NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Sektor: IT, telekomunikácie; Služby
Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA
Domovská stránka: www.nases.gov.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, prevádzka ÚPVS, prevádzka vládnej dátovej siete GOVNET, poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci.

 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby kladie v dlhodobom horizonte dôraz na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich z dvoch základných rámcových dokumentov eGovernmentu a informatizácie verejnej správy - "Národná koncepcia informatizácie verejnej správy" a "Stratégia informatizácie verejnej správy".

Hlavnou úlohou je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

Činnosť agentúry NASES podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovanie služieb eGovernmentu na Slovensku, čo povedie k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, k podpore celkovej informatizačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti.

Od 1. augusta 2019 je prevádzkovateľom SNCA a poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). SNCA poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci.