fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Legislatíva

JUDr. Dagmar Zukalová zo spoločnosti Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o. pre Vás spracovala nové povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. 

 

 

Ak patríte medzi zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov, od 1. januára 2015 sa bude na vás vzťahovať zákon, ktorý prináša viaceré nové povinnosti. Zamestnávateľ je povinný najmä:

 

  • zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov na spáchanie závažnej protispoločenskej činnosti
  • po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v zákonnom rozsahu
  • určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu zodpovednú za vnútorný systém vybavovania podnetov
  • splniť povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom vybavovania podnetov do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona, t.j. do 1. júla 2015. V prípade nesplnenia zákonných povinnosti môže inšpektorát práce uložiť pokutu až do 20 000 Eur. 


Oznamovateľ (fyzická osoba) môže o protispoločenskej činnosti upovedomiť orgány činné v trestnom konaní alebo správny orgán, pričom môže požiadať prokurátora alebo súd, resp. správny orgán, o poskytnutie ochrany. Rovnako môže oznamovateľ – zamestnanec o protispoločenskej činnosti upovedomiť zamestnávateľa (interný podnet), v takom prípade má zamestnanec možnosť požiadať inšpektorát práce o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu. Podnet môže byť anonymný alebo neanonymný.


Po splnení zákonných podmienok sa z oznamovateľa, ktorý je zamestnanec, stáva „chránený zamestnanec“, voči ktorému zamestnávateľ môže urobiť právny úkon, na ktorý zamestnanec nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce, inak je takýto právny úkon neplatný. Súhlas inšpektorátu sa nevyžaduje, ak sa úkonom priznáva nárok, alebo ak ide o úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. 


Ak sa chránený oznamovateľ domnieva, že zamestnávateľ robí právny úkon v súvislosti s podaním podnetu, s ktorým on nesúhlasí, má právo požiadať inšpektorát práce o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. O pozastavenie účinnosti právneho úkonu môže zamestnanec požiadať  do 7 dní odo dňa, keď sa o úkone dozvedel. Ak je dôvodné podozrenie, že úkon bol urobený v súvislosti s podaním podnetu, inšpektorát práce účinnosť úkonu bezodkladne pozastaví, čo potvrdí písomne zamestnávateľovi aj zamestnancovi. Pozastavenie účinnosti je platné 14 dní od jeho doručenia. Pozastavenie účinnosti môže byť predĺžené až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. 


Ochrana sa poskytuje aj osobe, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý nezamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a teda nie je povinný vytvoriť vnútorný systém vybavovania podnetov. Rovnako je chránená aj osoba, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý nevytvoril vnútorný systém vybavovania podnetov, aj keď bol povinný ho vytvoriť, resp. osobe, ktorá požiadala o vydanie potvrdenia o tom, že je oznamovateľ a osobe, ktorej zanikla ochrana skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte, a to až do skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu.

 

Ministerstvo spravodlivosti môže oznamovateľovi poskytnúť odmenu až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy podľa podmienok uvedených v zákone. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť odmenu oznamovateľovi nie je v zákone upravená, ale jej poskytnutie nie je vylúčené, ak bude upravená vo vnútornom systéme vybavovania podnetov.