Discovery HR Meeting

V dňoch 14. a 15.3.2013 sa konalo vo Viedni pozoruhodné podujatie s názvom DISCOVERY HR MEETING. Z názvu vyplýva, že ide o stretnutie, na ktorom boli prezentované nové myšlienky a výzvy v oblasti manažmentu, najmä manažmentu a rozvoja  ľudí v organizáciách. Cieľom akcie bolo nielen priniesť „best practices“, ale vytvoriť priestor a podmienky pre plodnú a interaktívnu diskusiu medzi účastníkmi. Tomu zodpovedal počet účastníkov, ktorých bolo 28. Boli to HR profesionáli, zväčša vrcholoví manažéri  pre ľudské zdroje z nadnárodných korporácií.  

 

Úvodné slovo konferencie predniesol Filippo Abramo, prezident Európskej asociácie personálneho manažmentu (EAPM).  Sústredil sa na zmeny v riadení ľudí v Európe v súčasnom nestabilnom a turbulentnom prostredí.  Hovoril o nežiaducich efektoch globalizácie, nedostatku dôvery v autority, ako aj výraznej negatívnej zmene vzťahov medzi ľuďmi.Toto všetko pomenoval pojmom „Egokapitailzmus“. Vyzdvihol a rozviedol myšlienku D. Ulricha o riadení ľudských zdrojov spôsobom „outside-in“.To znamená byť vnímavý na vonkajšie prostredie a trendy ako aj na očakávania zúčastnených strán (stakeholderi – akcionári, zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, štátne a verejné inštitúcie, komunity) a preniesť ich do interných aktivít a procesov vo firme.     

 

Geoff McDonald, globálny HR Viceprezident pre marketing, komunikáciu, udržateľnosť a talenty z korporácie Unilever, rozprával mimoriadne pútavo na tému Zavádzanie trvalej udržateľnosti do firemnej kultúry. Úvodné motto v zmysle „Robme dobro robením dobrých vecí“ ilustroval na konkrétnych príkladoch zmien najmä v prístupe k životnému prostrediu, ale aj ďalších oblastiach spoločensky zodpovedného podnikania. Zameral sa na dôležitú úlohu manažéra pre ľudské zdroje v tomto programe. Bolo potrebné presviedčať manažérov a ostatných zamestnancov o tom, že uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti bude nástrojom k lepšej ziskovosti. Úlohou HR tímu bolo pripraviť a implementovať potrebnú infraštruktúru programu – systémy, postupy, procesy. Výraznými zmenami prešli najmä procesy náboru a výberu zamestnancov, povyšovania na manažérske pozície a proces hodnotenia výkonnosti. Tiež sa venovali oblasti líderstva (Leadership), angažovanosti (Engagement) a dôvery (Trust), pretože ich považovali za kľúčové z hľadiska úspešnosti programu zmeny. Dohodli sa, že líder musí mať pokoru a múdrosť a nie autoritu a moc. V závere sa Geoff McDonald venoval morálnemu cieľu podnikania založeného na hodnotách. Podporu a porozumenie kolegov z manažérskeho tímu označil za nevyhnutnosť pri implementovaní princípov trvalej udržateľnosti do firemnej kultúry.

 

Gábor Varjasi zo spoločnosti MOL nám predviedol ako hľadajú talenty pre olejársky a plynový priemysel. Spomenul niekoľko úspešných programov a projektov, z ktorých program Growww poznáme aj na Slovensku. Viac zaujímavých informácii v jeho prezentácii.

 

Na záver prvého bloku sa uskutočnila panelová diskusia na tému Implementácia strategickej vízie do zmeny správania. „Panelisti“, spomínaní traja prezentujúci, diskutovali  a odpovedali na otázky účastníkov.

 

Ďalšiu časť podujatia otvorila svojou prezentáciou s názvom UniWellness, Stanimira Georgieva, viceprezident pre ľudské zdroje zo spoločnosti UniCredit. Detaily prezentácie zameranej na starostlivosť o zamestnancov „work-life balance“ nájdete v prílohe.

 

Rozvoj talentov ženskej populácie v GE bol témou príspevku Ilony Barcza, HR manažérky pre strednú Európu. Veľmi oduševnene a podrobne rozprávala o ucelenom programe v rámci korporácie GE. Spomenula kľúčové prvky rozvoja budúcich manažérok, pričom okrem tréningového modulu každá účastníčka má prideleného svojho mentora a taktiež je nastavený systematický „networking“ na podporu tejto iniciatívy. Ilona Barcza odpovedala aj na otázku týkajúcu sa merania úspešnosti projektu: Meriame a vyhodnocujeme ROI (návratnosť investícií) programu.Taktiež máme dáta o tom, ako sa skracuje a šetrí čas potrebný na prípravu plnohodnotného výkonu v seniorskej manažérskej pozícii.

 

Na záver prvého dňa nám dve dámy ukázali, ako sa manažuje transformácia získavania talentov v skupine ABB. Anita Vincze, viceprezidentka a zodpovedná za globálnu akvizíciu talentov a manažment kompetencií, predstavila spoločnosť a rozprávala o architektúre a infraštruktúre potrebnej k realizácii zmeny. Rossana Rico-Rodriguez, manažérka HR informačného systému, hovorila o fázach projektu, detailoch a dosiahnutých výsledkoch a prínosoch pre systematické získavanie zamestnancov po celom svete.

 

Druhý deň workshopu otvárala svojim príspevkom Víťazstvá prostredníctvom víťaznej kultúry Door Plantenga, generálna riaditeľka spoločnosti Heineken Slovensko. Pôsobivé rozprávanie o procese kreovania firemných hodnôt podporujúcich víziu a poslanie firmy bolo obohatené o krátke autentické videosekvencie. Nielen podľa predvedeného výkonu pri prezentácii, ale aj podľa dlhého potlesku účastníkov, ktorým ocenili prístup a prácu najvyššieho manažéra, možno konštatovať, že vystúpenie pani Door patrilo k tým najsilnejším zážitkom na tomto podujatí.

 

Stella Maisy, riaditeľka globálnych služieb v oblasti Assessment, Hertz GmbH, predniesla príspevok Ako môže Assessment pomôcť pri výbere a rozvoji ľudí. Podrobne informácie  v priloženej prezentácii.

 

Iva Penezič, riaditeľka pre ľudské zdroje, rozprávala o kritických faktoroch determinujúcich úspech organizácie. Predstavila zaujímavý program s názvom Target Business Architecture. Ide o ucelený štruktúrovaný prístup zahrňujúci 11 projektov. Viac informácii o riadení a rozvoji ľudských zdrojov v jej prezentácii.

 

Inšpiratívnu ukážku líderstva založeného na zmene nám priblížil Michael Hakes, viceprezident pre ľudské zdroje zo spoločnosti Germanischer Lloyd. Jeho myšlienky boli zamerané na kultúru a kľúčové hodnoty. Ako rozhodujúci označil fakt, že všetko vychádza z našich očakávaní. Zdôraznil dôležitosť zmeny a adaptáciu na zmeny.

 

Na záver chcem zdôrazniť, že celé podujatie sa nieslo v úvahách nad firemnými hodnotami a ich významom pri riadení a rozvoji zamestnancov. V príspevkoch a diskusiách sa viackrát opakoval pojem morálny cieľ resp. účel podnikania. Líderstvo, angažovanosť a dôvera sa taktiež  veľmi často skloňovali.

 

Ukazuje sa, že v súčasnom turbulentnom prostredí s náhlymi a nepredvídateľnými zmenami je potreba hľadania pevných pilierov úspešnosti založených na vyššie spomenutých atribútoch.

 

 

Igor Dokupil,
viceprezident pre zahraničné vzťahy ZRRĽZ