Novelizácie pracovnoprávnych predpisov 2020
  • Zákonom č. 380/2019 Z.z. z 18.10.2019 sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, konkrétne § 103 ods. 2 Zákonníka práce. Na základe tejto novelizácie od 1.1.2020 patrí dovolenka zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a ktorý sa trvale stará o dieťa, najmenej päť týždňov.

 

  • Zákonom č. 319/2019 Z.z. z 18.9.2019 sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, konkrétne § 152b Zákonníka práce – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

 

Nový paragraf 152b Zákonníka práce zavádza možnosť pre zamestnávateľov poskytovať zamestnancom, ktorých pracovný pomer trval nepretržite 24 mesiacov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275,- Eur za kalendárny rok. Za oprávnené výdavky sa budú považovať výdavky na športovú činnosť u oprávnených osôb, ktorými sú športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe (zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov), ktoré zabezpečujú športovú činnosť dieťaťa pod dohľadom športového odborníka. Pre účely tohto paragrafu sa za dieťa bude považovať vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, s trvalým alebo obdobným pobytom v SR, do veku najviac 18 rokov. Príspevok sa bude poskytovať iba vo forme finančného príspevku a je možné o neho požiadať v kalendárnom roku iba u jedného zamestnávateľa.

 

  • Zákonom č. 375/2019 Z.z. z 16.10.2019, ktorým sa novelizoval zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a Zákonník práce s účinnosťou od 1.1.2020.

 

Novela mení postup určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, čo znamená, že od roku 2021 nebude minimálna mzda stanovená nariadením vlády ako doteraz, ale zavádza sa nový postup a to nasledovný:

  • určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov (podľa zákona o tripartite) – rokovania majú prebiehať najneskôr od 1. apríla. Ak sa nedohodnú do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada SR do 31. augusta a ak sa dohodnú na zasadnutí rady, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou – oznámenie zverejní MPSVaR SR v Zbierke zákonov,
  • ak sa nedosiahne dohoda v zmysle predchádzajúceho bodu, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci rok je 60% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy – oznámenie zverejní MPSVaR SR v Zbierke zákonov najneskôr 1. novembra.

 

Nariadenie vlády SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 zostáva v platnosti a účinnosti do 31. decembra 2020. Týmto nariadením vlády sa s účinnosťou od 01.01.2020 zvyšuje minimálna mzda na rok 2020 zo súčasnej sumy 520 EUR pre rok 2019 na sumu 580 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, čo predstavuje zvýšenie o 11,54%, resp. z 2,989 EUR na 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom v prvom stupni náročnosti práce pri ustanovenom 40 hodinovom pracovnom čase zamestnanca.

 

 

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ 

- člen predstavenstva zodpovedný za oblasť "Legislatíva a pracovné právo"

Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
e-mail: dzukalova@zukalova.com