Hodnotiace kritériá

 

Prihlásenie inovatívneho HR projektu:

 

Do súťaže #HRinšpirácia sa môže prihlásiť spoločnosť, HR oddelenie spoločnosti, ktorá úspešne implementovala inovatívny projekt v oblasti HR s preukázateľne pozitívnym dopadom na túto oblasť, ideálne po dobu šiestich mesiacov od zavedenia projektu do praxe.

 

Spoločnosti môžu nominovať svoje inovatívne projekty vo všetkých HR oblastiach, ako napríklad:

  • získavanie a výber nových zamestnancov,
  • onboarding a adaptačný proces zamestnancov,
  • udržanie a rozvoj zamestnancov,
  • motivácia a odmeňovanie zamestnancov,
  • všetky ostatné tradičné aj menej tradičné oblasti HR.

 

Názov kritéria

 

Popis kritéria

 

3 hlavné kritériá - tvoria základ hodnotenia každého projektu

 

     

Originalita riešenia

 

Hodnotí, do akej miery je prezentované riešenie nové z pohľadu inšpirácie pre ostatných, netradičné v použitých metódach alebo ako navrhované riešenie nebolo doteraz ešte použité v organizáciách.

 

 

 

Širší kontext riešenia

 

Berie do úvahy náročnosť implementovanej zmeny z pohľadu východiskovej situácie a hodnotí rozdiel medzi situáciou pred a po implementácii prezentovaného riešenia. Napr. aj známe riešenie v jednom prostredí môže byť veľmi inovatívne v inom prostredí. V prípade, že má projekt presah na širšiu komunitu alebo celkový spoločenský dopad – berie sa do úvahy aj tento rozmer širšieho kontextu.

 

 

 

Výsledok riešenia

 

Hodnotí dopad na spoločnosť, posudzuje reálny efekt inovácie na chod spoločnosti. Napr. aj pomerne jednoduché riešenie môže mať veľmi veľký dopad na organizáciu.
Hodnotí, či a do akej miery je už výsledok projektu v čase, kedy je nominovaný aj merateľne zhodnotený.

     

 

3 podporné kritériá - dopĺňajú hlavné kritériá

 

     

Inovatívnosť implementácie

 

Hodnotí AKO inovatívne bolo prezentované riešenie implementované. Napr. aj pomerne známe riešenie môže byť implementované inovatívnym spôsobom.

 

 

 

Rozsah tímov a počet ľudí, ktorí sú do projektu zapojení

 

Hodnotí komplexnosť a šírku zapojenia rôznych strán pri implementácii. Napr. aj takých strán, ktoré štandardne zapájané nebývajú, a práve vďaka tomu má prezentovaný projekt veľkú pridanú hodnotu pre viaceré tímy v spoločnosti, čiže pre väčší počet ľudí a organizáciu ako celok.

 

 

 

Technická náročnosť

projektu

 

Hodnotí inovatívnosť zvolenej metodiky alebo  technického prevedenia prezentovaného projektu. Napr. využitie digitálnych technológií, AI alebo iných neštandardných postupov pri riešení štandardných problémov.

     

 

3 dodatkové kritériá - môžu byť vyhodnotené, ak sú v prípade konkrétneho projektu relevantné

 

     
Spoločenská zodpovednosť   Hodnotí tiež možné zohľadnenie akejkoľvek témy, ktorá sa dotýka dôležitých oblastí spoločenskej zodpovednosti.

 

 

 

Medzinárodný dopad

 

Berie do úvahy, ak sa podarí slovenskej organizácii vyvolať dopad v zahraničnej matke/sestre.

 

 

 

Časový rámec projektu

 

Hodnotí časový aspekt zavádzania inovatívneho riešenia. Napr. bežné riešenie sa zavádza štandardne nejaký čas, avšak niekto vďaka inovatívnemu nápadu dokáže rovnaké riešenie zimplementovať oveľa rýchlejšie s porovnateľným efektom – pretože vymyslel nejaký nový príst

 

Zrealizovali ste inšpiratívny projekt, ale nie ste si istý, či Váš projekt spĺňa potrebné kritériá? Potrebujete viac informácií?  Pozrite si informačné video, v ktorom Vám zodpovieme všetky potrebné otázky.

 

 

                                               Prihlásiť môžete max. 2 projekty - každý za inú HR oblasť.