Imidž zdravej firmy - prečo na ňom záleží?

Zdravý životný štýl je fenomén 21. storočia a súčasný trend, ktorý okrem jednotlivcov preferujú už aj samotné spoločnosti. Pochopili, že jedine zdravý a spokojný zamestnanec dokáže pracovať efektívne, tvorivo a zmysluplne. Čo je však ešte dôležitejšie, svojím prístupom zrkadlí najbližšiemu okoliu (klienti, konkurencia, obchodní partneri) zdieľané  hodnoty samotnej firemnej kultúry. A to je tá najlepšia reklama pre imidž zdravej firmy.

 

A prečo tak na ňom záleží? Tých dôvodov je hneď niekoľko. Jeden z kľúčových je aj fakt, že vo firme, ktorá si buduje zdravý imidž ,ľahšie obsadíte pracovné pozície novými kvalitnými pracovnými silami. Podnik prosperuje a napreduje ruka v ruke so spokojnosťou a odhodlaním zamestnancov podávať len tie najlepšie výkony. A čo viac si majitelia môžu priať, ak na úspešnom raste firmy záleží samotným ľuďom, ktorých zamestnáva. Zdravý podnik priťahuje len tých najlepších, po ľudskej aj profesionálnej stránke.

 

Dnes už spoločnosti pri vytváraní optimálneho pracovného prostredia zohľadňujú aj jeden z kľúčových faktorov, akým je celkový zdravotný stav zamestnanca, ako po stránke fyzickej tak aj duševnej. Personalisti si veľmi dobre uvedomujú, že nastaviť zdravé benefity vo firme tak, aby náklady s tým spojené boli aj efektívne využité, je dlhodobý a náročný proces. Uspokojiť želania a potreby jednotlivcov si vyžaduje oveľa viac ako len zorganizovať raz do roka Týždeň či Deň zdravia. Dnes je už samozrejmosťou, že HR oddelenia majú v ponuke celoročné projekty, v rámci ktorých aktívne spolupracujú s poskytovateľmi služieb a produktov zameraných na zdravie či už vo forme odborných prednášok alebo skupinového, prípadne individuálneho poradenstva so špecialistami v oblasti preventívnej medicíny, ako sú lekári, psychológovia, výživoví či športoví kouči, fyzioterapeuti, maséri apod.

 

Cieľom projektov zameraných na manažment zdravia zamestnancov je zapojiť do nich dobrovoľne čo najviac ľudí. Osobná motivácia a samotný postoj jednotlivca k vlastnému telu a zdraviu zohráva tak veľmi dôležitú úlohu pri nastavovaní zdravých benefitov vo firmách. Ľudia veľakrát potrebujú len správny impulz, ktorí ich naštartuje urobiť niečo pre vlastné zdravie. Niekoho nakopnú až prvé zdravotné komplikácie, iného zhoršené výsledky preventívnej prehliadky, u druhých môžu zafungovať kolegovia, rodina, priatelia, ktorých zdravý životný štýl zmenil na nepoznanie k lepšiemu.

 

Netreba však zabúdať, že zdravá firma znamená predovšetkým zdravé vzťahy, atmosféru dôvery, podpory a povzbudenia, elimináciu strachu a nežiadúcej rivality. Až potom môžu zafungovať ostatné benefity zamerané na osvetu a podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

 

Byť zdravou firmou už dávno nie je len o „zelených číslach.“ Nie sú dôležité len ekonomické ukazovatele, vďaka ktorým je podnik zaujímavým, spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom, ale rovnako tak aj ľudia, s ktorými tieto „zelené čísla“ dosahuje.

 

Pri vytváraní dobrého mena podniku na verejnosti je potrebné začať už pri definovaní jeho poslania a hodnotách, ku ktorým sa hlási. Ak sú založené na úcte k človeku, jeho duševnom aj fyzickom zdrav,í odrazí sa to na celkovej atmosfére v podniku, lojalite či už na úrovni medziľudských vzťahov s kolegami, obchodnými partnermi alebo klientmi. A to aj napriek tomu, že súčasná doba je orientovaná skôr na výkon a výsledky.

 

Imidž by teda mal byť chápaný ako jeden zo strategických cieľov a mal by byť aplikovaný do všetkých firemných procesov a jednotlivých krokov riadenia. Netreba zabúdať na to, že tvorba imidžu nie je krátkodobá záležitosť – chce to čas a vôbec nie je ničím výnimočným, ak sa počas obdobia fungovania podniku zmení.

 

Čím jednotnejšie však bude podnik vystupovať v rámci svojich cieľov smerom k internému aj externému prostrediu, tým väčšiu dôveru získa a tým lepší imidž bude mať. Platí to aj v otázkach budovania imidžu zdravej firmy, ktorej záleží na zdraví zamestnancov.

 

 

Ing. Andrej Blanárik

konateľ spoločnosti Zdravie.sk, s.r.o.