účinnosti).
10.  Detailná informácia o vydaných výnosoch.
11.  „Reprezentatívnosť“ KZVS podľa prerokovávaných SK NACE Rev 2 pri „sporných“ rozšíreniach.
12.  Závery komisie podľa zasadnutí (do dnešného dňa sa uskutočnili 4 zasadnutia).
13.  Sú v praxi určité rezervy v rámci uvedenej novely, ktoré stoja za zamyslenie?
14.  Sporné názory na dodržiavanie zákona pri rozširovaní.

 

Počas seminára budete mať možnosť priebežne o jednotliových bodoch diskutovať. 

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 27. marca do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať