Hodnotiace kritériá

 

Prihlásenie inovatívneho HR projektu:

 

Do súťaže #HRinšpirácia sa môže prihlásiť spoločnosť, HR oddelenie spoločnosti, ktorá úspešne implementovala inovatívny projekt v oblasti HR s preukázateľne pozitívnym dopadom na túto oblasť, ideálne po dobu aspoň jedného roka od zavedenia projektu do praxe, čo však nie je podmienkou pre jeho prihlásenie.

 

Spoločnosti môžu nominovať svoje inovatívne projekty vo všetkých HR oblastiach, ako napríklad:

  • získavanie a výber nových zamestnancov,
  • onboarding a adaptačný proces zamestnancov,
  • udržanie a rozvoj zamestnancov,
  • motivácia a odmeňovanie zamestnancov,
  • všetky ostatné tradičné aj menej tradičné oblasti HR.

 

Názov kritéria

 

Popis kritéria

 

3 hlavné kritéria - tvoria základ hodnotenia každého projektu

 

     

Originalita riešenia

 

Hodnotí, do akej miery je prezentované riešenie nové a nebolo doteraz ešte použité v organizácii na Slovensku.

 

 

 

Širší kontext riešenia

 

Berie do úvahy náročnosť implementovanej zmeny z pohľadu východiskovej situácie a hodnotí rozdiel medzi situáciou pred a po implementácii prezentovaného riešenia. Napr. aj známe riešenie v jednom prostredí môže byť veľmi inovatívne v inom prostredí.

 

 

 

Výsledok riešenia

 

Hodnotí dopad na spoločnosť, posudzuje reálny efekt inovácie na chod spoločnosti. Napr. aj pomerne jednoduché riešenie môže mať veľmi veľký dopad na organizáciu.

     

 

3 podporné kritéria - dopĺňajú hlavné kritériá

 

     

Inovatívnosť implementácie

 

Hodnotí AKO inovatívne bolo prezentované riešenie implementované. Napr. aj pomerne známe riešenie môže byť implementované inovatívnym spôsobom.

 

 

 

Inovatívnosť projektového tímu

 

Hodnotí inovatívnosť zapojenia rôznych strán pri implementácii. Napr. takých strán, ktoré štandardne zapájané nebývajú a práve vďaka tomu má prezentovaný projekt veľkú pridanú hodnotu pre organizáciu.

 

 

 

Technická náročnosť

projektu

 

Hodnotí inovatívnosť technického prevedenia prezentovaného projektu. Napr. využitie digitálnych technológií alebo iných netradičných postupov pri riešení štandardných problémov.

     

 

3 dodatkové kritéria - môžu byť vyhodnotené, ak sú v prípade konkrétneho projektu relevantné

 

     

Veľkosť spoločnosti

 

Berieme do úvahy počet zamestnancov organizácie, ktorých sa prezentované riešenie dotklo. Napr. riešenie bežne fungujúce v malej firme (resp. dopad na menšiu skupinu zamestnancov) môže byť implementované vo veľkej korporácii práve vďaka nejakej inovatívnej vychytávke. Platí to tiež naopak.

 

 

 

Medzinárodný dopad

 

Berie do úvahy, ak sa podarí slovenskej organizácii vyvolať dopad v zahraničnej matke/sestre.

 

 

 

Časový rámec projektu

 

Hodnotí časový aspekt zavádzania inovatívneho riešenia. Napr. bežné riešenie sa zavádza štandardne nejaký čas, avšak niekto vďaka inovatívnemu nápadu dokáže rovnaké riešenie zimplementovať oveľa rýchlejšie s porovnateľným efektom – pretože vymyslel nejaký nový prístup.

 

Ak si nebudete istí, či váš projekt spĺňa potrebné kritériá alebo by ste potrebovali viac informácií, pozrite si naše informačné video.