Projekt TO DÁ ROZUM - Sú absolventi pripravení vstúpiť na trh práce?

 

Projekt To dá rozum, ktorého partnerom je HRcomm, sa vo svojom výskume venuje okrem iného aj téme pripravenosti absolventov na trh práce. Cieľom projektu je dosiahnutie komplexnej zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku. V prvej fáze sa výskumníci zamerali na pohľad zamestnávateľov na túto problematiku, a to prostredníctvom rozhovorov s viac ako 40 odborníkmi na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. V priebehu októbra bude výskum doplnený o rozsiahly dotazníkový prieskum, do ktorého sa svojimi cennými skúsenosťami môžete zapojiť aj vy. Prispejete tak k lepšiemu poznaniu skutočných potrieb zamestnávateľov.

 

Projekt To dá rozum, ktorý realizuje mimovládny think-thank MESA10, je reakciou na znižujúcu sa kvalitu slovenského vzdelávania. Svedčia o tom aj zhoršujúce sa výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach OECD PISA, ale aj výsledky dospelých, resp. absolventov našich škôl v meraní PIAAC. Taktiež v prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna zo slovenských vysokých škôl. Zároveň je Slovensko v rámci OECD jednou z krajín najohrozenejších automatizáciou pracovných miest, keďže veľká časť práce má u nás rutinný charakter. Podľa ADECCO 6 z 10 mladých ľudí, ktorí vstúpia na trh práce v roku 2025, bude vykonávať prácu, ktorú dnes ani nepoznáme. Zámerom projektu je tieto negatívne trendy zvrátiť a docieliť, aby náš vzdelávací systém reflektoval potreby každého dieťaťa a produkoval absolventov pripravených na neustále sa meniaci svet. 

 

To dá rozum má ambíciu pripraviť a presadiť komplexnú zmenu vzdelávacieho systému od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie a vedu. Na rozdiel od doterajších reformných iniciatív, východiskom pre návrh zmeny je rozsiahly výskum a analýza problémov súčasného školstva. Inovatívnosť projektu spočíva v tom, že sa nezaoberá jednotlivými stupňami vzdelávania oddelene, ale analýza a následný návrh zmien sú postavené na piatich témach – pilieroch, na ktoré sa projekt zameriava od materských škôl až po vysoké školy. Konkrétne sa projekt zaoberá nízkou aktuálnosťou obsahu a foriem vzdelávania (čo a ako sa učí); problémami v oblasti výberu, prípravy a rozvoja pedagogických pracovníkov (kto učí); nedostatočnou schopnosťou vzdelávacieho systému reflektovať potreby veľkej časti detí a mladých ľudí (detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ale aj s nadaním a rôznorodými potrebami detí vo všeobecnosti); nesúladom jednotlivých stupňov vzdelávania a nemožnosťou spätného návratu do vzdelávania; neefektívnosťou v spravovaní školstva a nedostatkami v jeho financovaní a v hodnotení kvality. 

 

Za účelom pochopenia súčasnej situácie vo vzdelávaní bolo v priebehu apríla až augusta 2017 zrealizovaných približne 400 individuálnych a skupinových rozhovorov so žiakmi, študentmi, rodičmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl, dekanmi, rektormi, zriaďovateľmi, zástupcami štátnej správy a s odborníkmi na vzdelávanie z celého Slovenska. Počas jesene 2017 budú dáta doplnené o kvantitatívny dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastní viac ako 2000 respondentov. Jednou z oblastí, na ktoré sa projekt To dá rozum vo výskume zameral, bolo aj zisťovanie, ako školy a ich učitelia pripravujú svojich absolventov vstúpiť na trh práce a ako túto prípravu vnímajú samotní študenti škôl. 

 

Otázku nesúladu medzi ponukou na trhu práce na strane absolventov všetkých stupňov vzdelávania (základných, stredných aj vysokých škôl) a dopytom po pracovnej sile zo strany zamestnávateľov v rámci projektu analyzujeme v spolupráci so zamestnávateľmi. Cieľom výskumu v tejto oblasti je zistiť, ako sa ponuka vedomostí a zručností, ktorými disponujú absolventi jednotlivých škôl a odborov „stretáva“ s potrebami zamestnávateľov. Za účelom zistenia pohľadu zamestnávateľov bolo od mája do augusta 2017 zrealizovaných 42 rozhovorov s odborníkmi na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov z celého Slovenska. Výskumu sa zúčastnili HR manažéri z 33 firiem zo všetkých odvetví a 9 zástupcov personálnych agentúr. Rozšírenosť najzávažnejších zistení, ktoré vyplynuli z rozhovorov, bude kvantifikovaná v októbri a v novembri 2017 prostredníctvom dotazníkového prieskumu, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy. Dotazníky budú distribuované partnerom projektu HRcomm v rámci podujatí (napríklad na Trend konferencii Personálny manažment 2017) a emailom ako link na dotazník v elektronickej podobe. Vaše zapojenie do prieskumu, ako odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, pomôže projektu nielen popísať najväčšie problémy v oblasti pripravenosti absolventov na trh práce, ale tiež zistiť rozsah týchto problémov. Na základe zistení bude tím projektu formulovať odporúčania na zmenu vzdelávacích politík tak, aby výstupom vzdelávania boli absolventi, ktorí disponujú potrebnými vedomosťami, zručnosťami a ktorí sa vedia uplatniť na rýchlo sa meniacom trhu práce. Výsledky výskumu a analýz budú prezentované v médiách a na odborných fórach na jar a v priebehu roka 2018. Následne bude projekt To dá rozum formulovať a presadzovať zmeny u tvorcov politík, aby boli po parlamentných voľbách 2020 prijaté a implementované do obsahu jednotlivých stupňov vzdelávania.

 

Dotazník je možné vyplniť TU.

 

 

Renáta Hall

riaditeľka projektu a analytička pre oblasť

vysokého školstva a vysokoškolskej vedy,

MESA 10