LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sektor: Verejný sektor

Regionálne kluby: Stredoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.lesy.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky bol zriadený rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva o splynutí štátnych lesných podnikov na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, š.p.; Lesov Trenčín, š.p., Severoslovenských lesov, š.p., Žilina; Stredoslovenských lesov, š.p., Banská Bystrica; Lesov Košice,š.p.; Lesov Prešov š.p. a Semenársko-šľachtiteľského podniku Liptovský Hrádok, ako aj zakladacou listinou ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 

Štátny podnik LESY Slovenskej Republiky je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.

Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky. Vo vrcholovom manažmente štátneho podniku LESY Slovenskej republiky sú generálny riaditeľ a piati odborní riaditelia na úseku organizačnom, výrobno -  technickom, obchodnom, ekonomickom a rozvojovo - investičnom. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky má usporiadanú organizačnú štruktúru formou trojstupňového riadenia, ktoré sa definuje organizačnými jednotkami v rámci štátneho podniku:

Prvý - základný stupeň riadenia tvoria lesné správy, iné správy, alebo strediská. Tieto sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov. Zabezpečujú priamo a bezprostredne lesnú a inú výrobu, ako aj ďalšie činnosti v rámci jednotiek.

Druhý stupeň riadenia tvoria odštepné závody, vytvárané v rámci podniku. Tieto zabezpečujú lesnícku činnosť, resp. špecializované činnosti v rámci podniku. Odštepné závody sú samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým výrobným a ekonomickým cyklom.

Tretí stupeň riadenia tvorí ústredie štátneho podniku - generálne riaditeľstvo. Toto predstavuje riadiace centrum podniku, ktoré priamo a nepriamo (metodicky) riadi odštepné závody.

Dozorná rada je volený kolektívny orgán štátneho podniku, ktorý svoju pôsobnosť a činnosť vykonáva v súlade so Zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dozornej rady.