Smernica o primeraných minimálnych mzdách v EÚ

Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou zameranom na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku. Toto všetko aj za pomoci podpory pokrytia kolektívnym vyjednávaním. 


Smernica stanovuje minimálne požiadavky na primeranosť zákonných minimálnych miezd určených vnútroštátnym právom alebo kolektívnymi zmluvami a zefektívňuje prístup pracujúcich k ochrane minimálnej mzdy. Smernica sa týka všetkých pracujúcich v EÚ, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu.


Stanovenie minimálnej mzdy zostáva v právomoci členských štátov. Posilní sa účasť odborových zväzov na stanovovaní a aktualizácii zákonných minimálnych miezd. Jednotlivé európske štáty tiež budú musieť zaručiť, aby ich minimálne mzdy umožňovali pracujúcim viesť dôstojný život, a to aj vzhľadom na životné náklady a všeobecnú mzdovú úroveň. 


Členské štáty môžu pre posúdenie primeranosti svojich platných zákonných minimálnych miezd vytvoriť kôš tovarov a služieb v reálnych cenách, alebo ho stanoviť na 60 % mediánu hrubej mzdy a 50 % priemernej hrubej mzdy.


Posilnenie kolektívneho vyjednávania


Podľa Europarlamentu je kolektívne vyjednávanie na odvetvovej a medziodvetvovej úrovni jedným z kľúčových faktorov na dosiahnutie primeraných minimálnych miezd; podľa nových pravidiel smernice je treba v každom štáte EÚ náležite podporovať a posilňovať kolektívne vyjednávanie a zároveň bojovať proti rozbíjaniu odborov. 


Krajiny, v ktorých sa kolektívne vyjednávanie týka menej ako 80 % pracujúcich, budú musieť – v spolupráci so sociálnymi partnermi – stanoviť akčný plán na zvýšenie tohto podielu. 


Akčný plán stanoví jasný harmonogram a konkrétne opatrenia na postupné zvyšovanie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním pri plnom rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov. Členský štát pravidelne preskúmava svoj akčný plán a v prípade potreby ho aktualizuje. Ak členský štát aktualizuje svoj akčný plán, robí tak po konzultácii so sociálnymi partnermi alebo dohodou s nimi alebo na základe spoločnej žiadosti sociálnych partnerov po dohode medzi sociálnymi partnermi. V každom prípade sa takýto akčný plán preskúmava najmenej každých päť rokov. Akčný plán a každá jeho aktualizácia sa zverejní a oznámi sa Komisii.


Slovenský zákonodarca má na zapracovanie nových prvkov smernice do vnútroštátneho práva dva roky (do 19. októbra 2024).

 

 

JUDr. Dagmar Zukalová

 Advokátka

Zukalová-Advokátska kancelária s.r.o.

Členka predstavenstva HRcomm