Podpora zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta: Opatrenie 3

Autor: JUDr. Dagmar Zukalová, advokátka

 

Informácie spracované ku dňu: 17.4.2020

Zdroj: Uznesenie vlády SR č. 219/2020 zo dňa 14.4.2020 k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Informácie zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk dňa 17.4.2020.

 

 

Vláda SR schválila dňa 14.4.2020 Uznesenie č. 219/2020, ktorým boli upravené podmienky podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie („MS“), núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich dôsledkov. Podpora zamestnávateľov podľa Opatrenia 3 sa vzťahuje na tých zamestnávateľov, ktorých prevádzky neboli uzatvorené Opatrením č. OLP/2576/2020 ÚVZ od 13.3.2020. Oznámenie o možnosti zamestnávateľov predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku bolo zverejnené dňa 17.4.2020 na stránkach MPSVaR SR: www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk („web stránky“).  

 

 • Podmienky, ktoré musí zamestnávateľ splniť:

 

 1. Zamestnávateľ musí udržať v čase vyhlásenej MS pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti.
 2. K 31.12.2019 nebol zamestnávateľ podnikom v ťažkostiach (definícia podniku v ťažkostiach je zverejnená na web stránkach).
 3. Zamestnávateľ spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (osobitne upozorňujeme na bod j) – podmienky nespĺňa zamestnávateľ, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok).
 4. Zamestnávateľ musí mať splatené všetky finančné záväzky voči štátu a nesmie mať evidované žiadne neuspokojené nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru. 
 5. Ak zamestnávateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť nemôže podať.
 6. Činnosť začal zamestnávateľ prevádzkovať pred 1.2.2020.
 7. Zamestnávateľ musí podať žiadosť na miestne príslušný  úrad práce v elektronickej podobe postupom uvedeným na web stránkach.
 8. Zamestnávateľ si musí vybrať len jednu z možností podpory – Opatrenie 3A alebo Opatrenie 3B po celú dobu čerpania podpory.
 9. Splnenie ďalších podmienok uvedených v Opatrení 3.

 

 • Zásadná zmena

 

Ruší sa strop pre čerpanie podpory na jedného zamestnávateľa na celé obdobie podpory (pôvodný limit bol vo výške 800 tisíc Eur na zamestnávateľa).

 

 • Spoločné podmienky pre Opatrenie 3A a Opatrenie 3B.

 

Príspevok bude poskytnutý počas oprávneného obdobia (od 13.3.2020 do konca kalendárneho mesiaca, kedy bude Opatrenie ÚVZ č. OLP/2576/2020 zrušené – predpoklad vlády - do konca mája 2020) a to na zamestnanca, ktorý:

 1. Je fyzická osoba v pracovnom pomere so zamestnávateľom, pričom zamestnanec môže byť v skúšobnej dobe, mať pracovný pomer na dobu určitú alebo pracovať na kratší pracovný čas, ak sú splnené ostatné podmienky. Opatrenie 3 sa nevzťahuje na „dohodárov“.
 2. Nastúpil do práce najneskôr 1.3.2020 (vrátane).
 3. Nie je vo výpovednej dobe v čase poskytovania príspevku.
 4. Zotrvá v pracovnom pomere minimálne 2 mesiace po ukončení MS, pričom zamestnávateľ nesmie v tomto období urobiť žiadny právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou, konkrétne: zamestnávateľ nesmie ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce dva mesiace po mesiaci, v ktorom žiadal o príspevok na daného zamestnanca.

 

 

 • Opatrenie 3A: Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca počas MS

 

Opatrenie 3A spočíva v poskytovaní príspevku zamestnávateľovi, ktorý nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce, resp. § 250b ods. 6 Zákonníka práce), počas trvania ktorej zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy vo výške podľa Zákonníka práce alebo kolektívnej zmluvy alebo dohody so zástupcami zamestnancov, pričom musí ísť o situáciu, kedy zamestnanec prácu nevykonával vôbec alebo len sčasti pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa.  

Výška príspevku na zamestnanca za daný mesiac:

 

a) u zamestnávateľa, kde je uzatvorená kolektívna zmluva/dohoda o vážnych prevádzkových dôvodoch, podľa ktorej sa poskytuje náhrada mzdy menej ako 80% priemerného zárobku podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce :

 • príspevok sa poskytuje vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy, najviac vo výške 880 Eur;

 

b) u zamestnávateľa, ktorý poskytuje náhradu mzdy vo výške viac ako 80% priemerného zárobku podľa § 142 ods. 3 alebo 4 Zákonníka práce:

 • príspevok sa poskytuje vo výške 80% priemerného zárobku, najviac vo výške 880 Eur;

 

c) u zamestnávateľa, ktorý poskytuje náhradu mzdy nižšiu ako 880 Eur v danom mesiaci:

 • príspevok sa poskytuje najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

 

Príspevok sa neposkytuje na zamestnancov za dni, kedy títo zamestnanci poberajú dávku ako nemocenské alebo ošetrovné, alebo čerpajú dovolenku alebo boli neprítomní v práci z dôvodu inej osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca.

 

S prihliadnutím na Výkaz pre priznanie príspevku 3A za mesiac marec 2020, zamestnávateľ v mesačnom výkaze bude uvádzať priemerný hodinový zárobok zamestnanca pre pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce, počet hodín prekážky v práci podľa
§ 142 ods. 3, 4 Zákonníka práce, výšku náhrady mzdy za vykazovaný mesiac a výšku požadovaného príspevku.  Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.5.2020; za mesiace máj a jún sa žiadosť predkladá do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa príspevok žiada.

 

 • Opatrenie 3B: Paušálny príspevok podľa poklesu tržieb

 

Opatrenie 3B spočíva v poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľovi, ktorému poklesli tržby.

Pokles tržieb a k nim prináležiace paušálne sumy na úhradu časti mzdových nákladov sú uvedené v tabuľkách:

 

pokles tržieb (kategórie)

marec 2020

pokles tržieb (kategórie)

apríl, máj 2020

 

 

 

 

menej ako 10% 

0 Eur

menej ako 20 % 

0  Eur

od 10 % - 19,99 %

90 Eur

od 20,00 - 39,99 %

180 Eur

od 20 % - 29,99 %

150 Eur

od 40,00 - 59,99 %

300 Eur

od 30 % - 39,99 %

210 Eur

od 60,00 - 79,99 %

420 Eur

od 40 a viac %

270 Eur

od 80 % a viac

540 Eur

 

Paušálny príspevok je naviazaný na pokles tržieb. Pokles tržieb v percentách sa zaokrúhľuje na celé čísla nahor.

 

Zamestnávateľ – žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.
Sú tri možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019).
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

 

Za zamestnanca sa na účel Opatrenia 3B považuje len taký zamestnanec, ktorému bola prideľovaná práca v danom mesiaci, alebo nepracoval z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Podmienkou je, aby zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (§ 141 Zákonníka práce, napr. PN, OČR, karanténa) alebo nečerpal dovolenku.

 

 • Odporúčania a upozornenia pre zamestnávateľov.

 

 • Príspevok na zamestnanca podľa Opatrenia 3A/3B nepokrýva odvody zamestnávateľa. Zamestnávateľovi zostáva povinnosť zo svojich zdrojov uhradiť odvody do poistných fondov z vyplatenej náhrady mzdy, kde v prípade poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania najmenej o 40% má zamestnávateľ možnosť odložiť si túto povinnosť na obdobie po kríze. Odklad sa zatiaľ týka odvodov za marec 2020, ktoré je povinný zaplatiť zamestnávateľ, teda odklad sa netýka odvodov za zamestnanca, ktoré musí odviesť za neho zamestnávateľ (zrážkou zo mzdy); odvody za mesiac marec 2020 sú splatné do 31.7.2020. Vlada môže nariadením predĺžiť splatnosť odvodov aj za iné mesiace.

 

 • S účinnosťou od 4.4.2020 bol prijatý zákon č. 66/2020 Z.z., ktorým sa mení Zákonník práce. Ide o § 250b ods. 1 – 7 Zákonníka práce, ktoré odchylne upravujú niektoré ustanovenia I. - X. časti Zákonníka práce a platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a 2 mesiace po ich odvolaní („novela Zákonníka práce“). 

 

 • Novela Zákonníka práce zaviedla tzv. „prekážky v práci z dôvodu pandémie“ podľa § 250b ods.6 Zákonníka práce, ktoré sa uplatňujú od 4.4.2020, pokiaľ kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov neustanovuje inak. Existenciu pandemickej prekážky v práci je potrebné zamestnancovi oznámiť, vrátane dátumu od kedy sa na zamestnanca  uplatňujú. 

 

 • Pandemické prekážky v práci môže zamestnávateľ uplatniť ešte dva mesiace po zrušení MS, a to v prípade, ak aj po ukončení MS zamestnávateľ, ktorý zastavil alebo obmedzil činnosť v dôsledku pandémie, nie je schopný prideľovať prácu zamestnancovi vôbec alebo len sčasti (pozor: nárok na príspevok z Opatrenia 3 zaniká zrušením MS).

 

 • Podľa novely Zákonníka práce je počas obdobia pandémie zamestnávateľ oprávnený rozvrhovať pracovný čas zamestnanca tak, aby rozvrh pracovného času bol zamestnancovi oznámený najmenej 2 dni vopred; ak je súčasťou rozvrhu aj čerpanie dovolenky, zamestnávateľ je povinný oznámiť ho zamestnancovi najmenej sedem dní vopred (ak ide o dovolenku za rok 2020), resp. dva dni vopred (ak ide o dovolenku za rok 2019). 

 

 • Podľa novely Zákonníka práce je počas obdobia pandémie zamestnávateľ oprávnený nariadiť zamestnancovi prácu z domu, ak to podmienky práce umožňujú.

 

 • Podľa novely Zákonníka práce sú počas obdobia pandémie osobitne chránení pred výpoveďou zamestnanci v karanténe alebo v izolácii, zamestnanci, ktorí sú na OČR alebo sa celodenne starajú o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, t.j. uplatní sa na nich rovnaká ochrana ako na zamestnanca na PN - ochrana pred výpoveďou podľa § 64 Zákonníka práce. Po návrate do práce má zamestnanec nárok na zaradenie na rovnakú prácu a pracovisko, resp. na zaradenie na prácu zodpovedajúcu jeho pracovnej zmluve.

 

 • Opatrenie 3 sa vzťahuje aj na agentúry dočasného zamestnávania, ktoré môžu o príspevky na zamestnancov požiadať rovnako ako iní zamestnávatelia. Odporúčame zamestnávateľom tieto finančné náležitosti/poskytnuté príspevky vniesť do dodatkov zmlúv o službách s agentúrami, aby sa predišlo sporom o výšku náhrady mzdy, ktorú bude príslušná agentúra fakturovať užívateľskému zamestnávateľovi za mesiace prekážok v práci. Agentúra by mala mať zmluvnú povinnosť požiadať o príspevok a o poskytnutej výške informovať užívateľského zamestnávateľa.  

 

 • Skutočnosti, ktoré zamestnávateľ čestne vyhlási  pri podaní žiadosti, môžu byť predmetom následných kontrol. Kontrolné orgány budú spätne overovať údaje, pričom v prípade nepravdivých údajov majú byť sankcie uplatňované na ich hornej hranici. Právne dôsledky nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v žiadosti môžu mať trestnoprávne dôsledky (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť predložená na tlačivách vydaných k Opatreniu 3; formulár „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku“ a jeho príloha „Výkaz pre priznanie príspevku“ sú zverejnené na web stránkach.