Novela Zákonníka práce - Stravovanie zamestnancov a iné

4. marec (štvrtok) | 14:30 do 16:00 hod. | zoom

 

Prinášame Vám sériu dvoch webinárov ku pripravovanej novele Zákonníka práce s účinnosťou k 1. marcu 2021. 

 

Viete ...

... čo sa pre Vás zmení od 1. marca 2021 v súvislosti s pripravovanou novelou Zákonníka práce? 

... aké zmeny prinesie novela v oblasti domáckej práce a telepráce

... aké možnosti prinesie novela ZP pre Vašich zamestnancov a ako bude nastavený výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

... aké povinnosti prinesie novela pri preukazovaní reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov vo firmách

 

Odborný garant:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ - Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

Zuzana BOOROVÁ - vedúca HRcomm klub ZÁPAD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT

 

Obsah:

1. Možnosť zamestnanca vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie

Za tým účelom bude zamestnávateľ povinný upraviť pravidlá vo vnútornom predpise, akým spôsobom sa bude realizovať výber zamestnanca, teda bude musieť určiť:
 • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca, 
 • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom (najviac však 24 mesiacov),
 • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční.  
 • suma finančného príspevku na stravovanie má byť suma, ktorou zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie zamestnancom, a to najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Tento finančný príspevok na stravovanie by mal byť čistým príjmom zamestnanca, t. j. neplatil by z neho daň, sociálne ani zdravotné poistenie. 
 

Gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie? 

 • vybrať si nemôže len zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa, ktorý má vlastnú jedáleň, príp. donášku jedla 
 • výnimky, kedy sa poskytoval finančný príspevok zostávajú zachované
 • ak zamestnávateľ prispieva iným zamestnancom na gastrolístok napr. 2,81 € + príspevok zo SF, v rovnakej výške musí byť aj suma finančného príspevku
 • ak zamestnávateľ prispieva všetkým zamestnancom len formou finančného príspevku, výška sa určí v rozpätí 2,11 € - 2,81 € plus príspevok zo sociálneho fondu
 • finančný príspevok bude oslobodený od dane, nebude podliehať odvodom na poistné, a neovplyvní ani PHZ.
 
2. Kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa
 • Novelou sa má upraviť aj pôsobnosť odborovej organizácie na pracovisku, a to tak, aby zamestnancov zastupovali (ako odborový orgán) iba osoby, ktoré majú  vzťah k zamestnávateľovi, čiže sú u neho zamestnané v pracovnom pomere.
 • To znamená, že podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa bude, aby všetci členovia odborového orgánu boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom. Za odborovú organizáciu koná odborový orgán určený jej stanovami. Odborová organizácia musí zamestnávateľovi písomne oznámiť, kto za ňu koná.
 

Rozsah: 1,5 hod. (prosíme o prihlásenie sa 15 min. pred začiatkom)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

3. marec 2021 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

 • Členská organizácia HRcomm 15 Eur / 1 účastník (Zoznam členov HRcomm TU)
 • Cena pre nečlena HRcomm 30 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
 • Študenti a pedagógovia VŠ - vstup bezplatný

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.