Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v jubilejnom roku 2010 otvára členstvo všetkým práv

Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pôvodne vzniklo ako zoskupenie fyzických osôb z personalistickej branže. Roku 1995 sa pretransformovalo do súčasnej podoby na združenie právnických osôb, zastúpených manažérmi pôsobiacimi v oblasti ľudských zdrojov. ZRRĽZ má za sebou úspešných 14 rokov svojho pôsobenia.

25. novembra sa stretli členovia Združenia na valnom zhromaždení s cieľom bilancovať rok 2009 a po trojročnom funkčnom období voliť nové predstavenstvo a revíznu komisiu a formulovať zámery do budúceho obdobia. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že 15 rokov je dôvod na významný krok, valné zhromaždenie po krátkej ale veľmi konštruktívnej diskusii jednomyseľne odsúhlasilo potrebu Združenia odstrániť poslednú závoru a umožniť členstvo aj poradenským a vzdelávacím spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v oblasti personálneho manažmentu. Dôvodov na takýto krok bolo viac. Jedným z tých často rezonujúcich bolo vzájomne úzke prepojenie činnosti, ktoré pri udržaní korektných vzťahov môže obohatiť obe strany. Na jednej strane môžu poradenské spoločnosti lepšie spoznať potreby odberateľov a adresne na ne reagovať. Na strane druhej obec HR manažérov môže profitovať z kreativity a inovatívnosti konzultačných a vzdelávacích spoločností. Združenie očakáva na základe tohto kroku oživenie personálnej základne a zvyšovanie profesionálnej úrovne riadenia ľudských zdrojov. Snahou Združenia na najbližší rok je vytváranie podmienok na kvalitné poradenstvo kompletne vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov včítanie vzdelávania.

 

Ďalším predsavzatím na jubilejný rok 2010 je vstupovanie do povedomia a zvyšovanie povedomia o Združení v podnikateľskom prostredí a najmä v širokej odbornej verejnosti. Ako odznelo z pléna účastníkov valného zhromaždenia, pôsobiť tak, aby členstvo v Združení bolo pre členov cťou, aby sa posilnila profesionálna príslušnosť „cechu HRistov".