História HRcomm 

Po spoločenských zmenách od roku 1990 existovali iniciatívy a aktivity so zámerom vytvorenia záujmového zoskupenia profesionálov pôsobiacich v oblasti personálneho manažmentu. Hlavnou motiváciou personalistov bolo vytvoriť platformu na výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie sa. 


8. júna 1993 v Bratislave ustanovujúcim Valným zhromaždením bola založená Asociácia personálnych manažérov Slovenska (APMS). Prezidentom sa stal Ľubomír Palaga a viceprezidentom  Jozef Javorský. Ďalej pri zrode tohto záujmového združenia fyzických osôb stáli a boli členmi výkonného výboru: Július Buchel, Valéria Csontosová, Ján Gabštúr, Michal Galbavý, Juraj Havlíček, Jana Olléová a Jana Streitová.  Išlo o historicky prvé profesijné spoločenstvo personálnych manažérov a personalistov. Hlavným cieľom bolo zvyšovanie úrovne personálneho manažmentu, jeho podielu na efektívnom fungovaní organizácií a reprezentovanie záujmov personálnych manažérov. Činnosť APMS bola zameraná na nové prístupy a metódy personálneho manažmentu smerujúce k účinnému využitiu ľudského potenciálu pre ekonomickú prosperitu.


2. marca 1995 sa APMS na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Starej Turej pretransformovala na záujmové združenie právnických osôb so súčasným názvom ZDRUŽENIE PRE RIADENIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV (ZRRĽZ). Tu sa položili základy fungovania Združenia, prijali sa prvé Stanovy a uskutočnili sa voľby, v ktorých sa volili prezident, viceprezident a  členovia predstavenstva. Prvým prezidentom novo vzniknutej organizácie sa stal Ladislav Daniš. Viceprezidentom bol Ján Labanič a ďalšími členmi predstavenstva boli: Alžbeta Dingová, Ján Gabštúr, Tibor Pint, Jana Štreitová a Ľudmila Vaďurová. Na pozícii výkonnej riaditeľky pracovala Anna Piačeková


Najvýznamnejším podujatím organizovaným Združením bola konferencia Personálny manažment, ktorá sa uskutočňovala do roku 2003 v dvojročnom cykle.  Od roku 2003 sa ako konferencia Personálny manažment a riadenie firmy organizovala každý rok a bola určená pre generálnych riaditeľov a vrcholových manažérov, od roku 2010 je známa ako TREND konferencia Personálny manažment. Ďalej to bol seminár pre špecialistov vzdelávania a seminár Praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov, ktoré sa po krátkom čase pretransformovali na konferencie. 


Krátko po svojom vzniku si Združenie stanovilo za cieľ integrovať sa do oficiálnych reprezentatívnych medzinárodných organizácií personálneho manažmentu. Na XVIII. kongrese Európskej asociácie personálneho manažmentu v júni 1997 v Lisabone bolo Združenie prijaté za kandidáta na člena Európskej asociácie personálneho manažmentu (EAPM) a na XIX. kongrese v júni 1999 v Budapešti za jej riadneho člena. Združenie sa zároveň stáva členom Svetovej federácie asociácií personálneho manažmentu (WFPMA). 


Od tohto obdobia sa členovia intenzívnejšie  zúčastňovali na podujatiach organizovaných EAPM, WFPMA a konferenciách poriadaných členskými štátmi spomenutých medzinárodných inštitúcií. V zmysle princípu rotujúceho členstva boli reprezentanti ZRRĽZ opakovane súčasťou Výkonného výboru EAPM.


V decembri 1997 sa prezidentom Združenia stáva Ján Podstrelenec. Vykonal podstatnú časť rozsiahlej a dôležitej  práce potrebnej  na splnenie podmienok riadneho členstva v EAPM. Jozef Lazar a Tibor Pint boli zvolení za viceprezidentov. V predstavenstve Združenia ďalej pracovali: Alena Boďová, Alžbeta Dingová, Juraj Havlíček, Jana Štreitová, Ľudmila Vaďurová a Jozef Zúbrik


Od  1.  apríla 1998 do 31. augusta 2013 pôsobila vo funkcii výkonnej riaditeľky Jitka Žatkuliaková.  


V máji 1998 bola prijatá iniciatíva vybraných členov Združenia na prípravu a zriadenie Ceny roka za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, dnes známej ako cena HR Gold, ktorú organizuje v spolupráci so spoločnosťou ibis partner Slovakia, s.r.o.  

V roku 2000 je za prezidenta zvolený Jozef Lazar. V pozíciách viceprezidentov pracovali Daniela Ladvenicová a Ján Podstrelenec. Ďalšími členmi predstavenstva boli: Alena Boďová, Alžbeta Dingová, Juraj Havlíček, Juraj Martínek, Jana Štreitová a Jitka Žatkuliaková.


V novembri 2003 sa prezidentkou stáva Anna Hudáková. Za viceprezidentov boli zvolení: Renata Gondová a Igor Dokupil. V predstavenstve ďalej pracovali: Bernardína Borsíková, Pavol Buhla, Mária Vraniaková a Jitka Žatkuliaková. Združenie sa stáva rešpektovanou organizáciou odborníkov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. 


V roku 2006 nastupuje do Združenia Andrea Gondová, ktorá dnes zastáva pozíciu senior projektového manažéra. 


V ďalšom období od novembra 2006 pokračuje Anna Hudáková vo funkcii prezidenta Združenia. Rovnako dostávajú dôveru Renata Gondová a Igor Dokupil ako viceprezidenti. Do predstavenstva boli zvolení: Pavol Buhla, Svetlana LaGarde,  Drahomíra Szabová a  Dagmar Zukalová.


Po voľbách v novembri 2009 ZRRĽZ pokračuje s rovnakým vedením. Dôveru členov Združenia pracovať v predstavenstve dostali a prijali: Pavol Buhla, Martina Čulá, Zuzana Križanová a Tatiana Orglerová.


V roku 2010 ZRRĽZ otvorilo členstvo aj pre konzultačné a poradenské spoločnosti.


V novembri 2012 je Martin Čambor zvolený za prezidenta Združenia. Renata Gondová a Igor Dokupil pokračujú v práci pre Združenie ako viceprezidenti. Predstavenstvo pracuje v obmenenom zložení: Pavol Buhla, Anna Hudáková, Zuzana Križanová, Pavol Uhrinčať a Dagmar Zukalová. V roku 2013 odstúpil z predstavenstva Pavol Buhla a na jeho miesto nastúpila Tatiana Orglerová. Koncom roka oznámila ukončene svojho pôsobenia v predstavenstve dlhoročná prezidentka Anna Hudáková a na jej miesto bola kooptovaná Soňa Šipkovská


Od 1. septembra 2013 pracovala v pozícii výkonnej riaditeľky Lucia Lauková.

 

V roku 2013 začal prezident pripravovať a spolu s členmi predstavenstva uskutočňovať viaceré  zmeny v organizácii a fungovaní ZRRĽZ. Na 18. riadnom valnom zhromaždení sa odhlasuje zmena Stanov a členom Združenia sa môže stať aj fyzická osoba a vzniká ŠTATÚT PRIDRUŽENEJ OSOBY. V júli 2014 vystriedala Igora Dokupila Tatiana Orglerová, Zuzanu Križanovú Andrej Bukovčan a zároveň sa členom predstavenstva ako zástupca regionálnych klubov stala Zuzana Boorová. V auguste 2014 vystriedal Martina Čambora na pozícii prezidenta Branislav Vargic. V apríli 2015 Soňu Šipkovskú vystriedal Andrej Winter. 


V roku 2015 sa združenie oficiálne premenovalo na HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov na Slovensku. Za prezidenta HRcomm bol zvolený Branislav Vargic, na pozícii viceprezidentov pôsobí Tatiana Orglerová a Renata Gondová. Predstavenstvo pracuje v obnovenom zložení: Roman Kollár, Karol Wicklein, Andrej Winter a Dagmar Zukalová. Za člena predstavenstva zastupujúceho regionálne kluby bola zvolená Zuzana Boorová.


V apríli 2017 nastúpila na pozíciu Office Assistant Romana Bučeková. 

 

V júli 2017 sa po štyroch rokoch rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na pozícii výkonnej riaditeľky Lucia Lauková. V auguste roku 2017 sa vzdal svojej pozície prezidenta HRcomm Braňo Vargic a na jeho miesto kooptovali členovia predstavenstva Tatianu Orglerovú, ktorá dovtedy pôsobila na pozícii viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring. Na jej pozíciu členovia predstavenstva kooptovali Karola Wickleina, a na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za „Training & Development“ bola do predstavenstva kooptovaná Barbora Slivková.


V januári 2018 nastúpila na pozíciu senior projektový manažér Katarína Švejnová.

 

V novembri 2018 sa konali voľby do predstavenstva HRcomm, kde za prezidentku HRcomm bola znovuzvolená Tatiana Orglerová. Za viceprezidentku pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring bola zvolená Ľudmila Guerin a za viceprezidentku pre ekonomiku a kontroling Renata Gondová. Predstavenstvo pracuje v obnovenom zložení: Juraj GabrhelBarbora SlivkováAndrej WinterDagmar Zukalová. Za člena predstavenstva zastupujúceho regionálne kluby bola znovuzvolená Zuzana Boorová.


V januári 2019 ukončila svoje pôsobenie na pozícii senior projektového manažéra Katarína Švejnová.

 

V júli 2019 nastúpila Lucia Litavcová na pozíciu Office Assistant namiesto Romany Hanákovej (Bučekovej), ktorá išla od augusta 2019 na materskú dovolenku. Zároveň v auguste 2019 nastúpila na pozíciu Project Manager & Marketing Communication Jana Šmotláková, ktorá svoje pôsobenie v HRcomm ukončila v júli 2020.

 

V roku 2019 sme spustili ocenenie HR inšpirácia, ktorej cieľom je oceniť výnimočné projekty inovatívneho riešenia v oblasti HR. 


V októbri 2020 ukončila svoje pôsobenie na pozícii člena predstavenstva zodpovedného za oblasť „Motivácia a riadenie výkonnosti“ Barbora Slivková (Amazon / Slovakia), na miesto ktorej bol v roku 2021 kooptovaný Matúš Horváth (sli.do).


V septembri 2021 ukončila svoje pôsobenie Lucia Litavcová, ktorá pôsobila na pozícii Office Assistant. 

 

V decembri 2021 bola za prezidentku HRcomm schválená Ľudmila Guerin (PwC). Za viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring bol zvolený Jaroslav Grygar (Whirlpool Slovakia) a za viceprezidentku pre ekonomiku a kontroling bola znovuzvolená Renata Gondová (čestný člen). Predstavenstvo pracuje v obnovenom zložení: Michal Bača, Miroslava Rychtárechová (TESCO STORES SR), Dagmar Zukalová (Zukalová – Advokátska kancelária) a Petra Matejíčková (Finax). Za člena predstavenstva zastupujúceho regionálne kluby bola znovuzvolená Zuzana Boorová (Slovnaft).


V apríli 2022 nastúpila do kancelárie HRcomm Andrea Škultétyová na pozíciu Marketingový špecialista a v septembri 2022 sa vrátila do HRcomm z rodičovskej dovolenky Romana Hanáková na pozíciu Office Assistant.