Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu pripravuje pre svojich študentov ponuku predmetov navrhnutých a realizovaných v spolupráci s podnikovou praxou. Pre program Personálny manažment na inžinierskom stupni štúdia, chceme pripraviť projekty troch predmetov:  

  1. Prax HR lídrov vo formovaní pracovného potenciálu (témy personálneho plánovania, získavania, výberu, adaptácie, rozmiestňovania uvoľňovania)
  2. Prax HR lídrov v riadení pracovného výkonu (témy motivácie, odmeňovania, vzdelávania, hodnotenia zamestnancov, a pod. )
  3. Modely riadenia ľudských zdrojov v podnikoch (podľa typy biznisu, alebo podľa priemyselného odvetvia).

 

Cieľom projektov predmetov je umožniť študentom nadobudnúť vedomosti a zručnosti o praktickom riadení ľudských zdrojov a vytvoriť priestor HR lídrom z podnikovej praxe pre kontakt s budúcimi absolventmi programu Personálny manažment a napomôcť tým budovaniu HR komunity na Slovensku. Predmety budú súčasťou povinného predmetu odborná prax v podobe povinne voliteľných predmetov v poslednom semestri štúdia. Prostredníctvom spolupráce s HRcomm pozývame HR lídrov podnikov, ktorí majú záujem participovať na koncepcii a realizácii predmetov. Konkrétna výmera, metódy a obsah vyučovania môže byť predmetom osobnej diskusie na podujatiach HRcomm, alebo na individuálne dohodnutých stretnutiach. 

 

Kontaktná osoba: Jana Blštáková, prodekan Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave. e-mail: jana.blstakova@euba.sk, tel.: +421 903 774 607