INFORMÁCIE O ČLENSTVE

Členom sa môžu stať právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami HRcomm, rešpektujú Etický kódex a chcú sa podieľať na realizácii cieľov HRcomm18. riadne valné zromaždenie odsúhlasilo ŠTATÚT PRIDRUŽENEJ OSOBY. Štatút pridruženej osoby môže získať fyzická osoba, ktorá má záujem prispievať vlastnou aktivitou k činnosti HRcomm. Pridružená osoba musí profesne pôsobiť v oblasti HR, alebo sa na toto pôsobenie pripravuje štúdiom.    

 

  • Členstvo vzniká na základe poslania prihlášky schválenej predstavenstvom HRcomm a uhradením členského príspevku. Členský príspevok je jednotný. Jeho výšku na kalendárny rok schvaľuje Valné zhromaždenie. Pre rok 2024 bolo schválené v sume 530 EUR za člena / organizáciu / pridruženú osobu, členské pre nových členov po 30.6. je fakturované v polovičnej výške, t.j. 265 EUR.
  • Riadnych členov zastupujú zamestnávateľom poverení zamestnanci pracujúci v oblasti personálneho manažmentu, spravidla HR manažéri.

 

 

  • účasť na podujatiach HRcomm zdarma alebo so zvýhodneným poplatkom až do 50%
  • možnosť podieľať sa na tvorbe obsahu odborných podujatí HRcomm
  • možnosť zapojenia sa do spolupráce so školamia so študentami pesonálneho manažmentu 
  • možnosť využitia zvýhodnených podmienok partnerstva pre podujatia organizovaných HR

 

 

 

 

 

 

O nových zľavách, či aktuálne prebiehajúcich možnostiach zľavy na podujatia budú členovia HRcomm informovaní formou e-mailu.